Bijgewerkt: 30 november 2021

Actief voor Amstelveen over de Begroting 2021

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
12-11-2020

Actief voor Amstelveen is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid. Wij blijven het bijvoorbeeld niet eens zijn met de te dure woningbouw. Wij vinden dat er goedkoper moet worden gebouwd en met name woningen voor starters. Niettemin maakt Actief voor Amstelveen haar positie in de Amstelveense politiek tijdens de begrotingsbehandeling waar: wij staan in het midden. En wij steunen goede ideeën, waar de inwoners, organisaties en bedrijven in Amstelveen beter van worden.

De toespraak van Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA) tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 november 2020: 'Dank aan het college en de ambtelijke medewerkers die de voorliggende Begroting 2021 hebben samengesteld, complimenten hiervoor en wij kunnen dit stuk, met de volgende motivatie, dan ook steunen. Nieuw in de begroting is een wijziging in de systematiek, het 'sparen vooraf' wordt verlaten om plaats te maken voor 'betalen tijdens gebruik' en daar kan AVA zich prima in vinden. In het licht van de omstandigheden, niet een begroting die op de rem trapt, waardoor zaken die al onder druk staan nog verder wegzakken, maar eentje met lef en uitdagingen om waar mogelijk, in te zetten op gerichte investeringen waar geen structurele middelen aanwezig zijn. Bijvoorbeeld voor extra steun aan ons lokale bedrijfsleven in deze moeilijke tijden. En dat is niet, in tegenstelling tot wat Dhr. Bruls burgemeester te Nijmegen roept; koop zoveel mogelijk online, maar koop juist lokaal! AVA zal dan ook samen met D66, VVD en PvdA het amendement indienen voor compensatie lokale lasten voor noodlijdende ondernemers door corona-uitbraak.

Ook steun voor verbetering van de infrastructuur, vervoer, groen, fiets- en voetpaden en meer faciliteiten voor buitensport, als ook meer zwemwater. In 2021 zal een nieuwe sportnota worden opgesteld, mogelijk kunnen de woordvoerders sport hier tijdig bij betrokken worden. Aan de andere kant vinden wij dat toch ook bekeken moet worden hoe in voorbereiding zijnde gemeentelijke projecten heroverweging verdienen, zeker die waar maatschappelijke discussie over is. AVA is van mening dat een aantal investeringen kunnen worden getemporiseerd en wij zullen onze steun dienaangaande per project beoordelen.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Wij zijn verheugd met de aandacht betreffende veiligheid de begroting over het actieplan integrale veiligheid en de extra financiële middelen die hiervoor vrijgemaakt worden. Belangrijk voor de veiligheid van onze inwoners en het tegengaan van ondermijning, welke zeker nu actueel is. Onze Boa’s zijn in deze coronacrisis voor onze veiligheid een onmisbare schakel gebleken, verdienen daarom onze waardering en respect, en vragen het college om, in navolging van andere gemeenten, onze Boa’s (en mogelijk ook ondersteunende diensten), een bonus toe te kennen, in welke vorm dan ook. Graag een reactie van het college.

Er is nog steeds een groot woontekort, zeker aan betaalbare woningen. Oorzaak is dat de gemeente bijna geen eigen grond meer heeft en afhankelijk is geworden van de goede wil van grondexploitanten. Dat is geen goede ontwikkeling en AVA begrijpt de hartenkreet van Groen Links om de gemeente middels hun motie aan te sporen, te onderzoeken waar nog grondposities zijn te verwerven. AVA zal de motie hieromtrent steunen en mede indienen.

AVA is blij met de ambities weergegeven in het ROP-Ruimtelijk Ontwikkeling Perspectief en zet zich van af de oprichting al in voor starters en seniorenwoningen en zijn zeer verheugd dat er nu voor het eerst in de geschiedenis van Amstelveen, zogenaamde Tiny Houses en of containerwoningen gerealiseerd kunnen gaan worden op de eigen grond van de gemeente bij het tijdelijk woonproject locatie Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek. AVA zal hiervoor in de volgende raad een motie indienen. Duurzaamheid heeft natuurlijk ook onze aandacht. Belangrijk item in deze gemeente, Amstelveen doet haar uiterste best om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Wij steunen dat beleid, maar volgen de uitvoering met een kritische blik. AVA staat voor een realistische uitvoering van duurzaamheidsbeleid. We moeten ons namelijk realiseren dat, om draagvlak te creëren, inwoners en bedrijven mee moeten kunnen doen en dat ze niet met extreme kosten worden geconfronteerd. Aan de gemeente de taak ieder hier tijdig te informeren.

