Bijgewerkt: 13 juli 2024

50PLUS Amstelveen wacht op antwoorden Wmo-huishoudelijke hulp

Nieuws -> Politiek

Bron: 50PLUS Amstelveen
04-02-2024

Op 18 september en op 17 oktober 2024 stelde 50PLUS Amstelveen vragen aan het college over het uitblijven van huishoudelijke hulp. Antwoorden zijn echter nog niet gegeven.

Bericht van uitstel. Als reactie op de gestelde vragen van 18 september ontving 50PLUS op 9 oktober wel een bericht van uitstel. Daarin werd aangegeven dat het beantwoorden van de vragen niet gehaald kon worden binnen de reglementaire termijn van 30 dagen. Vervolgens stelde de fractie op 17 oktober aanvullende vragen.

Verbazing. Ondanks het tussentijds doen van navraag zijn er nog steeds geen antwoorden ontvangen. Ook een termijn waarop beantwoording wél tegemoet kan worden gezien werd niet gegeven. Dit zorgt voor verbazing bij Emiel Sjaardema. "Het bevreemdt ons dat er voor deze, in onze ogen toch zeer belangrijke vragen, geen aandacht lijkt te zijn. Ook kan het niet zo zijn dat voor het beantwoorden van vragen een reglementaire termijn van 30 dagen is afgesproken, maar bij een bericht van uitstel geen termijn wordt genoemd. We zijn inmiddels wel ruim vier maanden verder!" aldus de fractievoorzitter.

Foto Amstelveen
(Foto 50PLUS Amstelveen - 2023)

Emiel Sjaardema fractievoorzitter van 50Plus-Amstelveen

Geen hulp, wel innen? Nadat 50PLUS ter ore was gekomen dat huishoudelijke hulp bij ouderen achterwege bleef en er geen duidelijke planning werd afgegeven wanneer men wél hulp zou krijgen was dat reden tot het stellen van vragen, zeker omdat er wel maandelijks een bedrag van f 19 00 wordt geïnd.

Bijdrage gemeente. Als de inning inderdaad doorloopt hoe zit het dan met de bijdrage die door de gemeente wordt verstrekt? Op basis waarvan vindt de vergoeding plaats: is dat op daadwerkelijk gerealiseerde uren of vooraf ingeplande uren? 50PLUS hoort graag of er extra acties lopen om dit probleem structureel op te lossen, en hoe de bijsturing daarop verloopt.

De gestelde vragen:

1.         Wat is de status t/m augustus 2023 van hetgeen begroot versus toegekend?

2.         Hoe verhoudt zich hetgeen begroot is per klant, en wordt de schaarste evenredig over alle klanten verdeeld. Hoeveel lopen de percentages uiteen als dat niet het geval is?

3.         Wie bepaalt de urgentie/planning en op basis van welke criteria?

4.         Worden die criteria getoetst en zo ja door wie?

5.         50PLUS hoort graag of er extra acties lopen om dit probleem structureel op te lossen, en hoe verloopt de bijsturing daarop?

6.         Is het college bekend met het gegeven dat, ondanks het niet leveren van huishoudelijke hulp, de maandelijkse inning van €19,00 gewoon doorloopt?

7.         Is het college het met ons eens dat dit onrechtmatig is en dat dit bedrag automatisch teruggestort zou moeten worden aan de cliënten?

8.         Als de inning inderdaad doorloopt hoe zit het dan met de bijdrage die door de gemeente wordt verstrekt? Op basis waarvan vindt de vergoeding plaats: is dat op daadwerkelijk gerealiseerde uren of vooraf ingeplande uren?

9.         Hoe wordt de inning versus vergoeding inzichtelijk gemaakt, de bijdrage wordt immers gewoon geïnd, waardoor het lijkt of alle huishoudelijke werkzaamheden gewoon worden uitgevoerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.