Bijgewerkt: 4 december 2021

Wethouder Raat bezocht de Inspectie van Onderwijs in Utrecht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-02-2013

Herbert Raat, wethouder Onderwijs informeert de gemeenteraad van Amstelveen:

Wethouder Herbert Raat (VVD) is met zijn beleidsmedewerker Onderwijs 28 januari 2013 op bezoek geweest bij de Inspectie van Onderwijs in Utrecht. U (de gemeenteraad) bent hierover in december 2012 geïnformeerd. De ingestuurde vragen van raadslid Rien Alink (D66) zijn hierbij meegenomen.

raat Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2012)

Herbert Raat (VVD) wethouder Onderwijs


Het was een prettig gesprek, waarbij we het hebben gehad over de kwaliteit van onderwijs in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. De inspecteur was net op bezoek geweest bij de Guus Kieft school in Amstelveen. De informatie die de inspecteur gaf was nuttig en bruikbaar voor een gesprek, dat de wethouder begin februari met deze school heeft.

Deze uitwisseling van informatie en elkaar makkelijker en sneller kunnen vinden is een mooi resultaat van de bijeenkomst die tot afspraken heeft geleid. De gemeente doet de Inspectie het rapport van de Verkenningscommissie van juli 2012 toekomen. De Inspectie heeft zich in het overleg niet uitgelaten over verdere profilering van gymnasiumafdelingen.

Dit is aan de schoolbesturen, aldus de inspecteur. De Inspectie gaf aan, dat 4 februari 2013 certificaten worden uitgedeeld aan excellente scholen. Hierbij zijn in 2013 geen Amstelveense scholen. Hopelijk in toekomstige jaren wel. Het is zoeken voor schoolbesturen aan welke knoppen gedraaid kan worden om van een goede kwaliteit naar excellente school te gaan. Ook de Inspectie denkt na over dit onderwerp. Er zijn wel kansen voor Amstelveen op dit gebied. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere scholen kan hierbij helpen.

Meetlat excellente school

De meetlat van de jury bestaat uit vijf onderdelen:

1) zeer goede resultaten, breed opgevat;

2) de wijze waarop de school omgaat met de omstandigheden van de school;

3) de inrichting van het onderwijsproces;

4) de mate waarin het onderwijsproces bijdraagt aan behaalde resultaten;

5) het excellentiebeleid van de school, zoals aandacht voor uitblinken en goed presterende leerlingen, inpassing van zorgleerlingen en aandacht voor de vormende taak van de school.

Het kabinet wil met de toekenning van het predikaat Excellente School het onderwijs stimuleren om leerlingen een ambitieuze leercultuur te bieden. De uitblinkers dienen ook als voorbeeld voorandere scholen onder het motto ‘Scholen leren van elkaar’. Het predikaat is nu nog beperkt tot het basisonderwijs en het regulier voortgezet onderwijs.

Vanaf volgend jaar komen ook scholen in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs hier voor in aanmerking.

Inspectie

Deze aanpak is voor de Onderwijsinspectie de opmaat naar een gedifferentieerd toezicht. De inspectie geeft nu de oordelen ‘(zeer)zwak’, of ‘basistoezicht’ (=voldoende). Daar komen mogelijk vanaf 2015 de categorieën ‘goed’ en ‘excellent’ bij.

Resultaten basisonderwijs

De kwaliteit van de basisscholen in Amstelveen is goed. Alle scholen scoren voldoende, er zijn geen zwakke basisscholen in Amstelveen. Op bijna alle indicatoren scoort Amstelveen hoog en hoger dan de basisscholen in de G4 en ook vergeleken met de overige gemeentes.

Indicatoren, waarop Amstelveen zich kan verbeteren (ondanks, dat zij hoger scoort dan gemiddeld):

-De school voert de zorg planmatig uit (85,2% voldoende).

-De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (69% voldoende).

-De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (71,1% voldoende).

-De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (83% voldoende).

-De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (82,9% voldoende).

-De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit(81,4% voldoende). De basisscholen in Amstelveen scoren op genoemde punten 14,8 tot 31% onvoldoende. Andere gemeentes scoren op deze punten 19,5 tot 34,6% onvoldoende.

Regionaal Plan Onderwijs (RPO)

Het college zal scholen stimuleren om aandacht te hebben voor excellent onderwijs, dit geldt zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Tevens bespreekt het college de aanbevelingen van de Verkenningscommissie Voortgezet Onderwijs Amstelveen voor de zomer met de besturen. Naar de mening van de Verkenningscommissie moet het RPO gezien en benut worden als een kader voor overleg over toekomstige onderwijsontwikkelingen, met erkenning van de specifieke verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

De commissie pleit dan ook voor een betere en gestructureerde gedachtewisseling tussen de aanbieders van VWO in het RPO gebied en de andere actoren om een voor alle partijen (d.w.z. ouders/leerlingen, scholen en gemeenten) optimaal voortgezet onderwijsaanbod te waarborgen. De in de wet gegeven verplichting tot het houden van een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) is slechts een minimumverplichting. Meer inhoudelijk overleg op regionaal en/of gemeentelijk niveau is echter niet uitgesloten.

