Bijgewerkt: 25 juni 2022

Voortgang van het woonwagenaanpak in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-02-2014

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte dames en heren,

Sinds 2011 besteden wij extra aandacht aan de woonwagenlocaties. Aansturing vindt plaats vanuit een vierwekelijks Bestuurlijk Overleg Woonwagenzaken (BOW). De aanleiding voor deze benadering is, dat er in het verleden soms omzichtiger met deze locaties werd omgegaan dan gebruikelijk was in de rest van Amstelveen. De woonwagenaanpak heeft tot doel de woonwagenlocaties op dezelfde manier te behandelen als andere locaties in Amstelveen.

Daar, waar nodig wordt een inhaalslag gemaakt. In het kader van de woonwagenaanpak wordt intensief samengewerkt door meerdere gemeentelijke afdelingen en de politie. Hierdoor zijn er korte lijnen, kan informatie gedeeld worden en worden procedures, waar nodig beter op elkaar afgestemd. In vervolg op onze eerdere rapportages van 27 november 2012 en 22 mei 2013 informeren wij u hierbij over de huidige status.

Integrale aanpak

Op de Binderij is de integrale inhaalslag nu afgerond. Dat wil zeggen, dat voor alle adressen, waarop een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte (wabo)vergunning ontbrak, deze inmiddels is aangevraagd en verleend, met uitzondering van één vergunning die door de gemeente zelf aangevraagd moet worden. In 2012 zijn er voor vier zaken een vergunning afgegeven, in 2013 en januari 2014 is er voor nog zes andere zaken een vergunning afgegeven. Het gaat in sommige gevallen alleen om een vergunning voor de geplaatste standaard woonwagen en in andere gevallen om kleine, of grotere aanpassingen van de woonwagen of bijgebouwen.

Bewoners hebben hier welwillend aan meegewerkt en bij grotere aanpassingen zelf iemand ingehuurd om de benodigde tekeningen te maken. De achterliggende overwegingen zijn op gestructureerde wijze vastgelegd. Door deze rapportages en doordat alles nu vergund is, kan r in de toekomst ook adequater worden opgetreden als onverhoopt een nieuwe overtreding wordt begaan.

Verder is er aandacht besteed aan het aanbieden van afval en het schoon houden van de omgeving. Door middel van het persoonlijk overhandigen van de afvalkalender met uitleg over afvalscheiding, tijdstip en wijze van aanbieden, door het aanspreken op zwerfvuil en het kweken van goodwill door zelf als gemeente ook het goede voorbeeld te geven (opruimactie) weten bewoners nu, wat de gemeente van hen verwacht en werken zij hier over het algemeen aan mee.

Zo niet, dan krijgen zij weer te maken met handhaving, het is belangrijk om vol te houden en consequent te zijn. Inmiddels is ook gestart met de integrale aanpak van de Doorweg. Bewoners van één vergrote woonwagen hebben een vergunning aangevraagd en verkregen. De standaard woonwagens worden collectief geregeld, maar nog niet alle tekeningen zijn hiervoor aangeleverd. Verder lopen er nog diverse trajecten m.b.t. grotere objecten op de standplaats, die verwijderd moeten worden.

Binnenkort willen wij ook beginnen met de integrale inhaalslag van de Voerman. De Galjoen is in het verleden al afgerond en in beeld. Voor de toekomst is het echter gewenst, dat ook hier een integrale rapportage van wordt gemaakt, waarbij meteen recente ontwikkelingen, voor zover deze nog niet in beeld zijn, meegenomen kunnen worden. Dit komt aan de orde als we met de Voerman goed op dreef zijn. Zo wordt toegewerkt naar een situatie, waarbij het alleen nog maar nodig is om de handhaving op peil te houden.

Ingebruikname openbaar groen

Op alle woonwagenlocaties is geïnventariseerd, of er openbaar groen in gebruik genomen is, sinds hoe lang, de ligging, inrichting en de omvang ervan. Op vijf adressen bleek dat het geval te zijn. Wijkbeheer, Vastgoed en VKH hebben een gezamenlijk voorstel ontwikkeld, hoe hier mee om te gaan. In lijn met de aanpak vanuit Wijkbeheer elders in Amstelveen is afgesproken om overtredingen van de afgelopen jaren aan te pakken. De meeste overtredingen blijken echter al veel langer tijd te bestaan.

