Bijgewerkt: 3 december 2022

Wethouder Raat reageert op brief BelangenVereniging MeanderBewoners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-02-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over een brief van de BelangenVereniging MeanderBewoners over het gewijzigde ontwerptracébesluit A9:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 14 januari 2016 heeft burgemeester Van ’t Veld, evenals de gemeente Amstelveen, de Stadstuinen, de Laan van Deshima en de Van Hallbuurt bijgevoegde brief ontvangen van de woordvoerder A9 van de BelangenVereniging MeanderBewoners. In deze brief informeer ik u hierover.

De woordvoerder A9 van de BelangenVereniging MeanderBewoners geeft in zijn brief aan graag met burgmeester Van ’t Veld te spreken over het gewijzigde ontwerptracébesluit. Deze afspraak is reeds bevestigd en zal plaatsvinden op 23 februari 2016. Daarnaast heeft de woordvoerder A9 van de BelangenVereniging MeanderBewoners een brief toegevoegd die is verstuurd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter attentie van mevrouw Schultz van Haegen. Het antwoord van het Ministerie is eveneens als bijlage toegevoegd. Naast deze brief van het Ministerie geef ik, als portefeuillehouder A9, ook graag toelichting op het geheel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9


Meerdere malen contact. De gemeente Amstelveen heeft in verschillende stadia van het proces contact gehad met de woordvoerder A9 en de voorzitter van de BelangenVereniging MeanderBewoners. Zo zijn zij op 19 mei 2015 bij mij op bezoek geweest en waren zij ook aanwezig bij verschillende bijeenkomsten, informatiemomenten en meedenksessies. In het bijzijn van medewerkers van de gemeente is er op 9 september 2015 ook nog een speciale bijeenkomst met hun geweest bij Rijkswaterstaat.

Zoals bij u bekend is, het tunnelplan waar de woordvoerder A9 van de BelangenVereniging MeanderBewoners aan refereert een gepasseerd station. De Amstelveense bijdrage van € 100 miljoen was niet haalbaar. Na het openbreken van het contract en het ondertekenen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op 10 maart 2014 is € 62 miljoen bespaard en zijn we in een vergevorderd stadium van een verdiepte A9 waar naast financiële verbeteringen ook ruimtelijke verbeteringen zijn opgenomen.

Ontwerptracébesluit begin maart ter inzage. Het gewijzigde ontwerptracébesluit (oftewel OTB) ligt naar verwachting vanaf begin maart 2016 ter visie. Omwonenden en overige belanghebbenden kunnen in de zes weken daarna de plannen inzien en een zienswijze indienen. De gemeente Amstelveen heeft de leefbaarheid, zoals in de brief vermeld, hoog in het vaandel staan. Zo investeren we samen met Rijkswaterstaat € 160 miljoen in bovenwettelijke maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de verdiepte ligging, groene geluidsschermen en overkappingen bij het Oude Dorp, het Stadshart en het Bovenland. Bewoners van de Meander en de Staatsliedenbuurt hebben hiervoor input geleverd tijdens informatieavonden in juni – oktober 2015.

Luchtverontreiniging ruimschoots binnen de wettelijke norm. De woordvoerder A9 van de BelangenVereniging MeanderBewoners maakt zich daarnaast zorgen over de geluidsoverlast en de toename van fijn stof en NO2 (stikstofdioxide). Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit. Dit is in het kader van het OTB een verplichting. In het OTB zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd. Op grond van de jaarlijkse rapportages van het RIVM bestaat de verwachting, dat de luchtverontreiniging bij verbreding van de A9 ruimschoots binnen de wettelijke normen zal blijven. Wij zien er uiteraard scherp op toe, dat deze normen worden nageleefd.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

Herbert Raat wethouder A9

CC:

Woordvoerder A9 BelangenVereniging MeanderBewoners, Bestuur BelangenVereniging MeanderBewoners, Burgemeester Van ’t Veld, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw Schultz van Haegen

Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB) (woordvoerder)

