Bijgewerkt: 26 september 2021

Wethouder Raat beantwoordt vragen van Bewonersbeweging Van Hallt!

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveenweb
18-10-2013

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën beantwoordt de brief van de Bewonersbeweging Van Hallt!

Betreft   Wijziging Stroomlijnovereenkomst A9

Geachte heer Wenselaar,

Vandaag ontving ik van de raadsgriffier de brief die u op 14 oktober 2013 namens uw bewonersbeweging aan de leden van de raad heeft gestuurd. Ik hecht er aan om iedereen met opmerkingen en vragen over de plannen over de A9 zo goed mogelijk te informeren. Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om op uw brief te reageren in de hoop u, en andere Arnstelveners, hiermee van dienst te zijn.

Procesgang

Wij begrijpen, dat u zich overvallen voelt over de nieuwe plannen. Wij hadden u ook graag eerder geïnformeerd over de inhoud van de gesprekken met de Minister, maar helaas was dit niet mogelijk, omdat het onderhandelingsproces op nadrukkelijk verzoek van de Minister in strikte vertrouwelijkheid moest plaatsvinden. Dat wij in onderhandeling waren was wel bekend, maar waarover mocht niet naar buiten worden gebracht. Het onderhandelingsproces heeft meer dan 2,5 jaar geduurd. Wij hadden graag gezien dat het veel sneller was gegaan.

Op 3 september 2013 waren de onderhandelingen afgerond en heeft het college van B en W de Minister te kennen gegeven in te kunnen stemmen met het onderhandelingsresultaat. De Minister heeft dit op haar beurt gedaan op maandagmiddag 23 september 2013, waarop de plannen openbaar zijn gemaakt.

Wij hebben diezelfde middag alle belanghebbenden per brief geïnformeerd en alvast uitgenodigd voor één van de zeven informatiebijeenkomsten die wij per doelgroep hebben georganiseerd. De dag erna hebben wij de inhoud van de plannen per brief ter kennis gebracht aan de belanghebbenden. Ook het raadsvoorstel met bijbehorende stukken is op die dag verstrekt aan de leden van de raad en openbaar gemaakt.

De bestuurlijke behandeling van het raadsvoorstel is gepland op hedenavond 17 oktober in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen en op 6 november in de raad. In mijn ogen is het geen optie om besluitvorming door de gemeente uit te stellen. Integendeel. Niet alleen blijft dan het oude contract in stand, ook betekent het een langere periode van onduidelijkheid. Uitstel van de besluitvorming is voor de Minister niet acceptabel en zou de overeenstemming die er thans bestaat in de waagschaal stellen.

We kunnen ons voorstellen, dat het lijkt alsof het besluitvormingsproces vrij kort op elkaar volgt. Toch is er geen sprake van een overhaast besluit, aangezien we er al 2,5 jaar naar toe werken. Hierbij merk ik op, dat er nu geen sprake is van een publiekrechtelijk besluit, waarop wettelijke inspraak van toepassing is. Als dat wel het geval zou zijn geweest, dan zouden de desbetreffende stukken 6 weken ter visie hebben gelegen en had een ieder zienswijzen kunnen indienen. Het raadsbesluit tot wijziging van de Stroomlijnovereenkomst is echter pas het startpunt van het proces om te komen tot een ander plan.

Pas in het kader van de planstudie op grond van de Tracéwet zullen de plannen door Rijkswaterstaat ter visie worden gelegd. Wel is het zo, dat alle reacties die wij ontvangen tussen 23 september en 6 november ter kennis brengen van de leden van de raad, zodat de leden deze desgewenst kunnen betrekken de besluitvorming.

Informatievoorziening inloopavond

U geeft aan dat u de gegeven informatie tijdens de inloopavonden onsamenhangend en gebrekkig vond. In dit stadium kunnen wij echter nog niet op iedere vraag een concreet antwoord gegeven; de planstudie moet immers nog starten. We hebben ervoor gekozen om desondanks al in dit stadium uitgebreid met de omwonenden in gesprek te gaan.

Ons streven in deze gesprekken was om volledig open te zijn over de voor- en nadelen van het plan en u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Overigens mag u van ons verwachten, dat op het moment dat het Ontwerp Tracébesluit ter visie wordt gelegd (gepland in 2015), de informatie ook concreter en eenduidig is. De reacties die wij op het communicatietraject hebben ontvangen zijn overigens overwegend positief.

Uw inhoudelijke kanttekeningen en vragen

Kan de snelweg niet verder af van de woningen aan de Van Hallweg worden gelegd?

