Bijgewerkt: 29 november 2021

Eben Haëzer gebouw - 1939

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Eben Haëzer gebouw
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

Het Eben Haëzer gebouw in 1939 aan de Molenweg

Bron: Jaren van verduistering - De bezettingstijd in Amstelveen door Mevr. T. Visser
In maart 1939 was er een propaganda-avond van de plaatselijke Landstorm in Eben Haëzer. ( Landstorm was vóór de Tweede Wereldoorlog de benaming voor verschillende, uit vrijwilligers bestaande formaties van de landmacht in Nederland. De Landstorm werd kort na de Duitse inval in 1940 door de bezetter ontbonden.) Mr. Bijleveld, oud-minister van marine, voerde het woord en er werd een film over Afrika's dierenrijk vertoond. De belangstelling van de burgerij voor de lbd nam inmiddels af, maar de in Nieuwer-Amstel gelegerde soldaten bij de artilleriestellingen die Schiphol tegen vijandelijke aanvallen vanuit de lucht zouden moeten verdedigen, kregen een overstelpende aandacht. Het leek wel of het hele vermaaksleven zich over hen uitstortte. Bij de St. Annakerk werd een rooms-katholiek militair tehuis ingericht en op 2 mei vond de opening plaats van een Christelijk Militair Tehuis in kleuterschool Lenteknoppen. 'Het was propvol, men speelde leuke liedjes op de piano en in de pauze was er thee. Onze jongens voelden zich rijkelijk getracteerd.' En zo was er ook het Comité Ontwikkeling en Ontspanning voor Militairen te Nieuwer-Amstel, dat o.a. voor de militairen aan de Schipholdijk een feestavond verzorgde.

'Toen de burgemeester de avond met een verzoek vereerde namen allen stram de houding aan en zong men spontaan het Wilhelmus.' Soldaten 'met glunderende snuiten' stapten voortdurend de plaatselijke etablissementen binnen voor menige vrolijke avond in Blauwhof, Eben Haëzer of het Patronaatsgebouw. De militairen uit de gemeente die elders in het land dienden kregen pakketjes en brieven, zoals de 14-daagse brief van de hervormde Dorpskerk, waaraan Niek van Vegten meeschreef als 'menagemeester te velde'. In Bovenkerk verzorgde Het Katholiek Thuisfront een gelijknamig blad voor de Bovenkerkse soldaten. En inmiddels wachtte iedereen op de Blijde Gebeurtenis in het Koninklijk Huis. Op 5 augustus werd op de speelweide de geboorte van prinses Irene gevierd door 6000 opgetogen Amstelveense burgers. Maar op 31 augustus 1939 moest men het verjaarsfeest van haar oma afgelasten: het leger werd gemobiliseerd ...
2003
Ebenhaezer
(Foto Amstelveenweb.com - 2003)

Zo zag het Eben Haëzer gebouw er uit in 2003


Weer een roemrucht gebouw is uit het straatbeeld van Amstelveen verdwenen; het Eben Haëzer kerkgebouw aan de Molenweg 10. In dit gebouw hield jarenlang de Eben Haëzer Hervormde Gemeente dienst. De Eben Haëzer gemeente is een Hervormde Gemeente op Gereformeerde Grondslag en hield dienst in het gebouw aan de Molenweg. Vanaf februari 2004 is de gemeente verhuisd naar de Pauluskerk. In het voorjaar van 2003 heeft de Eben Haëzer gemeente, de Gemeente Amstelveen benaderd met het verzoek de bestemming van het gebouw aan de Molenweg 10 –maatschappelijke doeleinden- te veranderen in woondoeleinden. De Hervormde Gemeente wilde het gebouw aan een projectontwikkelaar verkopen.

Patrimonium-Oost
Maar omdat in dit gebied “Patrimonium-Oost” alleen maar een locatie had met de bestemming “maatschappelijke doeleinden”, werd deze aanvraag niet gehonoreerd door de gemeente Amstelveen. Deze locatie was noodzakelijk om voorzieningen in de wijk beschikbaar te houden, zoals: onderwijs;- welzijns;- religieuze;- sociaal culturele- en medisch maatschappelijke voorzieningen.

Projectontwikkelaar
Na onderzoek van de Stichting Praktijkruimten Amstelveen is gebleken dat -“vanaf 2007 de behoefte ontstaat aan zes tot acht praktijkruimten voor huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten in dit deel van Amstelveen”. De projectontwikkelaar meldde hierop, dat de opbrengst van het gebouw, als het alleen door huisartsen en andere medische dienstverleners werd gebruikt, niet voldoende zou zijn om dergelijke herontwikkeling mee te financieren.