Deze krijgen een gedoogbeschikking, die inhoudt, dat de situatie onder voorwaarden voorlopig gedoogd wordt, maar dat de situatie in strijd is met de regels en dat de gemeente de huurder altijd kan vorderen de situatie in de oorspronkelijke staat terug te brengen, bijvoorbeeld bij een herinrichting van de openbare ruimte. De situatie moet in elk geval hersteld worden bij het beëindigen van de huurovereenkomst. Om te voorkomen, dat de huurder vertrekt zonder hier aan mee te werken wordt een waarborgsom gevraagd, ook dit is een voorwaarde voor het gedogen.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD) wethouder Handhaving


Illegale bewoonde caravans

Eerder rapporteerden wij u over illegale bewoonde caravans, caravans die tegen de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), of het bestemmingsplan geplaatst zijn en bovendien bewoond worden. Twee situaties hiervan zijn inmiddels beëindigd. De bewoners ervan zijn in contact gebracht met Vangnet en Advies van de GGD en zijn uiteindelijk ingetrokken bij andere bewoners en hebben de caravan verwijderd. Eén caravan kwam later terug en is daarop weggesleept.

Een terminaal zieke bewoner heeft bij uitzondering toestemming gekregen om in een caravan tegenover de woonwagen van zijn dochter te verblijven, zodat zij makkelijker voor hem kon zorgen en hij in deze fase niet bij zijn kleinkinderen in één ruimte hoefde te verblijven. Deze man is inmiddels overleden en de caravan is verwijderd. Op twee andere adressen is later gestart met de handhaving en loopt dit traject nog. We verwachten dit binnenkort af te kunnen ronden.

Overige illegale objecten openbare ruimte

Door het team VKH-buitenruimte wordt regelmatig gecontroleerd op alle woonwagenlocaties. Dit is nodig, omdat er nog steeds objecten worden aangetroffen, die daar volgens de regels niet mogen staan. Over het algemeen is een mondelinge, of anders schriftelijke waarschuwing wel voldoende. Door te blijven controleren kan de situatie goed in de hand gehouden worden.

Uitkeringen

Op één adres is de uitkering beëindigd, omdat er sprake is van verzwegen en oncontroleerbare inkomsten. Op een ander adres is € 3000,- teruggevorderd naar aanleiding van hennepteelt, hier ligt een gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag. Twee uitkeringsadressen staan nog in onderzoek i.v.m. mogelijke ontruiming inzake hennepteelt en oncontroleerbare inkomsten tijdens de uitkering. Op de uitkeringsadressen worden regelmatig huisbezoeken afgelegd, waarbij o.a. de bewoning wordt gecontroleerd. Het blijkt namelijk, dat de GBA inschrijvingen niet altijd overeenkomen met de feitelijke situatie.


Grotere kaart weergeven Woonwagens aan de Doorweg in Amstelveen


Er wordt, waar dat van toepassing is nauw samengewerkt met adresonderzoek en handhaving. Zeker op deze terreinen blijkt de samenwerking een belangrijke meerwaarde te hebben. Informatie uitwisseling met de Rijksbelastingdienst De gemeente heeft begin 2013 een convenant ondertekend, dat informatie uitwisseling met de Rijksbelastingdienst en het Openbaar Ministerie mogelijk maakt. Dit convenant wordt nu ook gebruikt voor de informatie uitwisseling m.b.t. de woonwagenlocaties, er is inmiddels informatie gedeeld via een beveiligde omgeving. Een nadere analyse moet nog gemaakt worden. Een inspecteur van de Rijksbelastingdienst is meegelopen op één van onze schouws.

Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Van alle 46 leerplichtige kinderen en jongeren op de woonwagenlocaties is de onderwijs, dan wel de arbeidssituatie in beeld gebracht. 35 van hen ondervinden geen problemen in hun opleidingscarrière. Van de overige zijn vier van hen niet kunners en niet willers. Dat wil zeggen, dat de gemeente bovenmatig veel inspanningen heeft gepleegd, om ze naar scholing, of arbeid toe te leiden, maar dat dit niet gelukt is.

Een vijfde niet kunner en niet willer is inmiddels toch gestart met een eigen bedrijfje. In drie situaties is sprake van een verhuizing, of onderzoek naar het woonadres, we hebben de indruk, dat dit soms ook gebruikt wordt om de begeleiding vanuit de gemeente te ontlopen. Door middel van huisbezoeken proberen we deze jongeren toch nog te bereiken. Eén jongere is doorverwezen in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In drie situaties is de afgelopen twee jaar een Proces Verbaal opgemaakt, dat geleid heeft tot een boete, of werkstraf.

Verhuur

Eerder informeerden wij u overeen ontbinding van de huurovereenkomst in verband met hennep. Het vonnis is inmiddels verkregen en de bewoner heeft de standplaats verlaten. Op een ander adres heeft eerder een ontruiming plaatsgevonden. De woonwagen was dusdanig aangetast, dat deze gesloopt moest worden.

Zoals wij u al meedeelden in onze raadsbrief van mei 2013, is de Woonwagenwet in 1999 afgeschaft. Er bestaat geen norm voor het aantal woonwagenstandplaatsen. We zijn van mening,  dat het aantal woonwagenstandplaatsen in Amstelveen aan de ruime kant is. Bij beide adressen hebben wij daarom besloten om niet over te gaan tot nieuwe verhuur. De benodigde onttrekkingsvergunningen zijn verleend en ter kennisname van de commissie RWN gebracht. Er zijn een aantal bezwaren tegen deze besluiten ingediend, de afhandeling daarvan loopt nog.