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de commissie worden door het college geagendeerd in overleg met schoolbesturen:

Denktank, conferenties

De verkenningscommissie beveelt de scholen aan ten behoeve van de voorgestelde vormen van samenwerking een gezamenlijke ‘Denktank Excellentie en Innovatie’ in te stellen, bestaande uit onderwijsdeskundigen en bovenbouwleerlingen (mogelijk ook oud-leerlingen)van alle 3 (of 4) VO-scholen.

In deze denktank kan ‘out-of-the-box’ worden overlegd over scenario’s die de kwaliteit van het Amstelveense VWO kunnen versterken.-De verkenningscommissie beveelt aan, dat de VO-scholen en de gemeente samen met de andere actoren die het onderwijsaanbod en de onderwijskwaliteit beïnvloeden regelmatig een conferentie houden ten einde te overleggen en te discussiëren over trends, ontwikkelingen en actuele onderwerpen in het voortgezet onderwijs.

Deverkenningscommissie doet de suggestie, dat het gemeentebestuur in overleg met de VO-schoolleiding regelmatig, bijvoorbeeld eens per 2 jaar, een bijeenkomst ‘Dialoog over het Voortgezet Onderwijs’ organiseert, waarin actuele trends, ontwikkelingen, verplichtingen, wensen, behoeften en verwachtingen in en t.a.v. het Voortgezet Onderwijs aan de orde kunnen komen.

Het lijkt de commissie relevant, dat behalve de schoolleidingen en de wethouder van onderwijs hierbij ook ouderraden, leerlingenraden, vervolgonderwijs,arbeidsmarkt en gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Gymnasium

Het groeimodel, dat de commissie voor ogen staat, gaat uit van het handhaven van de gymnasiale afdelingen in de onderbouw en stimuleert een intensieve samenwerking in de bovenbouw. Dat deze samenwerking op de middellange termijn zou kunnen leiden tot een Amstelveens Gymnasium met bijvoorbeeld een concurrerend profiel van de pre-academische school bij uitstek, lijkt de commissie heel goed mogelijk.

Door te starten met een effectieve samenwerking in de bovenbouw van de drie scholen, kunnen de drie gymnasiale afdelingen op den duur mogelijk uitgroeien tot een zelfstandige, of nevenvestiging die als zodanig kan worden opgenomen in het nieuwe Regionaal Plan Onderwijs (RPO).

VMBO

In de oriënterende gesprekken is gewezen op de wenselijkheid om in Amstelveen wat betreft het VMBO-t onderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg) te gaan samenwerken. Die optie betreft met name de kleineVMBO-t afdeling van Panta Rhei en het VMBO-t op het Amstelveen College. De commissie beveelt deze samenwerking van harte aan.

Samenwerking

Alle scholengemeenschappen participeren in de Regionale Opleidingsschool Amstelland(ROSA). Hieraan nemen ook de eerstegraads lerarenopleidingen van de VU en de UvA en de HBO lerarenopleidingen van INHolland en de Hogeschool van Amsterdam deel. Doel van dit samenwerkingsproject is een goede samenhangende opleiding voor eerste- en tweedegraads leraren, een goede begeleiding van nieuwe docenten en professionalisering van zittend personeel. De verkenningscommissie acht het van groot belang, dat de participatie in ROSA met voortvarendheid wordt opgepakt en in de tijdsfasering zo mogelijk naar voren wordt gehaald.

Hiermee zal impliciet de kwaliteit van het onderwijs worden bevorderd en kan aandacht worden gegeven aan onderwijsinnovatie en onderzoek. Voor cognitief hoogbegaafde leerlingen is het aantrekkelijk na te denken over mogelijkheden bepaalde universitaire vakken te laten indalen in het VWO-lesprogramma.

Samenwerking op het gebied van ‘kleine vakken’ (vakken die door relatief weinig leerlingen worden gekozen, waardoor aanbieden relatief duur wordt) is door de scholen nog niet serieus overwogen. Tot dusver is men er op geen van de scholen in de praktijk tegen aangelopen, dat iets niet te organiseren was dan wel, dat een schaalvergroting wenselijk zou zijn.

De commissie beveelt aan deze optie op termijn toch serieus te overwegen. Samenwerking met alumni m.b.t. monitoring studiesucces in het eerste jaar van vervolgstudie. Deze evaluatie kan aanknopingspunten bieden voor het optimaliseren van het VWO in de breedste zin. Samenwerking t.a.v. versterken van het profiel van het HAVO onderwijs.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.