Bijgewerkt: 1 april 2023

Waterschappen willen dijken versterken

Nieuws -> Informatief

Bron: Unie van Waterschappen
06-12-2005

De Unie van Waterschappen stelt voor extra geld te stoppen in het Infrastructuurfonds om de primaire waterkeringen te verbeteren.

Dit extra bedrag, dat over een periode van vijf jaar oploopt tot een totaal van 200 miljoen euro, is dan gereserveerd voor het uitvoeren van de ambities van het hoogwater beschermingprogramma. De Unie stelt dat een dergelijk bedrag afdoende moet zijn om alle geplande versterkingen uit te voeren.

Het bedrag kan in de optiek van de Unie gevonden worden in de toegenomen belastingopbrengsten en het uitstellen of niet doorgaan van ‘droge’ infrastructuur projecten als gevolg van de Europese Luchtrichtlijn. De Unie doet dit voorstel in een brief aan de Kamerleden in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer op 6, 7 en 8 december 2005.

De waterschappen wijzen de Kamerleden in de brief ook nog op extra inspanningen die nodig zullen zijn als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water. Waterschappen zullen bij het van kracht worden van deze Richtlijn verantwoordelijk zijn voor de ecologische en chemische kwaliteit van de watersystemen. Het invullen van deze verantwoordelijkheid vergt specifieke kennis en innovatieve oplossingen. De Unie vraagt in de brief hier prioriteit aan te geven.

Tot slot vraagt de Unie de Kamer spoedige behandeling van twee voor de waterschappen belangrijke wetsvoorstellen: de Waterwet en de Waterschapswet. De Unie vindt dit zo belangrijk, omdat na aanvaarding van beide wetten voor een lange termijn duidelijkheid bestaat over taken en verantwoordelijkheden bij het waterbeheer in de Waterwet en zaken als bestuurssamenstelling, verkiezingen en financiering in de Waterschapswet.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.