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Geachte

Dank voor uw brief van 11 januari 2016.Ik ben blij te zien, dat uw vereniging actief meedenkt over de verbreding van de A9 bij Amstelveen. In uw brief geeft u aan, dat de Belangenvereniging Meanderbewoners(BVMB) niet principieel tegen een verbetering van de doorstroming op de A9 is. U geeft aan een voorstander te zijn van een tunnel conform het vigerende Tracébesluit (TB) in plaats van de verdiepte ligging die in het Ontwerp Tracébesluit (0TB) A9 Amstelveen uitgewerkt wordt. U verwacht van het Rijk en de gemeente een breed gedragen visie op het gebied van onder andere wonen, werken, stedelijke bereikbaarheid en leefbaarheid. Tot slot meldt, u dat u in overleg wilt gaan met Rijkswaterstaat om de tunnelplannen financieel haalbaar te maken. Op al deze punten ga ik in deze antwoordbrief in.

Visie bereikbaarheid en leefomgeving. Ten aanzien van de bredere visie, waarin bereikbaarheid en leefomgevingskwaliteit samen komen wijs ik u erop, dat juist in het programma Schiphol-Amsterdam ­ Almere in samenwerking met de centrale overheden de verbreding van de autosnelwegen A9, A10, Al en A6 gebruikt wordt voor een verbetering van het bestaande woon- en leefklimaat langs de autosnelwegen. Ook de plannen die met u zijn besproken in aanloop naar het Ontwerp Tracébesluit voor de A9 Holendrecht-Badhoevedorp (Amstelveen) betekenen een verbetering voor de doorstroming en van het huidige woon- en leefklimaat, onder andere doordat de weg verdiept wordt aangelegd.

De tunnel, de verdiepte ligging en financiën. Voor het SAA-project A9 Holendrecht-Badhoevedorp (Amstelveen) was in het TracéBesluit SAA 2011 inderdaad een tunnel voorzien voor de inpassing van de te verbreden A9 in Amstelveen. De gemeente Amstelveen zou hieraan een financiële bijdrage leveren van € 100 miljoen. Zonder die financiële bijdrage zou sprake zijn geweest van een verbrede A9 op maaiveld-niveau, of mogelijk zelfs op een verhoging. De bijdrage zou worden opgebracht uit de bouw van kantoor- en woongebouwen à la Zuidas, die langs de tunnel gerealiseerd zouden worden.Deze gebouwen tussen de Beneluxbaan en de Keizer Karelweg waren gepland aan de zuidzijde van de Meanderflats. Door het inzakken van de vastgoedsector (kantoor­ en woningbouw) vanaf 2008 bleek de financiële bijdrage van de gemeente Amstelveen niet langer haalbaar, waardoor in 2012 is besloten tot het opstellen van een alternatief plan. Dat heeft na diverse uitwerkingsslagen geresulteerd in de plannen die binnenkort   met een OTB worden vastgesteld: een verdiepte ligging van 1.340 meter met 2 overkappingen van maximaal 249 meter ter hoogte van het Oude Dorp en de Keizer Karelweg, alsmede een brede langzaam verkeersverbinding ter hoogte van het Bovenland tussen de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander/Stadshart met een gewijzigde financiële bijdrage van de gemeente Amstelveen van € 40 miljoen. Het genereren van de overige € 60 miljoen door Amstelveen ten behoeve van de tunnel werd niet realistisch geacht.

De plannen zijn vanaf 2012 in een intensief voorbereidingstraject tot stand gekomen, in een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen. Op de volgende data zijn de plannen goedgekeurd, onder andere door de gemeenteraad:

12-09-2013: College B&W gemeente Amstelveen

16-09-2013: MinisterInfrastructuur en Milieu (IenM)

06-11-2013: Gemeenteraad gemeente Amstelveen (35 stemmen voor, 2 tegen)

10-03-2014: Ondertekening gewijzigde Stroomlijnovereenkomst door minister IenM en de overige 6 partners (provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Almere en Amstelveen)

10-03-2014: Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen voor de financiering en realisatie van de verdiepte ligging en overige zaken.

