Bijgewerkt: 1 februari 2023

Voortgang woonwagenaanpak van Amstelveen in 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-02-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en Handhaving informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding

Sinds 2011 besteedt de gemeente extra aandacht aan de woonwagenlocaties. In deze brief informeer ik u over de resultaten sinds de vorige raadsbrief over dit onderwerp (juli 2014). Doel van de woonwagenaanpak is, het terugdringen van de gedoogcultuur op woonwagen-locaties, de daarmee gepaard gaande verrommeling en een uniforme, integrale benadering vanuit de gemeente. Voor woonwagenbewoners gelden immers dezelfde regels als voorandere inwoners van Amstelveen.

Sommige bewoners geven ook zelf aan een consequente benadering van overtredingen op de locaties te waarderen, omdat zij het eens zijn met de regels, zij soms zelf ook last hebben van bepaalde overtredingen, of omdat zij last hebben van de negatieve beeldvorming die het gevolg kan zijn van een afwijkende benadering. Van 2011 t/m 2013 is de voortgang nauwkeurig gemonitord in een periodiek bestuurlijk overleg met diverse portefeuillehouders. Dit intensieve toezicht is langzaam afgebouwd en nu ondergebracht in de reguliere staven. Dit betekent niet, dat er minder aandacht is voor dit onderwerp. Op ambtelijk niveau wordt regelmatig overlegd tussen de verschillende betrokken afdelingen en enkele externe partners en ik houd vinger aan de pols in mijn staf. Daarnaast houdt een afvaardiging van het college twee keer per jaar een schouw.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen en Handhaving


Handhaving standplaatsen en bebouwing

Er is in de afgelopen jaren het nodige bereikt. Alle woonwagenlocaties zijn één voor één onder de loep genomen voor wat betreft de vereiste (omgevings)vergunningen en het gebruik van de standplaatsen in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen. Daar, waar vergunningen ontbraken, zijn bewoners aangeschreven. Deze aanpak is nog niet volledig afgerond, maar van alle locaties is bekend, waar de knelpunten liggen en er wordt aan gewerkt deze op te lossen. Sommige bewoners werken direct en spontaan mee, in andere gevallen is er meer begeleiding en druk nodig. Ook het afgelopen half jaar is er weer een aantal vergunningen aangevraagd.

Doordat de locaties regelmatig bezocht worden, worden nieuwe overtredingen snel geconstateerd en direct aangepakt, wat verdere handhaving ook aanzienlijk vergemakkelijkt. Want hoe langer er niet opgetreden is tegen een overtreding, hoe ingewikkelder het wordt om in te grijpen en hoe meer tijd dit kost. Eerdere toezeggingen moeten dan bijvoorbeeld worden nagetrokken. In sommige situaties is vanwege dit soort toezeggingen en/of bijzondere omstandigheden besloten uiteindelijk persoonsgebonden te gedogen. Persoonsgebonden gedogen wil zeggen, dat zodra er een nieuwe bewoner komt, de overtreding alsnog ongedaan moet worden gemaakt. Op één adres is er nu sprake van een nieuwe bewoner, daar zal een oude overtreding (een verbouwing) alsnog ongedaan gemaakt worden. Naast de aandacht voor bebouwing zijn er ook weer, na waarschuwing door de gemeente, drie voertuigen door bewoners verwijderd van standplaatsen, waarvan er twee bewoondwerden.


Grotere kaart weergeven Woonwagenlocatie in Galjoen, Amstelveen


Handhaving openbare ruimte

De controle op het gebruik van de openbare ruimte is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Alle locaties worden tenminste een keer per maand gecontroleerd. Indien de openbare ruimte wordt gebruikt als langdurige stallingsruimte, of er sprake is van het dumpen van afval, worden bewoners hierop aangesproken en wordt indien nodig een handhavingstraject opgestart. Zo’n handhavingstraject kan bestaan uit aanschrijvingen (bestuursdwang-procedure), of een proces verbaal (het afgelopen half jaar 3 maal opgelegd). Daarbij wordt nauw samengewerkt met Wijkbeheer en Centrale Beheer Taken.