Foto Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2020)

Screenshot van de online gemeenteraadsvergadering Programmabegroting 2021 van Amstelveen op 11 november 2020


Ouderen behoeven juist in deze tijd nog meer aandacht. Veel ouderen verkeren in eenzaamheid en dat heeft vaak te maken met een woonomgeving zonder zorg. AVA kan zich dan volledig vinden in de motie van VVD, BBA, waarin gepleit voor meer Woonzorg capaciteit en een Woonzorgvisie onderdeel te laten zijn van de Woonagenda. AVA zal deze motie dan ook steunen en mede indienen. Jongeren in Amstelveen hebben het ook niet makkelijk in deze tijd. Natuurlijk slaat de verveling toe en ligt overlast op de loer. AVA is dan ook verheugd dat onze eerdere motie hieromtrent, raadsbreed gesteund, het college bewogen heeft extra geld vrij te maken om de JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plek), te upgrade en mogelijk winterklaar te maken. Hulde!

Jeugdzorg, het is een maatschappelijke ontwikkeling die ons zorgen baart. Behalve dat er een tekort is van € 3.000.000, hebben we als gemeente met een steeds grotere groep Multi-problematiek gezinnen te maken. Zorgen ook over de onduidelijke geldstromen. Follow de money constateerde al meerder wantoestanden, commerciële jeugdaanbieders verdienen miljoenen aan kinderen die hulp nodig hebben. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling, College blijf hier alert op a.u.b.

Zorg en Welzijn, wij zijn blij met de toezegging van de wethouder kwetsbare inwoners breder onder de aandacht te brengen en ook in gesprek te gaan met de participatieraad sociaal domein en ervaringsdeskundigen. Naar aanleiding van ons agendaverzoek, nogmaals  het verzoek om ondernemers en detailhandel er op te wijzen, bij kwetsbare inwoners meer aandacht te schenken aan preventie om coronabesmetting te voorkomen. Wat betreft Goedereede waar onder toezicht van Participe kwetsbare ouderen wonen, kan het college toezeggen dat u zorg draagt voor het aldaar inzetten van activiteitenbegeleider.

Kunst & Cultuur, de ongelofelijke prestatie van alle instellingen in deze periode verdient een pluim. Creativiteit, samenwerking en gemeenschapszin is zichtbaar en voelbaar. Daarbij ook complimenten voor het college. Platform C slaat een nieuwe weg in en gaat zich nu op een andere manier richten op de toekomst. We zijn benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, maar één ding staat voorop; educatie en culturele vorming mag niet verdwijnen uit Amstelveen. Wij omarmen dan ook de motie van het CDA en D66 om een Kunst en Cultuurmarkt te organiseren en dienen deze graag mede in. Wat betreft het Bostheater, daar is de maatschappelijke en culturele betekenis wel van gebleken en AVA zal dan ook de motie van de VVD voor financiële ondersteuning, steunen en mede indienen. 

Sportverenigingen en instellingen hebben het moeilijk. Maar aangezien er ook bij de 2e corona golf door het college en NOC-NSF financiële ondersteuning is toegezegd, kunnen verenigingen nog net het hoofd bovenwater houden. Het is wel zaak dit goed te blijven monitoren en hulp te bieden waar mogelijk. Zeker als dit langer gaat duren. Tot zover voorzitter.

Onze aangekondigde motie betreffende Duurzame Ontwikkeling doelen of de SDG’s van de VN, om als Amstelveen aangesloten te zijn bij SDG Nederland, zal collega Höcker bij de komende raadsvergadering als motie vreemd aan de orde van de dag, inbrengen.'

 Hierbij onze stemverklaringen

1.VVD, AVA e.a. motie Bostheater; zal AVA steunen en mede indienen.

A. D66, AVA e.a. amendement Compensatie noodlijdende ondernemers in coronatijd; zal AVA steunen en mede indienen.

3. GL, AVA e.a. motie Actief grondbeleid Amstelveen, zal AVA steunen en mede indienen – met stemverklaring Becker. Deze motie kan AVA steunen en mede indienen omdat elke kans aangegrepen moet worden om betaalbare woningbouw te realiseren, dat is en blijft een uitdaging maar met eigen grond van de gemeente kansrijker dan met grond van projectontwikkelaars.

2. GL, motie Extra jongerenwerker; zal AVA niet steunen met stemverklaring Becker. AVA zal deze motie niet steunen, ook wij hebben het beste voor met onze jongeren, maar wij zien, ook na overleg met jongerenwerkers, niet de oplossing in het nu aanstellen van 1 extra jongerenwerker. Er is momenteel een onderzoek gaande hoe efficiënt de huidige jongerenwerkers ingezet kunnen worden, laten we dit onderzoek even afwachten, misschien komt daar wel uit dat we veel meer dan 1 extra jongerenwerker nodig hebben en komen wij daar graag op terug.

4. BBA, motie Begrotingsdoorlichting; zal AVA niet steunen met stemverklaring Becker. AVA ziet niets in het extra doorlichten, wij hebben voldoende vertrouwen in de door het college aangeleverde stukken. Verder complimenteer ik de voorzitter van de auditcommissie Harmen van der Steenhoven, voor het aan de raad gestuurde advies met een duidelijke beschouwing van de begroting en waarin aangegeven; en ik citeer;  deze voorstellen financieel technisch ordentelijk zijn onderbouwd en niet strijdig met de geldende regels voor financieel beheer en beleid. Dat is voor AVA voldoende om het vertrouwen hierin uit te spreken.

5. BBA, motie lokaal Coronafonds- sport in beeld; zal AVA niet steunen met stemverklaring Becker. Natuurlijk moet er steun zijn voor sportverenigingen en sportinstellingen die het moeilijk hebben. Daarom is bij onze eerste overleggen steun besproken en gerealiseerd. Ook bij de 2e golf heeft het college toezegging gedaan dat er compensatie zal plaatsvinden bij veldhuur en andere kosten. Ook NOC-NSF en andere koepelorganisaties hebben hier een fonds voor opgericht en steun toegezegd. Ik zag vanmiddag op FB een banner van BBA Coronafonds Sport in beeld, Onderzoek sector specifiek steunpakket, staat natuurlijk wel leuk voor de bühne maar AVA geeft het geld van zo’n duur onderzoek liever uit aan hulp voor verenigingen die dat behoeven en zich kunnen melden bij AmstelveenSport.

6. PvdA, AVA e.a. motie Onderzoek ondersteuning van menstruatie armoede; zal AVA steunen en mede indienen.

7. SP, motie Langdurige uitstroom naar werk; Zal AVA niet steunen.(is aangehouden)

8. CDA, D66, AVA e.a. motie Kunst & Cultuurmarkt Amstelveen; zal AVA steunen en mede-indienen.

9. CDA, AVA e.a. motie Preventieprogramma’s Jeugdcriminaliteit; zal AVA steunen en mede indienen- met stemverklaring Becker. Ook al had AVA liever meteen een totaal verbod op messen gezien, dat zou kunnen met een gebiedsverbod, wij zien dit namelijk niet alleen als een probleem bij de jeugd, maar  kunnen leven met het in de motie gewenste onderzoek en preventieprogramma’s, steunen de motie en dienen deze ook mede in.

10. SBA, AVA e.a. motie Houd het Openluchttheater Elsrijk; zal AVA steunen en mede indienen. BBA, amendement 2e tijdvakrapportage 2020; Inzet middelen lokaal coronafonds; wil AVA eerst het debat en de beantwoording van het college afwachten. Konden wij na uitleg college, niet steunen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS