Bijgewerkt: 21 juli 2024

Voorzieningen beschikbaar voor Amstelveense raadsleden met handicap

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-10-2010

Raadsleden met een visuele, auditieve en/of motorische handicap kunnen voortaan aanspraak maken op voorzieningen, om het raadswerk zo veel mogelijk zelfstandig uit te oefenen. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de gemeente Amstelveen hiervoor een aparte verordening gemaakt.

Er is vrijwel niets geregeld voor raadsleden met een functionele beperking. Zij zullen via de voor hen beschikbare wettelijke voorzieningen aanspraak hebben op voorzieningen, die het mogelijk maken zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren. Desondanks kunnen zij beperkingen ervaren bij de uitoefening van hun functie als raadslid omdat met name niet-meeneembare voorzieningen in de gemeentelijke gebouwen niet beschikbaar zijn.

Denk daarbij aan aanpassing vergadertafel voor raadsleden met een rolstoel, een ringleiding voor doven en ondersteuning bij het lezen van raadstukken voor blinden. Ook kunnen er problemen ontstaan, als er geen openbaar vervoer meer is na afloop van een vergadering.

Hendriksen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Lex Hendriksen raadslid voor D66 in de raadzaal van Amstelveen. Hij is lid van de raadscommissies RWN en A9. Plaatsvervangend lid van de raadscommissie B en S

.
De wet bepaalt, dat er geen vergoedingen en tegemoetkomingen aan raadsleden mogen worden verstrekt die niet zijn gebaseerd op, bij of krachtens de Gemeentewet geregelde voorzieningen. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is er nu voor gekozen om een aparte verordening te maken. Hiermee kan een gemeente in voorkomende gevallen wel speciale ondersteuning leveren.

De gemeenteraad heeft in de verordening geregeld dat de betreffende raadsleden de beschikking krijgen over:

-vervoersvoorzieningen die ertoe strekken, dat een raadslid de raads-, commissie- en fractievergaderingen kan bijwonen;

-het bieden van eventueel noodzakelijke voorzieningen;

-het bieden van persoonlijke ondersteuning bij het verrichten van het raadswerk.

De gemeente Amstelveen is de eerste gemeente, die nu deze speciale verordening heeft vastgesteld. De gemeente is hiertoe gekomen, nadat sedert de laatste verkiezing iemand met een visuele handicap  als raadslid is benoemd.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.