De plannen voor onder andere de verdiepte ligging zijn vervolgens steeds concreter uitgewerkt en hebben na een Planstudie in 2015 geresulteerd in een concept OTB. Hierin is uitgebreid bekeken op welke wijze de A9, het lokale verkeer en de leefomgevingskwaliteit optimaal kunnen worden ingevuld. Denk daarbij aan de overkappingen, de geluidschermen en voorzieningen  voor langzaam verkeer. Juist het groene karakter van de gemeente Amstelveen wordt in de plannen voor de verdiepte ligging benadrukt. In het overleg op 9 september 2015 tussen u, van de VVE Meanderflats, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en van de gemeente Amstelveen, heeft u aangegeven, dat u de plannen voor een verdiepte ligging van de A9 nu beter op zijn waarde kunt inschatten.

Vervolg. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2016 het concept OTB A9 Amstelveen aan de minister van Infrastructuur en Milieu worden voorgelegd ter ondertekening. Het vastgestelde OTB vormt het startpunt voor de formele inspraakprocedure. Bewoners en andere belanghebbenden en belangstellenden hebben dan de gelegenheid om kenbaar te maken wat zij van het uitgewerkte plan vinden. Wij zien uw zienswijze graag tegemoet. Voor informatie over dit OTB 2016 zullen diverse informatieavonden  georganiseerd worden, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Ook zullen op deze avonden mogelijkheden worden aangeboden om uw zienswijze op het OTB 2016 in te dienen. De uitnodiging voor de informatieavonden zal via de media in Amstelveen breed worden verspreid.

Hoogachtend,

DE DIRECTEU R WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID,

Mevr. drs. M. Sonnema

 

Gemeente Amstelveen

tav burgermeester Mevr. M.M. van 't Veld Laan van Nieuwer Amstel 1 1181 JR Amstelveen 11 januari 2016 Betreft: SAA - A9 Amstelveen

Geachte Mevrouw van 't Veld,

Bij deze doen wij u toekomen de brief per gelijke post verstuurd aan de Minister van I&M inzake de voorgenomen aanpassing van het ontwerptracébesluit A9. Wij maken ons als bewoners van de naastgelegen wijken grote zorgen over het binnenkort ter visie leggen van het gewijzigde ontwerptracé en de onomkeerbare consequenties die dit heeft voor Amstelveen en belanghebbenden. Graag willen wij onze zorg binnenkort met u bespreken. WIJ wensen u veel wijsheid en visie toe bij uw beslissing.

Woordvoerder A9 Belangenvereniging MeanderBewoners

Cc:

Gemeente Amstelveen

Stadstuinen

Laan van Deshima

Van Hallbuurt

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

tav Mevr. de Minister M. Schultz- Van Haegen. Postbus 20901

2500 EX Den Haag Amstelveen, 11Januari 2016 Betreft: SAA - A9 Amstelveen

Geachte Mevrouw de Minister,

Voordat u een beslissing neemt over het ter visie leggen van het nieuwe gewijzigde ontwerptracé A9 Amstelveen (SAA) vraag Ik uw aandacht voor het volgende .

U staat als minister I&M voor de opgave om een betere doorstroming voor verkeer te maken van Schiphol naar Almere, maar ook te zorgen voor leefbaarheid langs die snelwegen. U bent minister van Infrastructuur én Milieu. Milieu is leefbaarheid. De snelweg A9 gaat dwars door Amstelveen en vraagt juist daar extra aandacht voor leefbaarheid. Tunnels bieden die mogelijkheid op een verbetering van de leefbaarheid langs snelwegen. "Op aansluitende trajecten, o. a. in Gaasperdam en Amsterdam-Zuid is gekozen voor ondertunneling. Niet in Amstelveen. In Amstelveen wordt zelfs van het oorspronkelijke en door de gemeenteraad van Amstelveen goedgekeurde tunnelplan afgezien, door in maart a.s. een gewijzigd ontwerp tracébesluit ter visie te leggen - en nu zonder tunnel -, terwijl er al een goedgekeurd tracébesluit inclusief MER ligt.