Het afgelopen half jaar zijn er als gevolg van deze benadering, naast het nodige grof vuil, twee caravans en een aantal te lange, of hoge vrachtwagens (deze mogen na 20.00 uur en in de weekenden op grond van de APV niet op de openbare weg geparkeerd worden) van de openbare weg verwijderd. Behalve parkeeroverlast is er op twee locaties sprake (geweest) van geluidsoverlast, veroorzaakt door één, of meerdere woonwagenbewoners zelf, maar ook vanuit de omgeving. Hier is middels onderling overleg, controles en in samenwerking met de politie de nodige aandacht aan besteed en zijn afspraken gemaakt over de weg die bewoners kunnen bewandelen als de overlast zich onverhoopt herhaalt. Omdat de communicatie over overtredingen de nodige vaardigheden vereist van betrokkenmedewerkers heb ik extra aandacht gevraagd voor de begeleiding en training van medewerkers, zeker bij calamiteiten. Dit is door de betrokken afdelingen en met input van collega’s opgepakt en nu meer ingebed in de cultuur en werkwijze.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Illegale opslagplaats tussen de woonwagens op woonwagenlocatie Galjoen in juli 2011


Verhuur en beheer

De huurinning en het beheer van de woonwagenlocaties zijn sinds 2013 weer in gemeentelijke handen gekomen. Gebleken is, dat dit, zoals ook de verwachting was, in sterke mate heeft bijgedragen aan een meer integrale aanpak. Verhuur en beheer hebben als eerste zicht op wat zich afspeelt op de verschillende woonwagenlocaties. Van daaruit kan bekeken worden, wat er nodig is. Zo zijn bewoners bijvoorbeeld in contact gebracht met het wijkplatform naar aanleiding van klachten m.b.t. de openbare ruimte en zijn er suggesties gedaan, toen een bewoner bedrijfsruimte zocht. De betrokkene gebruikte tot die tijd de openbare weg voor bedrijfsmatige sloopwerkzaamheden.

De huurinning blijft veel tijd en aandacht vragen. Op de woonwagenlocaties wonen veelal mensen die moeten rond komen van minimale inkomsten uit arbeid, of een uitkering. Zodra er een huurachterstand ontstaat, vereist het veel inspanning en is het lastig om dit weerrecht te trekken. Zoals u weet, heeft er in juli 2014 ook weer een ontruiming plaatsgevonden. De aanleiding hiervoor lag in dit geval al in 2011; er is toen hennep aangetroffen. Ten behoeve van de zorgvuldigheid is echter een langdurige juridische procedure gevolgd (tot en met hoger beroep), voordat uiteindelijk met toestemming van de rechter is overgegaan tot deze maatregel.

Ontruiming is een uiterste maatregel en we proberen die daar, waar mogelijk te voorkomen, maar in geval van aanzienlijke hennepteelt, of in geval van langdurige en herhaalde problemen met de inning van de huur, is ontruiming soms de enige maatregel die nog over is en zal ik die blijven inzetten. Vanaf medio 2014 zijn er weer drie vrijgekomen standplaatsen verhuurd. Voor de verhuur van standplaatsen houdt de gemeente conform de regionale huisvestingsverordening een wachtlijst bij. Alle standplaatsen zijn toegewezen aan personen die als standplaatszoekende op de lijst stonden geregistreerd. In de eerste twee gevallen betrof het standplaatszoekenden die ook beschikten over een woonurgentie. Aan hen zijn ook de op de standplaatsen beschikbare huurwoonwagens verhuurd. In het derde geval heeft er tegelijkertijd met de toewijzingsprocedure van de standplaats een opschoning van de wachtlijst plaatsgevonden, waarbij alle ingeschrevenen moesten aangeven, of zij op de wachtlijst wilden blijven staan. Dit heeft er in geresulteerd, dat er van de 21 standplaatszoekenden 11 zijn uitgeschreven.

