Bijgewerkt: 18 mei 2024

Wethouder Floor Gordon wil toch middeldure koopwoningen in Maalderij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen informeren van de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ontwikkelingen in verband met het woningbouwproject aan de Maalderij in Bovenkerk:

Aankondiging mogelijk terugnemen startnotitie RWN 5 juni 2018

'Geachte raad,

Dinsdag 5 juni 2018 staat de behandeling van de startnotitie Maalderij op uw commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) agenda. Het college van B en W is voornemens om het raadsvoorstel behorend bij agendapunt 2.3. terug te nemen en u aan het begin van uw vergadering voor te stellen dit voorstel later te agenderen voor commissie en raad.

Hoewel het college verheugd is dat er eindelijk gebouwd kan gaan worden op deze locatie, is Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening nog niet overtuigd dat alles is geprobeerd om mogelijk ook een deel koopwoningen in het middeldure segment te realiseren. Wij willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het geplande woningprogramma op deze locatie meer te differentiëren zodat deze beter aansluit bij de afspraken hierover in het nieuwe coalitieakkoord.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Project De Maalderij 4-8. Deze ontwikkellocatie kent een lange geschiedenis. Vanaf 2006 zijn initiatieven en plannen ontwikkeld op in eerste instantie de locatie van de toenmalige Nissangarage en later de gehele Hoek Bovenkerk – Noorddammerlaan en Maalderij. Daarbij zijn verschillende plannen bij de gemeente langs geweest. Soms een mix met kantoren of bedrijven en in andere plannen alleen woningbouw in het dure segment (huur of koop). Deze zijn niet van de grond gekomen.

Sinds 2016 heeft Trebbe Bouw B.V. de gronden overgenomen van woningcorporatie Eigen Haard. De gemeente heeft aan Trebbe laten weten gezamenlijk te willen werken aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Dit heeft recentelijk (op 29 november 2017) geleid tot een getekende voorovereenkomst door het vorige college van B en W. Daarin is als uitgangspunt opgenomen 40 tot 50 grondgebonden woningen te realiseren in de categorie ‘koop-duur’ vanaf 400.000 euro. Dit om te komen tot een financieel haalbaar plan, waarbij de woningen ook gasloos worden aangelegd.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen/Molenaar en Co architecten - 2018)

Artist impression van de nieuwbouw aan de Maalderij in Amstelveen


Verhouding middelduur/duur. In een motie in oktober 2016 heeft de raad de ambitie uitgesproken om bij nieuwe bouw-initiatieven gedurende drie jaar het totaal aantal woningen in het dure segment te begrenzen op 25% en hiervan alleen gemotiveerd af te wijken. In het huidige coalitieakkoord geven wij aan dat wij er naar streven minimaal 50% nieuwe woningen in Amstelveen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. Op deze locatie is dat complex. De grond is diverse keren doorverkocht en moet grondig worden gesaneerd. Verplaatsing en herbouw van twee bedrijven zijn nodig voor een betere verkaveling en zorgen voor hogere kosten dan gebruikelijk voor een ontwikkellocatie in binnenstedelijk gebied.

Hoewel de afspraken voor verdere planvorming in een voorovereenkomst zijn verankerd, wil het college van B en W een poging doen om een programma te realiseren dat meer recht doet aan het zojuist gesloten coalitieakkoord met als uitgangspunt dat de ontwikkeling doorgang kan vinden. Vandaar dat het college voornemens is aan het begin van uw commissievergadering u voor te stellen dit voorstel nu niet te behandelen.

Het leek ons raadzaam om u hierover nu vast te informeren. Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris drs. H.H. Winthorst, de burgemeester drs. H.B. Eenhoorn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.