U verzoekt te bekijken, of de snelweg in zuidelijke richting kan worden opgeschoven. Dat vind ik een logische en terechte vraag. Rijkswaterstaat heeft inmiddels toegezegd hiernaar onderzoek te doen. Dit onderzoek is inmiddels gestart, maar er is nog geen uitsluitsel te geven, of - en zo ja - hoeveel meter kan worden gewonnen.

Het opschuiven van de weg heeft namelijk effect op het ontwerp van de gehele bocht in de snelweg vanaf garagebedrijf Van Poelgeest tot aan de Keizer Karelweg. De consequenties daarvan voor het aangrenzend gebied moeten in beeld worden gebracht en beoordeeld worden. Aan de zuidzijde is de ruimte ook beperkt, met name bij het Keizer Karel College.

Waarom wel een overkapping in het Oude Dorp en niet bij de Van Hallweg?

Het Oude Dorp ligt hoger qua peil dan de Staatsliedenbuurt en het KKC. Vanaf het Oude Dorp daalt de weg naar het Stadshart, waar de weg onder het maaiveld verdwijnt. Op het traject, waar de weg al daalt kan de weg niet dieper worden aangelegd en is overkapping dus niet mogelijk. Daar komt bij, dat we op het traject Oude Dorp Keizer Karelweg ook nog eens te maken hebben met de op- en afritten die op maaiveldniveau moeten aansluiten op de Keizer Karelweg.

De situatie tussen het Oude Dorp en de Staatsliedenbuurt is dus onvergelijkbaar. In het Oude Dorp is het relatief eenvoudig om een plaat over de snelweg te leggen en daarmee beide stadshelften met elkaar te verbinden. Bij de van Hallweg is dat niet mogelijk. Het is geen zaak van of, of. De beslissing om een overkapping in het Oude Dorp te maken is een op zichzelf staand element. Andere overwegingen, zoals u suggereert spelen geen rol.

Waarom geen aaneengesloten groene verbinding tussen het Broersepark en de groenstrook rond het Keizer Karel College en de Poel?

Het Oude Dorp ligt zoals gezegd hoger qua peil dan de Staatsliedenbuurt en het KKC. De mogelijkheden voor een verbinding over de snelweg aan de oostzijde van het Kazernepad zijn uiterst beperkt. De overkapping bij het Oude Dorp zou daarvoor zo'n 10 a 20 meter langer moeten doorlopen. Echter, de overkapping bij het Oude Dorp kan niet langer worden dan 250 meter. Als de overkapping langer zou worden zou deze vallen onder de tunnelwetgeving. De afspraken met de Minister over aanpassing van de overeenkomst sluiten dat uit. De eisen aan een tunnel zijn veel zwaarder dan de eisen die gesteld worden aan een overkapping. Dan zou het huidige plan onbetaalbaar worden. Overigens ben ik van mening, dat de verbinding tussen de Staatsliedenbuurt en De Poeloever al aanmerkelijk zal verbeteren door de overkapping en het vervangen van het bestaande spoorviaduct door een ruime en groen verbinding via de overkapping.

Ophoping fijn stof nabij de woningen bij de in/uitgang van de overkapping en nabij het begin van de gedeeltelijk overkapte verdiepte ligging bij de Keizer Karelweg

Inderdaad kan er nog geen duidelijkheid worden gegeven over de door u vermeende verslechtering / overlast van fijn stof. Het wettelijk vereiste milieuonderzoek zal door Rijkswaterstaat worden verricht in het kader van de planstudie. Rijkswaterstaat is er van overtuigd, dat het plan voldoet aan de wettelijke normen. Zij baseren zich op het volgende (zie ook de informatie over de A9 op de gemeentelijke website www.amstelveen.nl )

"In 2010 heeft TNO een onderzoek verricht naar fijn stof bij de tunnelmonden van het tunnelplan A9 Amstelveen. Daaruit bleek, dat de concentratie fijn stof ruim onder de wettelijke grenswaarde zou blijven. Dit uitgaande van een tunnel met een lengte van 2.000 m. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd, dat er bij het nieuwe plan met een verdiepte ligging sprake is van veel geringere concentraties fijn stof.

Er komt immers geen tunnel met tunnelmonden. Door de overdruk en onderdruk van het verkeer in de bak van de verdiepte ligging ontstaat er een 'trek' in de rijrichting van het verkeer. Er ontstaat zo een natuurlijke ventilatie door de verkeersstroom. De fijn stof wordt zo verdund over het hele traject en daarmee wordt de luchtkwaliteit langs de verbrede A9 beter.

