Bijgewerkt: 15 juni 2024

Zienswijze Ontwerptracébesluit 21 april 2016

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-04-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 publiceerde de onderstaande brief aan Minister IenM p/a Platform Participatie op de website van de gemeente Amstelveen over het Zienswijze Ontwerptracébesluit A9:

'Geachte Minister,

Wij hebben met voldoening kennisgenomen van uw Ontwerptracébesluit, dat een uitwerking is van de met onze gemeente op 10 maart 2014 gesloten Wijzigingsovereenkomst SAA en de eveneens op 10 maart 2014 gesloten Samenwerkingsovereenkomst. Uw besluit en het daaraan ten grondslag liggende wegontwerp is op hoofdlijnen in goed overleg met onze gemeente tot stand gekomen. Over de akoestische onderzoeken heeft echter onvoldoende afstemming kunnen plaatsvinden. Naar onze mening zitten er diverse onvolkomenheden in het geluidsonderzoek naar het onderliggend weggenet. Deze zijn inmiddels ambtelijk met Rijkswaterstaat gedeeld. Wij stellen u voor het onderzoek opnieuw te doen en het onderzoek te baseren op in gezamenlijk overleg opgestelde invoergegevens en tevens te baseren op de verkeersprognoses volgens het meest recent opgestelde regionale verkeersmodel (NZH 2.1).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder A9 tijdens de gemeenteraadsvergadering op 20 april 2016


In het OTB geeft u aan dat over de toepassing van de mogelijkheid van geluid reducerend wegdek op de Keizer Karelweg en de Meander nog overleg plaats zal vinden met de beheerder van deze wegen, de gemeente Amstelveen. Hierover merken wij het volgende op. Geluid reducerend asfalt wordt niet toegepast op binnenstedelijke ontsluitende wegen met veel afslaand verkeer. Zo ook in Amstelveen. Dit is conform de landelijke richtlijnen zoals die door het CROW zijn opgesteld. Wij verwijzen u naar de publicatie Stille wegdekken van het Agentschap NL van uw eigen ministerie. Op bladzijde 14 wordt geconcludeerd, dat ZOAB (Zeer Open Asfalt) en twee laags ZOAB in stedelijke situaties met afslaand en kruisend verkeer ontraden wordt, omdat deze typen slecht tegen wringend verkeer bestand zijn. Op bladzijde 16 wordt geconcludeerd, dat asfalttypen met een dunne geluid reducerende deklaag alleen geschikt zijn voor toepassing op stedelijke doorstroomwegen en regionale wegen. Alleen de Beneluxbaan voldoet in Amstelveen aan dit profiel en daar passen wij dan ook inderdaad dit type wegdek toe.

Het derde punt, waarvoor wij uw aandacht vragen is de ongelukkige uitwerking van de plaatsing van de geluidsschermen aan de noordzijde van de A9 nabij speelboerderij Elsenhove. Daar ontstaat volgens het OTB ter plaatse van afrit 4 over een korte afstand van ca. 80 meter een opening tussen twee geplande geluidschermen; het scherm van 7 meter uit het vigerende TB SAA2011 en het in het OTB 2016 opgenomen scherm van 3 meter. Wij erzoeken u een extra scherm op te nemen in het verlengde van het scherm uit het vigerende TB SAA 2011, zodat deze overlapt met het in het OTB 2016 opgenomen scherm. Daarmee kan een geluidlek worden voorkomen, waardoor het verblijfsklimaat bij de speelboerderij er aanzienlijk op vooruit zal gaan.

Overigens wil ik Rijkswaterstaat langs deze weg hartelijk danken voor de goed georganiseerde informatieavonden in de Schouwburg Amstelveen'.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens deze, Herbert Raat, Wethouder A9Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.