Bijgewerkt: 24 juni 2024

A9: CDA vreest voor de leefbaarheid in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
13-03-2012

Het CDA heeft kennis genomen van de brief van  het college aan de Minister van Infrastructuur en Milieu van 28 februari 2012 over de financiering van het A9-project. Terecht wordt daarin geconstateerd, dat Amstelveen onder de huidige omstandigheden geen ruimte heeft voor een financiële bijdrage aan de tunnel uit de gebiedsontwikkeling.

Het CDA steunt het college dan ook volledig in zijn pogingen om met de minister en de andere partijen tot overeenstemming te komen dat het voor Amstelveen onmogelijk is om de beoogde bijdrage uit de gebiedsontwikkeling te genereren.

Echter, daarmee zijn we er nog lang niet. Het CDA vindt, dat met alle mogelijke uitkomsten van het overleg met de minister en de andere partijen rekening moet worden gehouden. Wat gebeurt er als vanwege financieringsproblemen van de tunnel wordt afgezien ? 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen


Gezien het feit, dat het plan voor verbreding van het traject Schiphol-Amsterdam-Almere bij het Rijk hoge prioriteit heeft en het Tracébesluit inmiddels onherroepelijk is geworden, zal volgens het CDA de verbreding van de A9 van tweemaal driebaans naar tweemaal vierbaans zeker doorgang vinden.

Wat zijn dan de effecten voor het leefklimaat in Amstelveen ? Je zou kunnen stellen, dat dit een zaak van de rijksoverheid is, omdat het Rijk de initiatiefnemer van dit project is en dus ook verantwoordelijk is voor de beperking van geluidsoverlast en luchtverontreiniging.                                                                       Het CDA vindt dat echter te simpel.

Van de huidige A9 gaat al een niet te onderschatten barrièrewerking uit en die zal door de verbreding alleen maar toenemen. Als er dan geen tunnel komt, zit Amstelveen dan te wachten op 20 tot 25 meter hoge geluidschermen om verdere geluidhinder te voorkomen ?  En wat voor er  maatregelen worden getroffen om toename van luchtverontreiniging te voorkomen ? 

Het CDA vindt, dat de gemeente ten behoeve van de leefbaarheid in de stad zelf met ideeën moet komen en niet moet afwachten met wat voor maatregelen het Rijk komt. Het college moet daarom zo spoedig mogelijk een Plan B voor nader overleg met het Rijk gereed hebben voor het geval, dat de tunnel er onverhoopt niet mocht komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.