De horizontale schermen overkappen maar 1/3 deel van de rijbaan, het is dus niet zo dat de uitlaatgassen blijven hangen en daar bijvoorbeeld overlast veroorzaken voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs. Op de plekken waar wel verticale geluidsschermen komen wordt een type geplaatst dat iets achterover hellend is. Dit beïnvloedt de natuurlijke ventilatie (door de verkeersstroom) niet."

Het onderzoek, dat verricht zal worden in de planstudie die in 2014 wordt opgestart zal uitsluitsel geven. Als het plan niet voldoet aan de wettelijke normen, dan zullen er aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat, wethouder Financiën tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen op 17 oktober 2013


Wat zijn de gevolgen van het plan voor de geluidsoverlast?

In de met de Staat te sluiten samenwerkingsovereenkomst wordt contractueel vastgelegd, dat het verkeerslawaai wordt gereduceerd ter verbetering van de autonome situatie in 2008 door middel van de toepassing van geluidsreducerend wegdek met de akoestische kwaliteit van tweelaags zeer open asfaltbeton en de toepassing van geluidsschermen. Op de beelden die getoond zijn tijdens de inloopavond is aangegeven, dat er naar verwachting 10 meter hoge geluidsschermen worden geplaatst in de zijbermen van de hoofdrijbaan en in de middenberm. Daarnaast worden er een circa 3 à 5 meter hoog geluidschermen geplaatst langs de toerit. NB. Voor zover de snelweg verdiept ligt kan de hoogte van de bak worden afgetrokken van deze maten. De wanden van de bak worden voorzien van geluidsabsorberend materiaal, zogenaamd akoestisch beton. Dit zijn panelen met een oneffen oppervlak die op de betonnen wanden worden aangebracht. Een groot deel van het verkeerslawaai wordt door de wanden geabsorbeerd.

Onbekendheid met de plannen

In 2007 kwam het gemeentebestuur met het Rijk tot een overeenkomst, waarbij gemeente Amstelveen 100 miljoen euro zou bijdragen, het zogenaamde 'Tunnelplan': de hele verbrede A9 in een tunnel. Om dit te kunnen betalen, moest Amstelveen 3.000 woningen en 200.000 m² kantoorruimte realiseren op verschillende plekken in de stad. Zoals in de Poel, op het sportveld van het Keizer Karel College, in het Meanderpark, naast het oude KPMG gebouw en langs het Bovenland.

Toen de vastgoed- en financiële crisis ontstond werd al snel duidelijk, dat de opbrengst van 100 miljoen niet zou kunnen worden betaald uit de gebiedsontwikkeling. En op een andere manier financieren zou betekenen, dat het ten koste zou gaan van investeringen in belangrijke voorzieningen in de stad. Zoals scholen, het armoedebeleid, sportvelden en cultuur. Dit is onaanvaardbaar. Het tunnelplan is dan ook echt van de baan.

Ik wil u er met nadruk op wijzen, dat wij met het nieuwe plan willen voorkomen, dat de weg in zijn huidige ligging wordt verbreed zonder aanvullende voorzieningen. Wij investeren € 40 miljoen om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Of de bestaande weg zou zijn verbreed, het tunnelplan zou zijn uitgevoerd, of het huidige plan met verdiepte ligging; in alle gevallen wordt de weg breder en ligt er naast de al dan niet afgedekte hoofdrijbaan een toerit die op maaiveldniveau aantakt op de Keizer Karelweg.

Alle vormen van wegverbreding hebben een grote impact op uw leefomgeving. Helaas is dat al zo sinds het Rijk in 2007 heeft besloten, dat de A9 wordt verbreed. We staan aan het begin van het planproces. Op diverse momenten worden zowel bewoners als gemeente gevraagd om mee te denken en te reageren op de plannen. Wij zullen u actief informeren over deze momenten. Uiteraard geldt dat in het bijzonder voor de uitkomsten van de studie naar het mogelijk opschuiven van de weg in zuidelijke richting.

Ik hoop, dat ik u met deze reactie van dienst te zijn geweest, mede ter voorbereiding op het gesprek, dat u heeft met de gemeentelijke medewerkers van het projectteam a.s. maandag 21 oktober 2013.

Een afschrift van deze brief stuur ik toe aan de ondertekenaars van uw brief en aan de leden van de Raad.

Hoogachtend, Herbert Raat, wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.