Bijgewerkt: 16 juni 2024

Wethouder Koops beantwoordt brief BIG-koepel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-08-2013

Jacqueline Koops, (CU) wethouder onder andere Welzijn en Sociale voorzieningen beantwoordt de vragen van de leden van de zogenaamde BIG-koepel, het centrale platform van Bewonersinitiatief Groepen in Amstelveen. De koepel heeft wethouder Koops van Welzijn op 2 augustus 2013 in een brief gevraagd er voor te zorgen, dat de huidige beheerders en welzijnswerkers ook na 1 januari 2014 in hun wijkcentrum kunnen blijven.

Mijne heren,

Uw brief over de selectie van een nieuwe subsidietender heb ik in goede orde ontvangen. Ik heb kennis genomen van uw opmerkingen met betrekking tot de onderhandse selectieprocedure en de deelname van bewoners daarin. U geeft aan, dat u zich wil beperken tot de op dit moment voor de BIG Koepel meest prangende punten. Mijn reactie zal dan ook hier op ingaan.

Ik schets u nogmaals de procedure rond de subsidietender en de deelname daarin van bewoners. Op 3 juli 2013 heeft de raad zich uitgesproken om een onderhandse offerteprocedure te volgen voor de percelen beheer en welzijn. Daarbij heeft de raad aangegeven het personeel van Cardanus voor zover nu werkzaam voor de gemeente Amstelveen te laten overnemen voor zover passend binnen het door de raad vastgestelde beleid.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops, (CU) wethouder onder andere Welzijn en Sociale voorzieningen


De keuze voor de nieuwe organisatie(s) dient gebaseerd te worden op inhoudelijke gronden, waarbij aansluiting op het gekozen beleid en de ontwikkelingen, kennis en ervaring met bewonersinitiatieven en ontwikkelingen. Daarbij heeft de raad een viertal criteria gegeven, waaraan zoveel mogelijk dient te worden voldaan. Er is op verzoek van de raad een begeleidingscommissie gevormd bestaande uit woordvoerders van de politieke fracties die op tenminste een drietal belangrijke momenten geraadpleegd wordt over de voortgang van het proces.

Het college van B en W heeft voorts op 9 juli 2013 besloten, dat de selectiecommissie zal worden samengesteld uit twee actieve burgers op het gebied van sociale samenhang/toekomstige Bewoners Initiatiefgroepen (BIG), waarbij de keuze is aan de burgers zelf, met dien verstande, dat zij moeten aangeven voldoende afstand van de huidige uitvoerders te hebben om een onafhankelijke beoordeling te geven en dat zij uit verschillende wijken komen.

Daarnaast zal de voorzitter van het kennisadviesteams KAT Wmo deelnemen in de selectiecommissie en twee ambtenaren. De selectiecommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter met expertise  op het gebied van aanbesteding. De begeleidingscommissie is eveneens op 9 juli 2013 akkoord gegaan met de samenstelling van de selectiecommissie en heeft beslist over de nader te stellen eisen aan deelname door bewoners. Deze eisen zijn u in een mail van 11 juli 2013 met als onderwerp “deelname selectiecommissie subsidietender” meegedeeld.

De e-mail is gericht aan de bij de op dat moment bij de gemeente bekende inwoners, waaronder personen  uit de Bewonersinitiatief Groepen. Deze inwoners werden uitgenodigd  om voor 15 juli zichzelf of iemand anders uit de wijk voor te dragen om deel te nemen aan de selectiecommissie op persoonlijke titel. In de betreffende e-mail is de procedure rond de selectie van de twee actieve inwoners geschetst. Gezien de korte doorlooptijd van de subsidietender is voor bovenstaande procedure gekozen.

Op 15 juli, 12.00 uur waren er zes aanmeldingen binnengekomen bij de gemeente, waaronder drie personen die betrokken zijn bij een BIG. Vervolgens hebben leden van de begeleidingscommissie een voorkeurstem uitgebracht met als resultaat, dat de heren De Werker en Bleekemolen, lid van respectievelijk BIG Middenhoven/Waardhuizen en BIG Groenelaan/Bolderraad, gekozen zijn om in de selectiecommissie plaats te nemen.

Op dinsdag 16 juli is via een e-mail aan de personen, die ook de uitnodigingsmail voor de aanmelding/voordracht hebben ontvangen, meegedeeld, dat er twee personen gekozen waren door de begeleidingscommissie. Hierbij zijn in eerste instantie niet de namen van de personen bekend gemaakt, maar na verzoeken van diverse personen heeft de gemeente dit heroverwogen en zijn alsnog de namen van de heren De Werker en Bleekemolen, met instemming van de heren, op 18 juli bekend gemaakt.

Ik ben van mening, dat de procedure rond de subsidietender hiermee transparant verlopen is. Wat er verdere binnen de selectiecommissie besproken wordt, valt onder de  geheimhoudingsplicht en hierover zal geen informatie naar buiten gebracht worden.

Het door de raad vastgestelde beleid over sociale samenhang, het uitvoeringsplan en het raadsbesluit van 3 juli 2013 vormen het kader, waarbinnen het beschrijvend document (bestek) zal worden opgesteld door de selectiecommissie. Het is derhalve niet meer mogelijk aanvullende visies op sociale samenhang dan wel eisen aan het bestek tussentijds nog toe te voegen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Jacqueline A. Scheele-Koops, Wethouder welzijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.