Ondanks vele ideeën van onze zijde en mogelijkheden om het tunnelplan budgettair haalbaar te maken lelden politieke afwegingen nu voor omwonenden en belanghebbenden  tot een afzichtelijk en onleefbaar compromis. Inspraak van o.a. aanliggende Meander flats (550) en Van Hallbuurt {100) en omliggende  stadsdelen heeft  niet geleld tot zichtbare verbetering van het nieuwe ontwerp.

Onze zorg zit natuurlijk in extra geluidoverlast en toename fijn stof en NO. De voorziene overschrijdingen van de wettelijke en Europese norm zullen wij aanvechten tot aan de Raad van State, onder meer met afgelopen jaar door Buro Blauw geanalyseerde NO2-metingen langs dit traject. Minstens zo belangrijk is de uiteindelijk gerealiseerde woon-werk-leefkwaliteit. Het huidige gewijzigde ontwerptracé slaat een blijvend open litteken van beton in het groene Amstelveen. De oorspronkelijke gemeentelijke visie van een noord-zuid verbinding wordt nu letterlijk gegoten. In beton en heeft met woon-werk-leefkwaliteit niks te maken. Het is asfalt en beton, punt.

De kans op het ontwerpen van een openbare ruimte van hoge (stedelijke) kwaliteit boven op een tunnel gaat met dit gewijzigde ontwerp verloren. U krijgt kans, daarna ligt het tracé weer vast voor minstens 50 jaar. Er zijn tal van manieren om ook het tunnelplan budgettair haalbaar te maken. Daar hebben wij als bewoners wat voor over en dat zou de gemeente Amstelveen en het Rijk ook moeten willen. WIJ, bewoners zijn toch immers 'dé gemeente'. Kwaliteit betaalt zich op lange termijn uit. Nu wordt een letterlijk 'halfbakken' bureaucratisch verkeersplan aan ons voorgelegd, waarin de participatie een wassen neus bleek. Helaas worden deze beslissingen genomen door colleges en politiek die de uitvoering zelf niet meer in die functie mee zullen maken. De bewoners blijven achter met een dagelijks zichtbaar litteken van beton en asfalt als symbool van falende politieke keuzes en opnieuw gebrek aan visie en durf. Wie wil daar nou verantwoordelijkheid voor dragen?

Als woordvoerder namens de Meanderbewoners langs de A9 spreek ik niet alleen voor mezelf en voor de huidige bewoners. Nee het gaat juist om Amstelveen en onze kinderen en zij die er nog gaan en willen wonen. Wij zijn sinds de bouw van de flats in 1961 bewoner/eigenaar en hebben de A9 nog gebouwd zien worden. Onze betrokkenheid mag u daar uit aflezen. Wij zijn niet principieel tégen een verbetering van de doorstroming SAA, maar verwachten van zowel Rijk als gemeente een breed gedragen integrale visie op wonen, werken, Stadshart en bereikbaarheid en toename van de stedelijke kwaliteit en leefbaarheid. U als minister kan hier het verschil maken.

WIJ willen als belangenvereniging met Rijkswaterstaat en de gemeente in overleg om samen te werken om het tunnelplan haalbaar te maken. Dit hoeft geen extra vertraging te betekenen. Er ligt immers al een goedgekeurd tracébesluit. Het vasthouden aan het tunnelplan getuigt van lange termijnvisie en sturen op financiële, maatschappelijke en culturele meerwaarde en kwaliteit, voor Amstelveen, voor het Rijk en onze kinderen. Als het kan in Zuid en Zuid-Oost, waar·om niet in Amstelveen? De haalbaarheid zit financieel in toekomstwaarde, maatschappelijk In leefbaarheid en cultureel in internationale vormgeving en (groene) uitstraling. WIJ zijn bereid met u in overleg te treden om onze visie met onderbouwing uiteen te zetten. Wij wensen u veel wijsheid en visie toe bij uw beslissing.

Woordvoerder A9

Belangenvereniging MeanderBewoners

Cc:

Gemeente Amstelveen

Stadstuinen

Laan van Deshima

Van HallbuurtAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.