Er zijn drie nieuwe standplaatszoekenden geregistreerd in 2014. Medio december staan er nog 13 standplaatszoekenden op de lijst geregistreerd. Begin december 2014 heeft uw raad een anonieme brief ontvangen, waarin geklaagd wordt over woningruil en andere missstanden. Genoemde woningruilen hebben inderdaad plaatsgevonden en betroffen alleen de verhuur van de standplaatsen. Hetgeen partijen onderling afspreken over (ver)koop van de eigen woonwagen ligt buiten onze invloedsfeer. Wat betreft de andere misstanden, hebben wij een vermoeden, waar dit over gaat en zijn hier almee bezig geweest.

Inrichting openbare ruimte

De communicatie met bewoners is uiteraard tweerichting verkeer. Beheer is hierin vaak eerste aanspreekpunt van de bewoners. Er zijn veel wensen. Lang niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden, maar tijdens mijn laatste schouw hebben bewoners van de Galjoen de medewerking van de gemeente gevraagd om zelf een speelmogelijkheid te realiseren. Wethouder Bot heeft inmiddels ingestemd met dit voorstel en wijkbeheer gaat dit met de bewoners vorm geven. Overwegingen hierbij zijn verjonging, de barrière van een drukke weg naar verderop gelegen speelplaatsen en de aanwezigheid van een leeg pleintje.

Afstemming

De woonwagenlocaties kennen een eigen dynamiek. De afgelopen jaren is door de extra aandacht een aanpak ontwikkeld die hierop aansluit en blijkt te voldoen. Ik vind het van belang, dat dit in stand blijft. Het periodieke overleg tussen Vastgoed, Toezicht en Handhaving, fraudeonderzoek van de afdeling Werk en Inkomen en Politie wordt daarom voortgezet en uitgebreid met Centrale Beheer Taken. De speerpunten van dit overleg zijn het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte en het bestrijden van overtredingen en fraude. Op casusniveau wordt er samengewerkt met adresonderzoek Burgerzaken. Nu er integraal werkende sociale teams zijn gekomen, is het periodieke overleg met teams, die onder het sociale domein vallen beëindigd.

Dat wil niet zeggen, dat er geen extra aandacht nodig is voor de bewoners op dat gebied. Zo blijft bijvoorbeeld de uitstroom van jongeren naar werk in veel gevallen moeizaam verlopen. Maar de aanpak hiervan krijgt vorm binnen het sociaal domein. Wel zullen af en toe vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Wijkbeheer en het Sociaal Domein (schuldhulp, woonurgenties, leerplicht/RMC en/of sociale teams) gevraagd worden aan te schuiven bij het periodieke woonwagenoverleg, zodat betrokkenen voldoende feeling blijven houden en elkaar indien nodig snel weten te vinden.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, Wethouder Wonen en Handhaving

Woonwagenlocaties in Amstelveen

Sinds de afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 is de gemeente volledig verantwoordelijk voor haar woonwagenbeleid. Sinds de intrekking van de wet moeten woonwagenbewoners worden behandeld als “gewone” burgers en moet de situatie op de woonwagenlocaties worden genormaliseerd. Sinds het afschaffen van de Woonwagenwet is het aan gemeenten om te bepalen, hoe men omgaat met de wens van woonwagenbewoners om in een woonwagen te wonen.

Er zijn in Amstelveen vier woonwagenlocaties met in totaal 54 standplaatsen voor een woonwagen:

-woonwagenlocatie Doorweg heeft 16 standplaatsen

-woonwagenlocatie Voerman heeft 10 standplaatsen

-woonwagenlocatie Galjoen heeft 15 standplaatsen

-woonwagenlocatie Binderij heeft 13 standplaatsen.

Binnen de gemeente Amstelveen is het gebruikelijk om te spreken van woonwagenlocaties, woonwagenbewoners, of huurders van een woonwagenstandplaats. Naar de bewoners toe gebruiken we nooit de term kampers, of woonwagenkamp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.