Bijgewerkt: 3 maart 2024

Woondeal tussen Rijk en regio Amsterdam om het woningtekort terug te dringen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/MRA
05-07-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft eind 2018 meerdere gesprekken gevoerd met een aantal (stedelijke) regio’s die te maken hebben met grote woningtekorten. Hierbij kwam naar voren dat er een versnelling nodig is op het gebied van woningbouw. Dit is echter niet zo gemakkelijk te realiseren. De regio’s gaven aan dat meer en sneller bouwen pas op de langere termijn de krapte op de woningmarkt kan terugdringen. Verder werd ook gesproken over de aanpak van excessen die het gevolg zijn van de krapte op de woningmarkt.

Foto Amstelveen
(Foto Olivier Middendorp - 2019)

Femke Halsema burgemeester van Amsterdam en drs. Kajsa Ollongren (D66) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de ondertekening van het document van de Woondeal Metropoolregio Amsterdam op 5 juli 2019


Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij.

Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (19 pagina’s) die op 5 juli 2019 door minister Kajsa Ollongren (BZK) en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, als voorzitter van de MRA ondertekend. Het is de laatste uit een serie van 5 woondeals die de minister heeft gesloten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de afgelopen 3 jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden. Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren draagt hieraan bij.

Foto Amstelveen
(Bron Metropoolregio Amsterdam - 2019)

Een grootstedelijk gebied, ook wel een metrogebied of forensengordel genoemd, is een regio die bestaat uit een dichtbevolkte stedelijke kern en de minder bevolkte gebieden in de omgeving, die industrie, infrastructuur en woningen delen. De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De regio heeft een inwonertal van bijna 2,5 miljoen


Investeringscapaciteit. Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad verduurzaamd worden. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dat met deze opgaven vooral op langere termijn ongeveer de helft van de corporaties tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. Minister en regio werken samen met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch. Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten, wil de MRA ten minste 3.000 flexwoningen realiseren. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing.

Rijk en regio trekken ook voor de complexe binnenstedelijke verstedelijkingsopgave met elkaar op. Uitgangspunt is dat woningbouw en bereikbaarheid hand in hand gaan. In de woondeal trekt het Rijk 2 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend. Met een budget van 2,9 miljoen euro van de beide provincies is in de MRA afgelopen jaar een flexibele pool van experts gestart die kan worden ingezet om bouwplannen (versneld) uit te voeren. De minister draagt hier eenmalig 1 miljoen euro aan bij.

In aansluiting op proeven in andere woondealregio’s rond de aanpak van malafide huisjesmelkerij start in Amsterdam een proef voor de aanpak van ‘veelplegers’. De minister ondersteunt het experiment met een bijdrage van 500.000 euro. Voor de aanpak van woonfraude en het beter kunnen reguleren van vakantieverhuur via bijvoorbeeld AirBnB gaat de minister een wetsvoorstel indienen. De gemeente Zaanstad krijgt 500.000 euro voor proeven rond wijkvernieuwing en de ondersteuning van woningbezitters die met een stapeling aan kosten te maken hebben, bijvoorbeeld door funderingsproblemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.