Bijgewerkt: 8 december 2023

Actief voor Amstelveen over de begroting 2023 van Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
09-11-2022

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen zal deze toespraak uitspreken tijdens de raadsvergadering op 9 november 2022:

'De begroting 2023. Ziet er gedegen uit, wordt elk jaar completer, mede als gevolg van aangescherpte regels. Een absolute verbetering ten opzichte van enkele jaren terug. Het lijkt dat de komst van de nieuwe portefeuillehouder Financiën een sombere periode van de gemeentelijke financiële situatie inluidt.

Dat lijkt ons niet helemaal terecht en een beetje op stemmingmakerij. Natuurlijk zijn er nog steeds tekorten op gebied sociaal domein, niet voldoende door het rijk aangevuld, voorfinanciering kosten opvang Oekraïne nog niet geregeld en zo meer. Maar wij vinden dat we de toekomst toch positief tegemoet moeten treden. Weliswaar komt de stand van de algemene reserve onder druk te staan. Maar in 2025 en 2026 is er al weer sprake van een fors herstel. Alleen de nieuwe financieringssystematiek kan over een paar jaar tot problemen leiden. Het college heeft eerder aangegeven dat in zo’n situatie een ozb verhoging een oplossing zou kunnen bieden. We zijn daar geen directe voorstander van, maar gaan er vanuit dat een dergelijke ingreep, indien nodig, zorgvuldig wordt voorbereid en beargumenteerd.

Foto Amstelveen
(Foto Actief voor Amstelveen - 2022)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen

Zorg en welzijn. De mentale en psychische problemen bij jongeren baren ons allen grote zorgen, als ook de toenemende burn-out bij jonge werkenden. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om dit goed te monitoren en waar mogelijk hulp en ondersteuning te faciliteren. Het gebruik van de nieuwe drug lachgas door jongeren neemt steeds verder toe. Jammer dat de gemeente Amstelveen dit slechts als veiligheidsprobleem ziet. AVA mist in het zorgonderdeel  een eigen initiatief van de gemeente hierin. Wij overwegen het aanvragen van een raadsgesprek over dit onderwerp.

Ruimtelijke ontwikkelingen. Aangekondigd wordt dat nieuwe ruimtelijke visies later met de raad worden besproken. Vooral in  het kader van : waar leg je prioriteit. Binnen de actiepunten missen we het verouderde/verpauperde winkelcentrum Augustinuspark. Dit “park” in de voortuin van de prachtige Paaskerk moet echt op de kaart. We zouden graag de toezegging van het college dat dit gebied aan de actiepunten wordt toegevoegd. Verder zouden wij op de Sportlaan aan de kant van NFC graag de discussie aangaan over herontwikkeling van dit terrein.

Dienstverlening & communicatie. De digitale dienstverlening wordt steeds verder ontwikkeld. Prima, maar we moeten niet vergeten dat een steeds grotere wordende groep oudere inwoners daarmee moeilijk overweg kunnen. Hiervoor is naar onze mening tot nu toe te weinig aandacht. Wij stellen daarom voor menskracht en apparatuur – bijvoorbeeld via Participe -  bij de bestaande wijkcentra  in te zetten om ouderen behulpzaam te zijn bij het aanvragen van digitale diensten. Wij hebben daarvoor een motie ingediend.

Visit Amstelveen lijkt inmiddels verworden tot een moloch die veel geld opslokt en geen of nauwelijks meetbare positieve effecten heeft op nieuwsvoorziening in Amstelveen. Alle nieuwsmedia in Amstelveen brengen dagelijks uitgebreid nieuws over diverse activiteiten in onze gemeente.

Visit Amstelveen voegt naar onze mening daaraan niets aan toe. Zonde van het geld. Volgens AVA  moeten we af van de taak die de gemeente als een soort VVV op zich heeft genomen. Laat zo’n organisatie maar in een andere vorm – b.v. een Stichting terug komen. Ook de overvloed aan peperdure nietszeggende gemeentelijke advertenties zijn ons een doorn in het oog en wij zien het komende raadsgesprek over de Media dan ook met belangstelling tegemoet.

Veiligheid. Hoe komt het toch dat bij veiligheid de nadruk steeds meer wordt gelegd bij het bestrijden van minder zichtbare criminaliteit. Dat suggereert dat zichtbare criminaliteit wel in de hand wordt gehouden. Die vorm van criminaliteit raakt onze inwoners echter veel directer: overlast van jongeren, diefstal van fietsen, inbraak auto’s, noem maar op. De politie kampt met capaciteitstekort en kan niet meer doen dan ze al doen. Onze Boa’s kunnen de problemen bij handhavingstaken ook nauwelijks aan. Actief voor Amstelveen pleit voor meer handhavers op straat die meer zichtbaar zijn en effectiever worden ingezet. Daarnaast vinden wij, zoals eerder in een motie voorgesteld in 2019,  dat politie en handhavers op één locatie gevestigd moeten worden om coördinatie en afstemming te verbeteren. Over deze twee punten willen wij een Raadsgesprek aanvragen.

Sport. Evenals vorig jaar wordt geconstateerd dat Amstelveen Sport geen accountantsverklaring heeft kunnen krijgen over het jaar 2020. Maar ook in 2021 blijkt er een probleem te zijn, er moet een hersteloperatie plaatsvinden. Deze problemen blijken structureel en onwenselijk. Amstelveen Sport heeft een grote maatschappelijke functie binnen Amstelveen en is de schakel tussen verenigingen en lokale overheid. Wij willen een raadsgesprek aanvragen om de problemen die Amstelveen Sport ondervindt met hen en betrokken sportorganisaties te bespreken.' Lees de Programmabegroting 2023 Amstelveen (pdf 204 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.