Bijgewerkt: 27 februari 2024

Wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder stijgt

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
25-04-2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2015. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2015:

€ 1.507,80 per maand;

€ 347,95 per week;

€ 69,59 per dag.

Zie voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon) Staatscourant 10.678 van 20 april 2015

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is, dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2014)

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2015


Afwijking van de hoofdregel is mogelijk indien sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen (artikel 14, vijfde lid, WML). De toelichting bij dit artikellid geeft aan dat de afwijkingsgronden actueel zijn indien de verhouding tussen inactieven en actieven, de zogenaamde i/a-ratio, de daarvoor geldende norm overschrijdt. Op grond van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2015 van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt dit voor 2015 niet het geval.

In artikel 14, eerste tot en met derde lid, van de WML, wordt de aanpassing van het minimumloon geregeld. Hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid, zoals dat door het CPB wordt berekend.

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2015 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning (MEV) uit 2014. Dit is 0,5 * 1,41 = 0,705. Deze wordt afgetrokken van de raming voor de contractloonontwikkeling in 2015 zoals gepubliceerd in het CEP 2015 zijnde 1,11. Dit verschil bedraagt 0,4077 en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2015.

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2015 € 1.507,80 per maand, € 347,95 per week en € 69,59 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,40. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen bedragen op grond van de staffeling geregeld in het koninklijk besluit van 29 juni 1983, houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling (Stb. 300) per 1 juli 2015:Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.