Oplossing
De Gemeente Amstelveen stelde het volgende voor. De projectontwikkelaar zou met een bouwplan moeten komen. Hierin moet aangetoond worden dat de opbrengsten uit de vestiging van sociaal medische voorzieningen te laag zouden zijn. Een deel van het gebouw kon dan de bestemming “maatschappelijke doeleinden” krijgen en een deel woonbestemming. Met deze uitkomst werd bereikt dat het medisch maatschappelijke gebruik van het pand gehandhaafd bleef. Dit wordt nu een praktijkruimte voor huisarts(en).
2006
Eben Haezer Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

En zo zag de Molenweg 10 uit op 10 november 2006. Het gebouw werd met grote snelheid afgebroken

2008
Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Beeld van het toekomstige gebouw op een groot bord op het terrein


Maandagmiddag, op 10 november 2008 om 15 uur hebben de wethouders Frans Hellendall (VVD) en Dolf Veenboer (PvdA) samen met huisarts dr Wim Sinnige, tijdens een feestelijke bijeenkomst de eerste paal van het nieuwe gezondheidscentrum aan de Molenweg 10 in de grond geslagen.

Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Op het het perceel Molenweg 10 zijn de arbeiders van Koning Bouw Volendam met de voorbereidingen bezig
om de eerste paal van het gebouw te slaan


Sinds vorig jaar voeren Wijkplatform Patrimonium en bewonerscomité St. Josephlaan-Molenweg gesprekken met de projectontwikkelaar over het zogenoemde “Ahoed”gebouw. De wijkplatforms vinden het toekomstige gebouw goed in de omgeving passen, alleen maken ze zich bezorgd over de toename van het aantal verkeersbewegingen in de wijk.

Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De apothekers, mevrouw de Koning en mevrouw Zee-Tan van Apotheek Amelink waren ook aanwezig


Ook de toename van de parkeeroverlast in de buurt van het Ahoed gebouw is een heikel punt en enkele buurtbewoners hebben via hun advocaat bezwaar aangetekend tegen de uitvoering van de plannen.

Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Huisarts, de heer Wim Sinnige slaat een fles champagne tegen de eerste betonpaal van Residence Josephine


Krämer Planontwikkeling BV heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Amstelveen een Ahoed-project ontwikkeld op het perceel aan de Molenweg 10 te Amstelveen en in het gebouw zal een tweede vestiging van Apotheek Dr. F. Amelink komen onder leiding van mevrouw De Koning. Zeven huisartsen hebben zich aangemeld: dr G. A. Bogaerds, dr J. H. Brenninkmeijer met zijn opvolgster mevrouw dr P. E. G. Gielen, mevrouw Dr M.G. Kuyl, dr T. Gee, dr W. G. E. Sinnige met zijn opvolgster mevrouw dr M. Ledeboer, dr R.P. Umbgrove en dhr R. J. Groot fysiotherapeut.

Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De wethouders Hellendall en Veenboer met huisarts Sinnige op de paalmachine


Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vlnr.: Cees van der Meer van Krämer Planontwikkeling BV, dr Wim Sinnige, de wethouders Dolf Veenboer en Frans Hellendall


Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Veel mensen uit de buurt kwamen naar de feestelijke gebeurtenis


Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Huisart Sinnige met de wethouders en de projectontwikkelaar Der Meer.
In de achtergrond is het windmolen restaurant, De Jonge Dikkert


Josephine  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

En na de feestelijke half uur ging de machinist van de paalmachine echt aan het werk. Het gebouw wordt in 2009 opgeleverd


Woongroep Holland wordt de huiseigenaar van dit maatschappelijke deel van het gebouw, dat tevens 6 luxe appartementen met ondergrondse parkeergarage omvat, ongeveer 750 m² kantoor / bedrijfsruimte met 30 parkeerplaatsen. Residence Josephine, zoals het complex heet, heeft een grondoppervlakte van 845 m².
2010
Josephine  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Nogmaals Residence Josephine zoals het eruit moet komen te zien


Bron Groen Links
GroenLinks wil actie voor huisvesting artsen
Tussen de artsen en de projectontwikkelaar van de HOED aan de Molenweg is een groot juridisch conflict ontstaan. De geplande oplevering per 1 maart 2010 wordt daardoor niet gehaald. Hierdoor ontstaat een reëel risico, dat huisartsen op straat komen te staan en patiënten niet bij de huisarts terecht kunnen.

Mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dorien Mijksenaar en Sander Mager van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 3 februari 2010, waar de problemen ivm het HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) gebouw aan de Molenweg werd besproken


GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar stelde in de gemeenteraad dat onverteerbaar te vinden en riep het College op zich maximaal in te spannen om dit te voorkomen. Dit incident is tevens reden voor GroenLinks om te pleiten voor een veel stevigere gemeentelijke strategie voor de huisvesting van artsen. GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar zegt zich grote zorgen te maken over het gebrek aan huisvesting voor huisartsen in Amstelveen. In de gemeenteraad van vorige week woensdag stelde zij, naar aanleiding van geruchten over een conflict tussen artsen en projectontwikkelaar van de HOED Molenweg, daarom mondeling vragen aan het College. Mijksenaar wilde weten of het klopt het dat de HOED aan de Molenweg niet per 1 maart opgeleverd zal worden. Tevens vroeg zij in hoeverre de gemeente verantwoordelijk is voor de opgelopen vertraging? Maar vooral wilde zij weten wat kan de gemeente, in dit geval, de wethouder, ging doen om te voorkomen dat huisartsen en patiënten de dupe worden van deze vertraging. Wethouder Veenboer (PvdA) gaf aan dit in eerste instantie een zaak tussen artsen en ontwikkelaar te vinden, die elkaar inmiddels ook voor de rechter gesleept hebben. Maar hij zij wel toe meer regie te willen nemen omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor voldoende gezondheidszorg in de Amstelveense wijken.