Met betrekking tot het beheer, informeerden wij u over de overdracht van de woonwagenlocaties door een externe partij (Nijbod) naar de gemeente per 1 april 2013. Hiermee is de huurinning ook weer in eigen hand gekomen. Helaas zijn de achterstallige huren niet afgenomen, maar zelfs licht toegenomen. Enerzijds heeft dit vermoedelijk te maken met de algemene economische malaise, waarin veel huishoudens zich bevinden. Anderzijds hebben de bewoners van woonwagenlocaties over het algemeen geen hoog besteedbaar inkomen, waardoor het moeilijk is (financiële) tegenslagen op te vangen en ontstane achterstanden af te lossen. Er is een stringent regime voor de inning: Alle huurders zijn gevraagd een incassomachtiging te tekenen. Dit kan echter alleen op vrijwillige basis en is ook geen garantie voor betaling, er kan immers ook gestorneerd worden bij te weinig saldo. De huur dient voor ingang van de maand te worden betaald. Als dat niet is gebeurd, wordt er na 2 en na 4 weken een herinnering verzonden en de eerste wettelijke aanmaning wordt de 10e van de maand volgend op de te betalen maand verzonden.

Binnen 2 maanden achterstand wordt een incassobureau ingeschakeld om de achterstallige huur te innen. Als de achterstallige huur dan nog niet geïnd kan worden, kan een vonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de standplaats bij de rechter gehaald worden. Door de deurwaarder kan met een dergelijk vonnis beslag op het inkomen gelegd worden. Toch blijkt het moeilijk te voorkomen, dat voor bepaalde adressen herhaaldelijk incassobureaus, of deurwaarders moeten worden ingeschakeld.

Wel wordt door samenwerking met de afdelingen Werk & Inkomen en Schuldhulp zoveel mogelijk voorkomen, dat de financiële problemen steeds groter worden. Bewoners moeten uiteraard wel bereid zijn hieraan mee te werken. Op meerdere adressen lopen tot dusver succesvolle schuldhulptrajecten.

Belastingen

Onderdeel van de woonwagenaanpak is de inning van de gemeentebelastingen. Deze verloopt over het algemeen goed. Incidenteel wordt door middel van onderzoek op locatie gecontroleerd, of alle honden zijn opgegeven tbv de hondenbelasting. Op 13 van de 55 adressen staan eind 2013 bedragen open, hier lopen nog incassotrajecten op. Bij vier van deze adressen is er ook sprake van achterstanden uit voorgaande jaren.

Communicatie

Heldere communicatie is een voorwaarde om medewerking te verkrijgen van de bewoners. De afgelopen tijd is dan ook aandacht besteed aan de communicatie. Helder taalgebruik en mondelinge toelichtingen hebben tot doel, dat de boodschap niet alleen uitgezonden wordt, maar ook aankomt. De dialoog dan wel discussie die in het verleden uit angst, of onwetendheid werd vermeden wordt nu wel aangegaan, zodat tevens een beter beeld ontstaat van wat zich daadwerkelijk afspeelt op de woonwagenlocaties. Angst voor agressieve uitingen belemmerden het gesprek in het verleden. We hebben dan ook duidelijke afspraken gemaakt, hoe hiermee om te gaan.

Vragen worden over het algemeen ambtelijk beantwoord, waar nodig komen de afdelingshoofden in beeld. In een enkel geval vindt er een gesprek plaats met een bestuurder. Na herhaalde uitleg wordt ook aangegeven, dat het genoeg is en dat de bewoner zich heeft neer te leggen bij het gemeentelijk beleid. Uiteraard staan de gebruikelijke juridische procedures ook open voor woonwagenbewoners.

Samenvattend

Door de woonwagenaanpak is de situatie op de woonwagenlocaties steeds meer genormaliseerd. De meeste bewoners hebben niet meer nodig, dan wat uitleg en zijn zeker bereid om mee te werken. Anderen krijgen steeds duidelijker, dat uitzonderingen niet meer mogelijk zijn en dat ook zij zich aan de geldende regels moeten houden en dat er anders sancties worden getroffen. Wij zijn ervan overtuigd, dat deze aanpak in het belang is van de gemeente, maar ook van de betrokken bewoners zelf. Een anonieme brief die wij in dat kader ontvingen ondersteunt deze visie. Het ombuigen van een cultuur, waarin bewoners zelf bepaalden wat de regels zouden moeten zijn is echter niet eenvoudig en vergt aanhoudende inspanning. De woonwagenaanpak wordt daarom in 2014 voortgezet.'


Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, mr. G.J. de Graaf

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.