Bijgewerkt: 8 februari 2023

stratenregister


Straten startpagina

De Botmar
Botmar is een Fries woord en duidt op een watergebied in Friesland. Het is een binnenmeer dat ongeveer 45 hectare groot is, ten westen van Oldeboorn en ten zuidoosten van Grouw. Na de bedijking van het waterschap werd het waterpeil enkele decimeters verlaagd. Sinds 1954 is het Botmeer eigendom van 'It Fryske Gea'.