Bijgewerkt: 22 maart 2023

Wethouder Raat reageert op tweede brief van GGZ InGeest

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-08-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte mevrouw de Ruijter/ Raad van Bestuur van GGZ InGeest,

Op 31 maart 2015 stuurde u een brief aan de gemeenteraad van Amstelveen als reactie op het door het college van B en W verrichte onderzoek naar de brand aan de Logger. In deze brief geeft u een inhoudelijke reactie op het onderzoek. Van de raadsgriffier vernam het college, dat de gemeenteraad deze brief ter kennisname heeft aangenomen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Vlak voor de zomer stuurde u een tweede brief met opmerkingen over het onderzoek. U sluit uw brief af met de opmerking, dat de brief een aantal fouten en onduidelijkheden in het onderzoeksrapport opheldert en zo een bijdrage levert aan het bestendigen en verbeteren van de samenwerking in de zorgketen. Het college is van mening, dat het hier niet gaat om fouten, of onduidelijkheden. Hieronder geven wij onze visie.

U geeft aan, dat in het onderzoeksrapport ten onrecht wordt gesteld, dat mevrouw K. in 2013 bij InGeest bekend was. Tegelijkertijd haalt u daarbij de meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast aan(*1), waar GGZ InGeest in deze periode ketenpartner van was. Het Meldpunt Zorg en Overlast bestaat sinds de wijzigingen binnen het sociale domein (1-1- 2015) niet langer. De taken zijn overgenomen door de gemeente zelf. Het college is desondanks geïnteresseerd in de reden, waarom mevrouw K. ondanks deze meldingen niet bij InGeest bekend was. Mocht u hierover vanuit GGZ InGeest helderheid kunnen verschaffen dan vernemen we dit graag.

Vervolgens herhaalt u in uw laatste brief uw tekst over het medisch beroepsgeheim en stelt, ‘dat in deze casus het medisch beroepsgeheim de samenwerking niet in de weg heeft gestaan met de ketenpartners’. Uit het onafhankelijk onderzoek naar de brand Logger blijkt echter, dat GGZ InGeest weliswaar informatie heeft uitgewisseld binnen de (medische) ketenaanpak, maar niet met andere ketenpartners. Dit handelen vanuit de eigen ketenaanpak en het niet zoeken van verbreding, werd grotendeels ingegeven door medisch beroepsgeheim, aldus de onderzoeker.

Foto Amstelveen
(Bron AT5 - 2015)

Op de 8ste etage van een flat aan de Logger in Amstelveen woedt een brand op 5 januari 2015 met fatale gevolgen voor mevrouw K.


Het onderzoeksrapport stelt, dat het belangrijk is om informatie vroegtijdig te delen, ook met partners buiten de (alleen medische) keten. Deze verbreding is sinds de wijzigingen in het sociale domein per 1-1-2015 alleen maar belangrijker geworden. Ook de gemeente is nu bijvoorbeeld een partij geworden waarmee zoveel mogelijk open gecommuniceerd moet worden over zorggerelateerde aspecten. Het is van belang je als professional en organisatie hier bewust van te zijn, gezamenlijk de problematiek aan te pakken, open te zijn over wat goed en fout gaat en de grens op te zoeken als het gaat om informatie delen.

Het college waardeert de huidige (nieuwe) samenwerkende en open houding van GGZ InGeest op operationeel niveau rond het bespreken van ‘zware casuïstiek’ met de gemeente en andere ketenpartners. U zoekt nu samen met ons in de praktijk naar de grens van in- formatiedelen. Graag bouwen wij de samenwerking met GGZ InGeest verder uit ten behoeve van goede zorg en ondersteuning aan Amstelveners.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen,

Herbert Raat Wethouder Zorg


*1.De eerste melding bij dit Meldpunt was in 2010, daarna op 21 december 2012, 17 januari 2013, in augustus 2013, begin 2014 en op 18 april 2014.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.