Bijgewerkt: 25 juli 2024

Wethouder Groot informeert de gemeenteraad over visie Stadshart

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-11-2012

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder economische zaken informeert de gemeenteraad over Visie Stadshart en verlevendiging Stadsplein

Aan de leden van de gemeenteraad

Ten behoeve van behandeling in de raad op 7 november 2012 van de visie Stadshart en verlevendiging Stadsplein volgen in voorliggende brief enkele gevraagde verduidelijkingen en aanvullingen, te weten:

Op 16 oktober 2012 is in de commissie RWN het raadsvoorstel besproken m.b.t. Visie Stadshart en Verlevendiging Stadsplein. In de visie kunt u zich, naar ik begreep, goed vinden. Over de verlevendiging van het plein is een groot aantal punten bediscussieerd, waarbij aan het college gevraagd is om aanvullingen op de volgende 3 punten:

- speelplek terugbrengen in de plannen

- visualisatie van de plannen

- financiën: meer duidelijkheid en lagere kosten

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan-Willem Groot (CDA) wethouder economische zaken tijdens de raadsvergadering op 7 november 2012


De stukken zoals die op 16 oktober behandeld zijn, worden door de ambtelijke organisatie al verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit is een start uitwerking van het vlekkenplan, waarbij een aantal stappen wordt gezet richting definitief ontwerp. De uitwerking komt hiermee steeds scherper in beeld. Het algemene beeld is een samenhangend idee van projecten die leiden tot een levendiger Stadsplein en komt tegemoet aan vele wensen van verschillende gebruikers van het plein.

De speelplaats heeft een plek gekregen in dit ontwerp: zij is opgenomen in de groene strook voor de horeca. Het voorlopig ontwerp is optimaal gevisualiseerd (bijlage volgt) in de gegeven tijdsspanne. De uitvoering van de voorstellen wordt voorzien in de eerste helft van 2013.

Met de aanpak van de cultuurstrip wordt een aantal verbetering beoogd:

- verlevendiging door toevoeging bioscoop en functies in cultuurstrip

- behoud relatie busstation – plein door verplaatsen opening

- verbetering van dit deel van het plein door de huidige opening te vervangen door een nieuwe, aantrekkelijke en levendige wand.

Een ruwe analyse voor de aanpak van de cultuurstrip laat zien, dat het dichtzetten van de huidige opening en het maken van een nieuwe verbinding tussen busstation en Stadsplein, leidt tot een nieuwe ruimte van circa 500 m². De benodigde investeringssom voor de verbouwing van de cultuurstrip ligt in de orde rond € 2,25 miljoen. Financiering van dit plan komt naar verwachting uit de opbrengst van de uitbreiding van het Binnenhof.

Unibail Rodamco onderzoekt de mogelijkheden voor een bioscoop op de locatie busstation. De haalbaarheid van dit project moet nog blijken. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van parkeren en het aanrijden op de Schouwburg garage. De projecten kunnen ook niet los van elkaar worden gezien: A9, bioscoop en cultuurstrip zijn op verschillende onderdelen onlosmakelijk verbonden. Zo ook de volgorde waarin de projecten gerealiseerd dienen te worden. De gemeente trekt hierbij samen op met Unibail Rodamco.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Op het Sandbergplein voor het Cobra Museum komen er waarschijnlijk ook marktkramen staan


De markt

Het voorlopig ontwerp bevat, op advies van het bureau, dat gevraagd is de uitwerking te verzorgen, kleine veranderingen die ten gunste komen van de markt. De zitlocatie in de hoek van het plein voor de bibliotheek komt niet terug. De speelplek wordt geïntegreerd tussen de ‘groene eilanden’ die op/tegen de locatie van de lichtstrook komen. De locatie hiervoor is dusdanig gekozen, dat er een minimaal aantal marktplaatsen opgeheven hoeven te worden.

Ook de zit/groen/lichtgelegenheid bij de fontein zal ten koste gaan van een aantal plekken. Voorgesteld wordt om herinrichting van deze locatie voorlopig aan te houden en eerst nader uit te werken. Dit betekent dan per saldo op korte termijn geen wijzigingen op de markt. Toch wil ik de raad vragen om in te stemmen met het opheffen van maximaal 20 plekken op termijn.

Dit geeft namelijk ruimte om bij de uitvoering toch voldoende ruimte te kunnen maken, ook alvast vooruit kijkend naar de ontwikkeling van de wintertuin. Op een totaal van 220 plekken acht ik een dergelijke teruggang acceptabel en ik vind, dat de diversiteit voldoende is gewaarborgd. De plekken kunnen beschikbaar komen, doordat er ook precies 20 plekken worden ingenomen door zogeheten meelopers, tegenover wie wij geen plicht hebben een plek aan te bieden.

Uiteraard wordt ernaar gestreefd in samenspraak met Markt Advies Commissie naar alternatieve plekken kijken; hierbij kan worden gedacht aan de strook naar het Cobra Museum, Sandbergplein, Loopveld, op de fontein. Voor wat betreft de brief van de CVAH kan worden gesteld, dat zij deels gelijk hebben. Het aantal kramen is, zoals hiervoor genoemd. Daarbij zijn door de gemeente 85 vergunningen aan kooplieden afgegeven. Dit verandert dus niets in de uitgangspunten.

Financiën

In de financiële opstelling wordt uitgegaan van de onderdelen, zoals opgenomen in het Voorlopige Ontwerp. In de fase, waarin het project zich bevindt, is het opnemen van een marge onontkoombaar. Ik hoop er bij de aanbesteding voordelig uit te komen. De uitkomst van de aanbesteding zal schriftelijk worden verstuurd aan de commissie RWN.

De beheers- en exploitatielasten kunnen binnen de reguliere begroting vallen. Ten behoeve van de kapitaallasten is een structureel bedrag benodigd; te dekken uit de structurele buffer in de begroting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.