Hoed Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het HOED gebouw in september 2009 aan de Molenweg 10


Huisvesting artsen al jaren problematisch
Het vinden van praktijkruimten in Amstelveen voor huisartsen is al jaren een zorgwekkende zaak. Reeds bij de planning van de Westwijk – ongeveer 20 jaar geleden—ontbrak een vestigingsplaats voor een huisarts. Het gemeentebestuur heeft toen met veel overredingskracht een Amstelveense huisarts, wiens vestiging reeds in Amstelveen Oost gerealiseerd was, bereid gevonden “met zijn praktijk” te verhuizen naar de Westwijk. Volgens GroenLinks heeft deze huisarts heeft destijds de gemeente uit de nood geholpen. Ongeveer 10 jaar geleden ging een huisarts in het oude dorp met pensioen. Door onvoldoende vestigingsmogelijkheid moest zijn opvolger als tussenoplossing praktijk houden in het oude belastingkantoortje in de Stationsstraat. Opnieuw werd het gemeentebestuur gewezen op haar regierol aangaande vervulling van de zorgplicht. Zes jaar geleden ging een huisarts met pensioen, wiens opvolgster nu nog steeds praktijk moet houden in een kapel aan de Amsterdamseweg.

In 2009 en 2010 gaan huisartsen met vestiging aan de Keizer Karelweg met pensioen, wier opvolgsters noodgedwongen praktijk houden in de privéwoningen van hun voorgangers. Anderhalf jaar geleden werd door een huiseigenaar aan de Amsterdamseweg aan twee huisartsen de huur opgezegd ingaande 1 april 2010. Deze situatie is onhoudbaar nu bovendien gebleken is, dat de nieuwe HOED aan de Molenweg met serieuze vertraging te kampen heeft. Nu daar om diverse redenen geen voortzetting van de bouwwerkzaamheden plaatsvindt en de projectontwikkelaar en de toekomstige gebruikers elkaar in de rechtszaal ontmoeten, heeft Amstelveen er volgens GroenLinks weer een probleem bij.

Veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dolf Veenboer wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg geeft uitleg over de situatie, die ontstaan is aan de Molenweg


In 2007 besloot de gemeenteraad het bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat op de Molenweg een mogelijkheid voor de vestiging van huisartsenpraktijken zou ontstaan. Eind november 2007 kwam er een unaniem besluit van de gemeenteraad tot wijziging van het bestemmingsplan en werd in dezelfde vergadering bij B en W aangedrongen op een actievere houding aangaande de eerstelijnszorg. Van een actieve, sturende en ingrijpende houding van B en W als verantwoordelijke regisseur is volgens GroenLinks tot nu toe nog te weinig te bespeuren geweest. ‘Hooguit is sprake geweest van een enkele inspreekavond op het gemeentehuis en in de wijk. Bij het ontbreken van goed beleid heeft het er alle schijn van dat het gemeentebestuur het de normaalste zaak van de wereld vindt dat inwoners van Amstelveen belangeloos hun woningen en kerkgebouwen ter beschikking stellen om artsen noodhuisvesting te geven’, aldus GroenLinks- raadslid Dorien Mijksenaar

Herhaling Maritsa absoluut voorkomen
De meest recente problematiek betreffende vestiging aan de Maritsa onderstreept volgens GroenLinks nog eens het belang van initiatief van het College. Mijksenaar: ‘Gezondheidszorg moet wat ons betreft echt in de wijken blijven. Dat moet je dus vroegtijdig en in hele nauwe samenspraak met wijkbewoners zoeken naar mogelijk. Het zorgwekkende is, dat binnen 3 jaar opnieuw 3 huisartsen in Amstelveen Oost met pensioen gaan en vooralsnog biedt het gemeentebestuur geen enkele vestigingsoplossing. Dit leidt tot een situatie, dat er weer onder grote druk een oplossing gevonden moet worden. Ik maak me nu al zorgen over de weerstand in de wijken daartegen. Dat is alleen maar te voorkomen, door nu heel snel een open en transparant proces samen met de wijkbewoners en artsen te starten.’ GroenLinks is van mening dat de wethouder hier de taak heeft als regisseur op te treden, omdat de medische zorg voor de inwoners van Amstelveen een belangrijk onderdeel vormt van het wel en wee van haar bevolking.
2015
Eben Haëzer
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het voormalige Eben Haëzer gebouw aan de Molenweg, dat na de sloop en opbouw nu de naam Residence Josephine draagt.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen

Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS