Bijgewerkt: 14 mei 2021

AWBZ kost 23 miljard euro

Nieuws -> Gezondheid

Bron: CBS / Rijksoverheid
29-07-2010

De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de persoons gebonden budgetten. In 2009 kostte de zorg voor langdurig zieken, ouderen en gehandicapten 23 miljard euro. Dit komt neer op ongeveer 1.400 euro per hoofd van de bevolking.

Helft naar verpleging en verzorging

De kosten van de AWBZ-zorg bedroegen in 2009 ruim 23 miljard euro. De helft van dit geld werd besteed aan verpleging en verzorging. Ruim een kwart ging naar de gehandicaptenzorg. Het resterende bedrag was voor de geestelijke gezondheidszorg en overige zorg. De afgelopen jaren is het gebruik van de zorg in alle categorieën toegenomen door onder andere de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de groei van de persoonsgebonden budgetten.

Uitgaven AWBZ stijgen ondanks versobering

Om de kostenstijgingen te beperken zijn de afgelopen jaren verschillende ingrijpende maatregelen genomen. In 2007 werd de huishoudelijke verzorging vanuit de AWBZ overgeheveld naar de WMO. Verder verviel in 2009 het recht op begeleiding voor mensen met een lichte beperking.

Daarnaast wordt vanaf 2008 de GGZ korter dan een jaar niet langer gefinancierd vanuit de AWBZ. Deze maatregel leidde in dat jaar tot een daadwerkelijke daling van de totale uitgaven binnen de AWBZ. De omvang van het GGZ-deel dat in 2008 overging naar de ZVW bedroeg naar schatting bijna 3 miljard euro.

AWBZ voor twee derde uit premies gefinancierd

In 2009 werd aan premies, rijks- en eigen bijdragen ruim 20 miljard euro ontvangen. Dat was bijna 40 procent meer dan in 1999. De premies vormen ruim twee derde van de ontvangsten. Dit komt neer op bijna 835 euro per hoofd van de bevolking.

De rijksbijdragen bedragen circa een kwart van de totale inkomsten. De absolute omvang van de eigen bijdrage is stabiel over de jaren heen en bedraagt bijna 10 procent van de totale ontvangsten.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering voor ziektekosten. Het gaat om kosten, die hoog kunnen oplopen en die uw eigen zorgverzekering niet vergoedt. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht verzekerd voor de AWBZ.

Soorten zorg in de AWBZ

Het gaat bij AWBZ-zorg bijvoorbeeld om de kosten van revalidatie, verblijf in een verpleeghuis, prenatale zorg, vaccinaties of de kosten van (zieken)vervoer.

Hoe bent u verzekerd voor de AWBZ?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verzekerd voor de AWBZ. Als u een zorgverzekering heeft afgesloten, bent u automatisch ook verzekerd voor de AWBZ. Als u pas in Nederland woont, kan er een wachttijd zijn als u gebruikt wilt maken van AWBZ-zorg.

Kosten AWBZ

U betaalt een premie voor de AWBZ, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. In 2010 is deze inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ 12,15% van uw inkomen, net als in 2009. Deze premie wordt meestal tegelijk ingehouden met uw loonbelasting en de premies die u voor andere volksverzekeringen betaalt, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ouderdomswet (AOW). Daarnaast betaalt u meestal een eigen bijdrage als u gebruik maakt van een voorziening uit de AWBZ.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.