Bijgewerkt: 3 december 2022

Week 7-2016 Stand van zaken noodopvang vluchtelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-02-2016

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken noodopvang vluchtelingen in Amstelveen op week 7-2016:

Aan de leden van de gemeenteraad

Geachte dames, heren,

Graag wil ik u op de hoogte stellen van diverse ontwikkelingen met betrekking tot de noodopvang in Amstelveen. In mijn laatste brief dd. 26 januari informeerde ik u over het uitstel van de komst van de vluchtelingen naar eind april.

De verbouwing van de noodopvanglocatie aan de Laan van Kronenburg is in volle gang. Het COA betrekt na de verbouwing de beneden-, eerste en tweede verdieping van het pand. Er komt een receptie, waar altijd beveiligers aanwezig zijn en waarbij iedereen zich moet melden. In het gebouw worden verschillende soorten ruimtes ingericht: slaapunits voor bewoners, recreatieruimte voor bewoners, natte ruimtes voor douchen, wasmachines en drogers, een kantoor voor COA-medewerkers, spreekruimtes voor COA en andere organisaties, zoals vluchtelingenwerk, een Gezondheidscentrum Asielzoekers (dokterspost met wachtruimte en spreekruimte) en een informatieruimte voor bewoners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 3 februari 2016


Informatievoorziening en hulpaanbod. We houden nauwgezet bij hoe het onderwerp vluchtelingen wordt besproken op websites en social media, en natuurlijk via het klantcontactcentrum en de postbus vluchtelingen. Het blijft relatief rustig rondom het onderwerp vluchtelingen in Amstelveen. Daarnaast is het hulpaanbod onverminderd groot. Er melden zich nog steeds mensen aan die willen helpen bij de dagbesteding en/of spullen willen aanbieden.

Samenwerking met het COA. Elke opvanglocatie voor vluchtelingen heeft een eigen locatiemanager van het COA die alles wat te maken heeft met de opvang van vluchtelingen op die locatie coördineert. Voor de locatie in Amstelveen is inmiddels Angela Fine als locatiemanager aangesteld. Er is regelmatig overleg tussen de projectleider van de gemeente en de locatiemanager om de komst van de vluchtelingen goed voor te bereiden. Daarnaast heb ik samen met wethouder Brandes een bestuurlijk overleg met de locatiemanager gehad om er op aan te dringen, dat direct bij aankomst aandacht is voor de normen en waarden in Nederland en hoe we hier in Amstelveen met elkaar samenleven. Ook het belang van een goede en actieve dagbesteding zowel intern als extern hebben we nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Daarnaast hebben wij gevraagd naar de mogelijkheden om vluchtelingen zelf te laten koken op de locatie in plaats van alleen centrale catering.Advies en inspiratie uit binnen- en buitenland. Wij zijn niet de enige gemeente die zich bezighoudt met de (nood)opvang van vluchtelingen. We laten ons dan ook graag en regelmatig informeren en inspireren door andere partijen. Recent bezocht ik met wethouder Jeroen Brandes bijvoorbeeld Berlijn. De stad Berlijn, en ook het stadsdeel Tempelhof-Schöneberg, onze partnerstad, staan voor de grote opgave om de vluchtelingenstroom die de stad dagelijks bereikt op te vangen. Daarover hebben wij met verschillende betrokken partijen gesprekken gevoerd en op locatie gezien wat dit betekent. Hieruit hebben we verschillende ideeën en contacten mee terug genomen naar Amstelveen. Meer hierover leest u in het verslag, dat u binnenkort ontvangt.

Daarnaast spraken wij eerder deze week met migratie-expert de heer Mantver, een deskundige op het gebied van immigratie en integratie. Uit het gesprek met hem bleek, dat wij veel van zijn adviezen al in de praktijk uitvoeren, zoals de voorbereiding van een goede dagbesteding, veel aandacht voor een goede integratie. We weten uiteraard, dat de vluchtelingen tijdelijk blijven, maar laten we hen beschouwen als mensen die hier langer blijven, zodat we hen meer mee kunnen geven over onze samenleving en onze normen en waarden. Maar ook nieuwe adviezen, zoals bijvoorbeeld het in noodopvanglocaties meteen identificeren van het opleidingsniveau. En maak hen niet onnodig afhankelijk van instanties, laat ze desnoods op vrijwillige basis werken in hun voormalige professie.

Naast bovengenoemde ontmoetingen, laten we ons ook adviseren door inwoners uit Amstelveen: in een Raad van Advies waarin prominente mensen met ons meedenken over een succesvolle integratie van bevolkingsgroepen, en in een klankbordgroep, waarin omwonenden met politie, gemeente en COA effecten van de noodopvang signaleren en adviseren over mogelijke oplossingen. Daarnaast heb ik met enige regelmaat contact met diverse vertegenwoordigers uit de Joodse gemeenschap.

Werving personeel voor noodopvanglocatie. In de bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA is opgenomen, dat de diensten die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de zorg van het COA vallen zoveel mogelijk vanuit de gemeente en de regio worden aangetrokken. Daarbij is aangegeven, dat dit streven dient te passen binnen de aanbestedingsregels en dat het gaat om diensten, die niet worden geleverd door medewerkers, die reeds in dienst zijn van het COA. Voor nieuwe functies probeert de locatiemanager van het COA actief om Amstelveners te werven via het Werkplein AA. Van de resultaten van deze inspanning zal ik u na afronding van de werving op de hoogte stellen.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de voorbereidingen van de opvang zal ik u daarover informeren. Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. M.M. van ’t Veld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie opvang aan asielzoekers die naar Nederland komen. Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over hun asielaanvraag is beslist. Het COA zorgt voor de eerste levensbehoeften, zoals huisvesting en uitbetaling van zakgeld.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in die hoedanigheid zelfstandig een overheidstaak uit. Het COA verzorgt de uitvoering van de opvang van asielzoekers, de staatssecretaris voor Immigratie en Asiel van het ministerie van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk. Het COA is in 1994 ingesteld bij de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Deze wet is tevens de grondslag voor de verstrekkingen, die nader zijn uitgewerkt in twee ministeriële regelingen: de Rva 1997 (Regeling verstrekkingen asielzoekers) en de Rvb (Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen).

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.