Bijgewerkt: 1 maart 2024

Welzijn nieuwe stijl in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-09-2010

Het College van B en W van Amstelveen heeft nieuw Welzijnsbeleid opgesteld. Doel is ervoor te zorgen, dat vooral degenen die niet zonder ondersteuning kunnen, beter voorzien worden. Op 6 oktober 2010 buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Nu is het welzijnswerk vooral aanbodgericht en voor bredere groepen. Veel burgers kunnen echter prima hun eigen sociale verbanden opbouwen, die hebben geen hulp van de gemeente daarbij nodig. De gemeente wil dan ook dat er voortaan specifiek en vraaggericht wordt gewerkt. Burgers kunnen dan meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zo zelfredzamer worden. Daarom zal de gemeente het gebruik van bestaande sociale netwerken stimuleren.

Deze uitgangspunten sluiten beter aan bij het gedachtengoed van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), namelijk om mensen zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Vanuit deze visie richt de gemeente zich op de kwetsbaren in de samenleving en het vangnet dat daarvoor nodig is.

Wethouder Koops van Welzijn: “De huidige werkwijze en het brede aanbod van welzijnswerk is nog te zeer gericht op de oude waarden van de verzorgingsmaatschappij. We leven nu in een participatiemaatschappij die gericht is op zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dit vereist een nieuwe manier van denken.

We moeten kritisch kijken naar onze werkwijze. Meer vraaggericht, meer op maat, wijkgericht en met meer samenhang en samenwerking. Het welzijnswerk krijgt een andere rol: meer faciliteren en ondersteunen zodat mensen de regie over hun eigen sociale leven (weer) kunnen oppakken. Je maakt ze daardoor sterker, zelfstandiger. Voorop staat een vitale samenleving waarbij burgers toegang vinden tot kwalitatief goede scholen, sportverenigingen en culturele en maatschappelijke instellingen.”

Op 22 september 2010 buigt de commissie Burgers en Samenleving zich over de uitgangspunten voor de vernieuwing en ombuiging van het welzijnsbeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.