Bijgewerkt: 8 december 2022

Wijkplatform Groenlaan actie- behoud De Bolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Wijkplatform Groenlaan
02-01-2008

Namens het bestuur wijkplatform Groenelaan schreef Fred Kruizinga, voorzitter en Aafke van Maar, penningmeester, secretaris een actiebrief over het behoud van wijkcentrum De Bolder.

Geachte dames en heren,

Allereerst wensen wij u allen een gezond en gelukkig 2008. Het wordt vast weer een druk jaar, voor u en ook voor ons. Om alvast een voorschot te geven, hierbij onze brief.

Uw voornemen is dit voorjaar een besluit te nemen over het voorstel van de Gemeente m.b.t. 'ons' wijkcentrum De Bolder, zoals verwoord in PIA-2 (Programma Integraal Accommodatiebeleid). Gelukkig wordt daarin gesteld dat de (buurt)functie van 'onze' Bolder gecontinueerd blijft. En dat daarvoor ook de financiële middelen beschikbaar blijven gesteld. "De Gemeente wil het SOG (Stichting Ontmoetingscentrum Groenelaan)  ondersteunen bij de nadere invulling van de buurtfunctie, en daarbij zal ook een beroep worden gedaan op het wijkplatform."

De Bolder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het wijkcentrum De Bolder in Groenhof


De wethouder voor onderwijs, jeugd en zorg, mevrouw Yeter Tan, heeft in de wijkkrant van juli 2007 o.a. benadrukt dat De Bolder, met een bewezen sociale buurtfunctie, natuurlijk blijft bestaan. De directeur van de Stichting Cardanus, heer A. Woutersen, stelt in dezelfde wijkkrant dat het hem op zich geen verkeerd idee lijkt als de buurtfunctie van De Bolder wordt ingevuld door de wijkbewoners die het belang van de buurtfunctie benadrukken... als aanvulling op de MFA's (Multi Functionele Accommodatie).

Op 20 juni 2007 is tijdens de raadscommissie al opgemerkt dat 'ons bestuur niet getrouwd is met Cardanus' en de directeur van Cardanus lijkt zich daar met deze uitspraak bij aan te sluiten. In ieder geval ziet hij in De Bolder geen taak meer voor Cardanus. Helaas merken wij dat er nu al sprake is van minder activiteiten en er wordt nu al een teruggang in de service geconstateerd.

Wijkplatform groenelaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Voorzitter mevrouw Aafke van Maar overhandigt de 2977 handtekeningen voor het behoud van het wijkcentrum De Bolder aan de wethouders, Yeter Tan en Jan-Willem Groot op 1 maart 2007


Samen met een delegatie van het SOG-bestuur (eigenaar van De Bolder) hebben wij meerdere malen gesproken over het PIA-2 voorstel en wat naar ons aller mening, in De Bolder georganiseerd moet blijven. Wij hebben in goed overleg gezamenlijk een lijst van deze sociale, culturele, sportieve, ontspanning- en andere activiteiten opgesteld, verder is het zeer belangrijk dat de inloopmogelijkheid die er nu dagelijks is, blijft. De wijkbewoners stellen ook dat zeer op prijs en het voorziet zichtbaar in een behoefte. Ook leert men elkaar daar kennen, jong, wat ouder en oud, en dit komt de menselijke relaties in onze wijk ten goede.

Het grote probleem is, dat wij, als bestuursleden van wijkplatform Groenelaan, niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het functioneren en/of het runnen van een buurthuis. Dat is voor ons een onmogelijke taak. Daarvoor is een andere instantie (dan Cardanus) nodig, eventueel een zetbaas of iets dergelijks. Wij kunnen die verantwoordelijkheid niet dragen. Wijkplatform -bestuursleden zijn 'slechts' gewone, sociaal voelende wijkbewoners, die zich pro Deo inzetten voor wijkbelangen.

Het bestuur van het SOG heeft uiteraard een heel andere verantwoordelijkheid dan het bestuur van wijkplatform Groenelaan. Van uit hun verantwoordelijkheid ondernemen zij zelf al actie richting de Gemeente. Maar ons einddoel is gelukkig hetzelfde.

Over de gewenste activiteiten in De Bolder, die het wijkplatform -bestuur (afgestemd met het SOG-bestuur) op schrift heeft gesteld, willen wij graag met u in gesprek gaan. Dit schrijven richten wij zowel aan de politiek als aan B en W, omdat we menen dat wij in het belang van de wijkbewoners van Groenelaan het beste met alle partijen spreken.

Ons verzoek aan u is om met ons daarover te overleggen. En gezien het belang van 'onze' Bolder, en uw agenda, op niet al te lange termijn, u kunt dan ons concreet voorstel voor de gewenste activiteiten in De Bolder meenemen in uw overweging, alvorens tot een besluit te komen.

Wij wachten uw reacties met belangstelling af. Wij zijn van plan om vanavond (2 januari 2008) naar de Nieuwjaarsbijeenkomst te komen en wellicht zien wij elkaar ook daar.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur wijkplatform Groenelaan

Fred Kruizinga, voorzitter

Aafke van Maar, penningmeester. Secretaris (tijdelijk)

Externe link: De nota “Accommodatiebeleid voor welzijn en preventieve zorg (PIA 2) pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.