Bijgewerkt: 3 december 2021

BBA wil onderzoek naar loden waterleidingen in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA/ RIVM
25-01-2020

Waar loden waterleidingen nog in gebruik zijn, kunnen hoge waarden lood voorkomen in het drinkwater. De Gezondheidsraad geeft aan dat lood in het drinkwater een groot gezondheidsrisico voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen kan opleveren. Burgerbelangen Amstelveen vindt het daarom van groot belang de Amstelveense situatie in beeld te krijgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marga van Herteryck-Prinsen gemeenteraadslid van BBA tijdens de raadsvergadering op 6 november 2019


Marga van Herteryck, raadslid en woordvoerder van Zorg en Gezondheid, gaat daarom in de commissie Burgers en Samenleving van aanstaande woensdag 29 januari 2020 mondelinge vragen stellen. Van Herteryck: 'Inwoners moeten zekerheid hebben dat hun drinkwater veilig is en er geen enkel risico aan verbonden is. En als er wel risico’s zijn dan moet er snel een actieplan komen om loden waterleidingen te vervangen. Schoon en gezond drinkwater is een mensenrecht.'

Burgerbelangen Amstelveen stelt de volgende vragen:

-Is het College bekend met de risico’s die verbonden zijn met loden leidingen en lood in het drinkwater ?

-Heeft het College reeds initiatieven genomen om het gemeentelijk vastgoed te controleren op de eventuele aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen en lood in het drinkwater? Zo niet, waarom niet? Zo ja, kunt u de raad hiervan een overzicht verstrekken en aangeven welke maatregelen u op korte termijn gaat nemen om eventuele gezondheidsrisico’s uit te sluiten?

-Heeft het College ook initiatieven genomen om bij de eigenaren en beheerders van risicovolle objecten als scholen en kinderdagverblijven in beeld te krijgen of daar ook loden leidingen in hun panden aanwezig zijn? Zo niet, waarom niet? Zo ja, bent u bereid die informatie met de raad te delen?

-Heeft het College de scholen en kinderdagverblijven geïnformeerd over de risico’s en zich laten informeren welke maatregelen in geval van aanwezigheid van loden leidingen bij deze objecten zullen worden genomen?

-Kan het College aangeven of ook bij de woningen in bezit van corporaties er inzicht is of en in welke omvang dit probleem zich kan voordoen? Zijn hier al plannen in ontwikkeling of uitvoering om loden leidingen te vervangen?

-Is het College bereid de regie te nemen om er zorg voor te dragen dat, voor zover er nog loden leidingen in gebruik zijn, deze al of niet voorzien van een verplichting, te vervangen. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wil het College de raad informeren over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de regie gevoerd zal gaan worden?

-Is het College bereid, voor zover er geen totaal overzicht is voor Amstelveen, de nodige initiatieven te nemen om dit overzicht op de kortst mogelijk termijn te realiseren en de raad hierover te  informeren?

Lood komt als verontreiniging voor in bodem, water en lucht. De blootstelling aan lood is in Nederland de afgelopen decennia afgenomen door maatregelen die de uitstoot hebben doen afnemen. Mensen worden momenteel voornamelijk via voeding aan lood blootgesteld. Omdat kinderen gevoeliger zijn voor lood dan volwassen is het belangrijk dat zij niet aan te veel lood blootstaan. Een te hoge blootstelling kan de normale ontwikkeling van de intelligentie namelijk belemmeren. Drinkwater valt onder de categorie voeding en maakt bij kinderen gemiddeld 7 % uit van de loodblootstelling via voeding. In specifieke situaties kunnen zij ook via de bodem en via huisstof worden blootgesteld aan lood.Jonge kinderen, zuigelingen en foetussen zijn bijzonder kwetsbaar voor lood, omdat de fysieke en gedragsmatige effecten van lood zich voordoen bij lagere blootstellingsniveaus bij kinderen dan bij volwassenen. Een dosis lood die weinig effect heeft op een volwassene kan een significant effect hebben op een kind. Bij kinderen zijn lage blootstellingsniveaus in verband gebracht met schade aan het centrale en perifere zenuwstelsel, leermoeilijkheden, een kortere gestalte, een verminderd gehoor en een verminderde vorming en functie van de bloedcellen


Maatregelen voorkomen loodblootstelling via waterleidingen. In de meeste woningen zijn de loden waterleidingen vervangen en wordt de drinkwaternorm gehaald. In specifieke situaties kan de blootstelling via drinkwater echter hoger zijn dan gemiddeld. Het gaat dan om oude woningen met loden drinkwaterleidingen. In nieuwbouwwoningen kan de blootstelling via drinkwater tijdelijk verhoogd zijn. Preventieve maatregelen kunnen deze blootstellingen voorkomen. De belangrijkste zijn de loden leidingen te vervangen en in nieuwbouwwoningen de kraan na de oplevering gedurende drie maanden dagelijks twee minuten te laten doorspoelen. Dit en meer staat in dit informatieblad lood in drinkwater, dat het 'Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM voor de GGD heeft opgesteld in 2012. De GGD'en willen graag op uniforme wijze informatie over lood in drinkwater geven. De kennis die in dit informatieblad is samengebracht, kan daaraan bijdragen. Lees het volledig rapport: Lood in drinkwater GGD-informatieblad medische milieukunde (pdf 30 pagina’s) Lees ook: Loodinname via kraanwater. Gezondheidsrisico's voor specifieke groepen van de Gezondheidsraad 2019 (pdf 36 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS