Bijgewerkt: 28 november 2022

Actief voor Amstelveen over de Perspectiefnota 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
08-07-2021

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen sprak  tijdens de raadsvergadering over de Perspectiefnota 2022 op 7 juli 2021:

'Ik ga niet de door AVA benoemde punten in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen,  Burger en Samenleving en Ruimte-Wonen en Natuur herhalen, maar naast het perspectief wat wij zien voor de toekomst, ook even beschouwend terugblikken.

Het was voor velen een moeilijk jaar, maar er is gelukkig weer zicht op betere tijden. Een compliment aan het college en het ambtelijk apparaat voor hun inzet om het voor veel partijen tijdens de crisis enigszins dragelijk te maken, maar zeker ook aan de collega’s in de raad, welke vaak unaniem instemde met de noodzakelijk voorgestelde maatregelen.

Ook ben ik trots op mijn eigen fractie. Pas 3 jaar in de raad, heeft AVA met een kleine bezetting bergen werk verzet om een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid van Amstelveen. Naast de schriftelijke- en mondelinge vragen en de moties die wij méde indienden, kwam AVA op eigen initiatief met een aantal moties, welke met meerderheid werden aangenomen. Moties op het gebied van Schuldhulpverlening Zelfstandigen- Bevriezing huurverhoging ten tijde van crisis- Dierenopvang- Steun het Bostheater- Jongeren ontmoetingsplek- Onderzoek Veiligheidscentrum en de Onafhankelijke Adviesraad voor de Media, met als insteek “haal de politiek er tussen uit”. AVA zal blijven pleiten voor een kleinere overheid en waar nodig, inhuur van expertise per vakgebied.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Michel Becker fractievoorzitter van AVA tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019


Terecht krijgen woningbouwprojecten bij Legmeer, Kronenburg en de Scheg veel aandacht in de voorliggende perspectief nota. Maar voor AVA is het duidelijk, wil je Amstelveen toekomstbestendig en diverser maken, is betaalbaar wonen voor iedereen van het grootste belang. Voor de doorstroming van senioren en de woonbehoefte voor kleine gezinnen en starters, zullen we echt Out of the Box moeten gaan denken en hier nog meer energie, geld en middelen in moeten steken dan tot nu toe. In het verlengde hiervan hopen wij dat er spoedig uitvoering gegeven gaat worden aan onze 2 moties tijdelijke huisvesting Tiny Houses, de starters wachten nu al lang genoeg.

Ook in de nota veel aandacht voor onze jongeren. Gelukkig is er voor hun ook weer enig perspectief. Wel zal AVA bij agendapunt 3.2 een motie indienen om Amstelveense jongeren te attenderen, dat ook als je niet op de VU studeert maar een andere studierichting volgt, je kunt inschrijven op de 2500 nieuw te bouwen sociale huur appartementen op de campus Kronenburg- Uilenstede. Jongeren zijn de toekomst van Amstelveen, dat is de reden dat AVA niet óver jongeren praat maar mét jongeren en van af nu start met een eigen jongerenbeweging AVA NEXT. Jongeren krijgen op deze manier inspraak en bepalen zo mede hun eigen toekomst in Amstelveen. AVA zal deze ideeën inventariseren en waar mogelijk met een motie inbrengen.

Goed luisteren is niet iedereen gegeven. Dat blijkt ook telkens weer uit de verschillende participatie trajecten (Oude dorp-Bovenkerk- Alleman en de Zwarte Kat), waar inwoners zich niet of nauwelijks gehoord voelden. Om nog meer met onze inwoners in contact te komen gaat AVA op zoek naar woordvoerders uit de wijken, die als wijkambassadeurs het wel en wee in de wijk met ons kan bespreken en AVA daar naar kan handelen.

Hopelijk kunnen wij ook onze inwoners meer perspectief bieden. Perspectief op meer inspraak en betrokkenheid van wat er in hun leefomgeving gebeurt, alleen zo kan er draagvlak gecreëerd worden voor de broodnodige ontwikkelingen in onze mooie stad.

Michel Becker fractievoorzitter AVA'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.