Bijgewerkt: 29 september 2022

Keizer Karel College - 1962

Foto's -> Gebouwen -> Scholen

Keizer Karel College
(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Noodgebouw voor KKC in 1962 aan de Lindenlaan


(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Start van bouwrijp maken voor het Keizer Karel College aan de Elegast(Foto Amstelveenweb.com - Gemeentearchief Amstelveen)

Bouwklaar maken grond KKC

Stukje Geschiedenis
Aan B&W van Amstelveen - Gem/Werken Amstelveen dd 14 Sept 1964 Inv-nr: 2.07.351.511
Onderwerp: Ontruiming van perceel tuingrond aan het Kazernepad.


Hierbij bericht ik U dat het in verband met het bouwrijp maken van het terrein voor het Keizer Karelcollege nodig is een zandaanvulling voor een toegangsweg aan te brengen op een gedeelte grond onmiddellijk ten oosten van het Kazernepad, in eigendom toebehorende aan de NV Nederlandse Spoorwegen. Op dit perceel ligt een tuin welke tot 1 Jan 1965 is verhuurd aan de heer L. Combee wonende aan De Surmontstraat 69 alhier. Van de Nederlandse Spoorwegen heb ik inmiddels toestemming gekregen bovenbedoelde toegangsweg over haar eigendom aan te leggen. Reeds heden (14 Sept 1964) is met de uitvoering van de werken begonnen, waarmede de heer Combee heeft ingestemd onder voorwaarde dat de door hem geleden schade wegens gemis van de opbrengst van de tuin zal worden vergoed. Bij opname is gebleken dat op deze tuin 12 zgn eenruiters aanwezig zijn, terwijl Combee reeds 3000 violen had uitgeplant, bestemd voor de verkoop. De schade wordt door hem gesteld op ƒ 550,-- dit bedrag is acceptabel.

de Directeur van Gem/werken.

Het Keizer Karel College is een open katholieke school voor gymnasium, technasium, atheneum en havo. Het technasium is een volledige 6-jarige VWO opleiding voor leerlingen met een grote interesse voor natuurwetenschappelijke vakken.

Keizer Karel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het gebouw met de oranje schermen is een deel van de nieuwe aanbouw, dat gereed kwam in 2008(Amstelveenweb.com - 2009)

Ingang van het Keizer Karel College - KKC


Keizer Karel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Voorkant van de nieuwbouw


Keizer Karel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2020)

Doordat in november 2020 de bomen en struiken langs rijksweg A9 zijn gesnoeid voor de verbreding van de snelweg, is duidelijk dat het dat de achterzijde van het KKC gebouw wel een opknapbeurt kan gebruiken


Keizer Karel Amstelveen
(Amstelveenweb.com - 2022)

Het KKC is weer uitgebreid met een extra aanbouw anno 2022

De rector van het KKC, Hans Oosterling, werd in 2009 Koninklijk onderscheiden
Bron: Rijksoverheid - 14-01-2014
Het Keizer Karel College is de enige Excellente School in Amstelveen
Maandag 13 januari 2014 kregen 28 basisscholen, 36 middelbare scholen en 12 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs het predicaat Excellente School 2013. Ze ontvingen dit uit handen van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker tijdens een feestelijke ceremonie in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Het is het tweede jaar op rij, dat de predicaten worden uitgereikt. Dit jaar hebben 141 scholen zich hiervoor aangemeld. Een jury van experts uit de onderwijspraktijk onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van Wieringen (oud-voorzitter van de Onderwijsraad) heeft de scholen bezocht en beoordeeld.

Speciaal onderwijs
De scholen die het predicaat krijgen, komen uit het hele land en zijn van uiteenlopende signatuur. Dit jaar komen voor het eerst ook scholen in het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs voor een predicaat in aanmerking.

Van goed naar excellent onderwijs
De uitreiking van de predicaten past voor staatssecretaris Dekker in de ambitie uit het regeerakkoord om van goed naar excellent onderwijs te komen. 'Het verschil tussen goed en excellent onderwijs wordt vooral door de school gemaakt. Als je leerlingen van vergelijkbare scholen naast elkaar zet, dan zie je, dat de leerlingen van de ene school het soms beduidend beter doen dan die van de andere. Excellente scholen verdienen het om in de schijnwerpers te worden gezet. Zij zijn een voorbeeld voor andere scholen.' Adel verplicht: scholen die vorig jaar het predicaat ontvingen, hebben binnen het project ‘Scholen leren van elkaar’ hun kennis gedeeld met andere scholen, zodat ook zij hier wijzer van kunnen worden.

Onderscheidende scholen
Excellente scholen zijn scholen die over de volle breedte goede resultaten halen, zowel op kernvakken als daarbuiten. Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een belangrijke rol. Ook is de wijze waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied een belangrijk criterium, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen of voor leerlingen die juist extra ondersteuning in de klas nodig hebben.

Naar internationaal voorbeeld
Nederland treedt met de aandacht voor excellente scholen in het voetspoor van landen om ons heen. In Duitsland bestaat sinds 2006 de Schulpreis voor uitzonderlijk goede scholen. De Verenigde Staten kennen sinds 2002 Blue Ribbon Schools, een onderscheiding in het bijzonder voor scholen die ondanks moeilijke omstandigheden uitstekende resultaten boeken. De Britse Onderwijsinspectie geeft sinds jaar en dag de kwalificatie Outstanding aan scholen die zich sterk positief onderscheiden. Ook in Nederland zal het oordeel van de Inspectie op termijn worden uitgebreid met het oordeel goed, of excellent. Het predicaat Excellente Scholen vormt hiervoor een opmaat.

kkc Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het Keizer Karel College is de enige Excellente School in Amstelveen

KKC
Het Keizer Karel College in Amstelveen behaalde met het technasium/gymnasium zeer goede resultaten op de kernvakken. Er is daarnaast veel aandacht voor leerlingen die zich willen onderscheiden, door hen een rijk onderwijsaanbod aan te reiken. De waardering hiervoor is hoog. Aanvullende leergebieden waarop de school breed opgevat zeer goede resultaten boekt, zijn sociaal-emotionele vorming, redzaamheid en ontwikkelkracht van docenten. Voor elk van deze leergebieden hanteert de school een leerlijn. De school gaat zeer succesvol om met de omstandigheden waarin ze moet werken, en een substantieel aantal leerlingen stroomt hoger uit dan het advies van de basisschool. Het eigen excellentieprofiel van de school komt naar voren in het technasium, waarmee de school voor het gymnasium een opvallend profiel neerzet met een duidelijke focus op bètatalenten.

Keizer Karel College
Elegast 5
1185 AA Amstelveen
Dislocatie van het KKC is gelegen aan de Dr Schaepmanlaan 2.
Website Keizer Karel College

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen