Bijgewerkt: 15 april 2024

BBA bijdrage aan de begroting 2023 en college uitvoeringsprogramma

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
09-11-2022

Burgerbelangen Amstelveen: "Dichter bij de mensen staan".

Voorzitter, de begrotingsbehandeling had anders gemoeten. Vandaag besluiten we over de begroting en het uitvoeringsprogramma 2023. Voorbereid met uitsluitend een technische inloop. Geen raadsdebat, geen dialoog en debat tussen fractiespecialisten met hun eigen portefeuilles. Nu twee vergaderingen ineen.

We hebben het met elkaar zo besloten, maar voorzitter het voelt bij mij en mijn fractie niet goed. De begrotingsbehandeling had anders gemoeten. Dit is niet waar wij voor staan en niet zoals wij onze rol als bbA raadsleden willen invullen. En, eerlijk gezegd, denk ik niet dat wij de enige fractie zijn die er zo over denkt. Vandaag roeien we dus met de riemen die we hebben. Ik kan slechts een paar thema's aanstippen; Het gebrek aan vertrouwen in de overheid en de politiek, De crisis waarin we zitten,

Een kanttekening bij de begroting- en het uitvoeringsprogramma En voor bbA belangrijke punten waaraan gewerkt moet worden.

Het gebrek aan vertrouwen van de burger in overheid en politiek. Ook in Amstelveen zijn veel burgers het vertrouwen kwijtgeraakt in overheid en politiek. Niet gek met opvolgende crises en een falende overheid. Kijk maar naar de toeslagen affaire en de Groningse gasproblematiek. Tegenstellingen worden steeds groter. De samenhang in onze maatschappij brokkelt af. De verbinding tussen mensen staat onder druk. Wij zijn niet bij machte in Amstelveen de grote maatschappelijke problemen op te lossen. Vaak plakken we pleisters zonder dat we de onderliggende oorzaken aan kunnen pakken.

Ter illustratie: 1. de bevolkingsgroei door o.a. het migratieoverschot. En 2. de spanning op de arbeidsmarkt door o.a. een arbeidsmarkt waar part time werken de norm is.

De Financial Times schreef het al: the Netherlands may be the first country to hit the limits of growth!

Een groeiende bevolking en een onderbenut arbeidspotentieel wringt en kan makkelijk tot maatschappelijke spanning leiden. Kijk naar het woningnoodprobleem! Een vraagstuk dat Amstelveen te boven gaat maar wel het welzijn van onze inwoners bepaalt.

En omdat we op Amstelveens niveau deze problemen niet op kunnen lossen, vindt bbA het belangrijk verwachtingen te managen en dichterbij en naast onze inwoners, instellingen en bedrijven te staan. Geen schijnwerkelijkheden of luchtkastelen creëren. Wel het eerlijke verhaal van mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar bespreken. Dus weg uit de ivoren torens. Afbouwen van de bureaucratie en technocratie. Tijd voor anders denken en vooral omdenken. Ik kom daar straks nog op terug.

De crisis waarin we zitten. Voorzitter, wat werkelijkheid is, is dat wij in Amstelveen na corona in de volgende crisis zitten. De geopolitieke onrust ontstaan door de inval op de Oekraïne raakt ons allemaal. Oplopende energiekosten....Oplopende inflatie.... Oplopende bedrijfskosten....In tijden van acute nood moeten onze inwoners op ons kunnen rekenen. Eerder hebben we een Lokaal Corona Noodfonds gevormd. Vandaag nemen we opnieuw onze verantwoordelijkheid. Met een Noodfonds opvang stijgende kosten om acute problemen voor inwoners, instellingen en bedrijven aan te pakken. De klappen van de energiecrisis komen vooral bij die mensen hard aan die het toch al niet breed hebben. Een groeiende onderkant van de samenleving. Een bekend deel en te veel onbekend.

Foto Amstelveen
(Bron BBA - 2021)

Ruud Kootker fractievoorzitter van BBA

Dat laatste kan en mag niet! We moeten actief op zoek naar de mensen die we nu nog niet bereiken. Omdenken ! Wat mij gaan we samen, alle raadsleden, burgerraadsleden, griffie, college en directie de deur uit en deur aan deur bij alle 40.000 woningen in de stad een folder in de brievenbus doen. Met een simpel: "Heeft u acute financiële nood. Dit is het meldpunt. Dit is het webadres. Dit is het telefoonnummer. Neem contact met ons op." En waarom? Omdat we niemand willen uitsluiten maar iedereen insluiten! Een kanttekening bij de begroting en het uitvoeringsprogramma 2023.

Voorzitter,

Toch ook over de begroting 2023. Een begroting van meer van hetzelfde. De bekende riedel van het College: "Financiële positie gezond. Lokale lasten op peil gehouden. Verantwoorde reserve. Tuurlijk nog moeilijke beleidskeuzes maar van latere zorg. En traditiegetrouw schuiven we "oud voor nieuw", oftewel mogelijke besparingen weer eens een jaar voor ons uit". Doet het College niet alsof haar neus bloedt? In tijden van crises moet je voorsorteren op wat noodzakelijk is en prioriteiten stellen. Maar het college benoemt alleen risico's. De bekende personeelstekorten, het tekort aan grondstoffen, oplopende prijzen. Daar blijft het bij. Een gemiste kans. Er ligt een uitvoeringsprogramma 2023. Puntjes uit het coalitieakkoord. Het zij zo. De opmaat naar de uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026. We gaan het zien. De werk aan de winkel punten van Burgerbelangen Amstelveen. Juist in een tijd van crisis, in een tijd van economische neergang, is niet alleen de vraag wat je doet, maar ook de vraag hoe je het doet van groot belang. (Zeker, waar vertrouwen toch al laag is). Daarom nog een paar zaken, waar bbA van vindt dat er werk aan de winkel is: participatie, bestuurlijke vernieuwing, wonen, groen en leefbaarheid en natuurlijk sociaal domein.

Participatie. Om te beginnen participatie. Burgers willen echt gezien en gehoord worden. Daar hebben zij recht op. College, maak opnieuw werk van stadsgesprekken. En breidt dat uit naar wijk en buurt gesprekken. Maak van wijkcentra hét middelpunt en dé ontmoetingsplek van wijk en buurt. Kom met de ambtenaren uit het raadhuis; die ivoren toren nu ingepakt als een kunstwerk van Christo. Decentraliseer je ambtenarenapparaat. De wijk in. De buurten in. En richt de nu armetierige wijkcentra in zoals het raadhuis is ingericht. En ontwikkel vervolgens samen met de bewoners een visie en plan voor de leef kwaliteit van de eigen buurt en wijk.

Bestuurlijke vernieuwing. bbA wil ook dat we werk maken van bestuurlijke vernieuwing. Collega's in de raad: laten we eerlijk zijn; er is geen level playing field tussen de Raad en het College als het om externe communicatie gaat. Raadscommunicatiebeleid opzetten en uitvoeren is voor bbA prioriteit om als raad in positie te komen en om in woord en daad aan onze inwoners te laten zien dat het de Raad is die vertegenwoordigt. College, kom met raadsvoorstellen met meerdere alternatieven, zodat de raad keuzes kan maken. Durf als college de dualiteit aan te gaan. Vaak beloofd, nauwelijks gedaan.

Wonen. BbA wil bewoners altijd meer en beter betrekken als het om wonen gaat. Niet het bouwen zelf, maar de leef kwaliteit van zittende en nieuwe bewoners moet centraal staan. Want er zijn grenzen aan het binnenstedelijk bouwen. Zet inderdaad hard in op leegstand, voorkom speculatie, realiseer meer sociale huurwoningen en faciliteer ouderen om hun woning te kunnen delen. Bouw die 2.500 broodnodige zorgwoningen voor ouderen. Moties op dit punt zijn aangenomen. Maar plannen ontbreken nagenoeg. Stel prioriteiten! Ik weet wel, de woningnood lossen we niet op, maar een maximale inspanning mag iedereen van ons verwachten.

Groen en leefbaarheid. Er komt een fonds Groen, Water en Recreatie. Prima, maar laat het Amsterdamse Bos geen speeltje worden van de politiek tussen Amstelveen en Amsterdam. Burgerbelangen Amstelveen gaat en staat voor het Amsterdamse Bos als geheel. De natuur laat niet met zich sollen en niet splitsen. Groen is één geheel en het Amsterdamse Bos van ons allemaal.

Versnippering van eigendom een heilloze weg. Houdt het Amsterdamse Bos onder één beheers- en uitvoeringsorganisatie. Datzelfde Amsterdamse Bos, zo belangrijk voor onze leefbaarheid, wordt geteisterd door de overlast vanuit Schiphol. Net zoals een groot deel van Amstelveen. bbA wil daarom een steviger positiebepaling vanuit de gemeente Amstelveen. De bestaande position paper Schiphol moet worden aangescherpt. Werk aan de winkel.

Sociaal domein. Voorzitter. Ik sluit af met het sociaal domein. Een domein dat met omdenken tot betere resultaten zal leiden. Zet de inwoner centraal in plaats van een top down benadering. Kijk naar Roel Smit op RTVA Beslist in Amstelveen en zijn column over een andere aanpak. Eén websiteadres. Eén telefoonnummer. Ga naar de burger toe. Met die éne simpele boodschap "Bent u iemand die in deze tijd wel wat financiële hulp kan gebruiken? Misschien kan de gemeente Amstelveen iets voor u doen". Ik gaf het al eerder aan; insluiten, niet uitsluiten.

Daarom tot slot één motie van bbA. Een motie "Bereken uw recht". Simpelweg omdat we denken dat juist dat bij kan dragen om de drempel te verlagen om gebruik te gaan maken van de sociale regelingen die er zijn voor wie dat nodig heeft. Niets meer en niets minder. Ik lees tot slot het dictum voor:

De Raad in vergadering bijeen: Verzoekt het College:

-In het proces van herijking van het minimabeleid in 2023 de tool "Bereken uw Recht" mee te nemen als één van de mogelijkheden om de beschikbare minimaregelingen onder de aandacht van de betreffende inwoners te brengen

-Daartoe ook te overleggen met gemeenten die de tool reeds gebruiken en een indruk te krijgen van het effect dat de tool heeft gehad op de bekendheid en aanvraag van minimaregelingen.

-Hieromtrent in het eerste kwartaal van 2023 terugkoppeling aan de Raad te geven, mede In het kader van de herijking van het minimabeleid

En gaat over tot de orde van de dag.'

Burgerbelangen Amstelveen Amstelveen, 9 november 2022Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.