Bijgewerkt: 28 november 2021

Beantwoording Kamervragen van SP over de thuiszorgwissel in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Rijksoverheid
10-02-2016

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de grote onzekerheid voor thuiszorgmedewerkers en cliënten na thuiszorgwissel in Amstelveen.

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de grote onzekerheid voor thuiszorgmedewerkers en cliënten na thuiszorgwissel in Amstelveen (ingezonden 28 december 2015) (2015Z25308).

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Vraag 1 Maakt u zich ook zorgen over de banen van thuiszorgmedewerkers en de zorg aan cliënten in Amstelveen nu thuiszorgorganisatie Amstelring de aanbesteding heeft verloren en vier andere thuiszorgorganisaties de zorg overnemen? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)

Vraag 2 Vindt u het ook zo schofterig, dat personeel niet wordt overgenomen, maar opnieuw moet solliciteren met verlies van arbeidsvoorwaarden en hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd wordt met loondump? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3 Onder welke voorwaarden wordt beoogd thuiszorgmedewerkers over te nemen en onder welke schaal uit de functiewaardering gezondheidszorg( FWG) worden zij overgenomen? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Renske Maria Leijten (1979) is een politica voor de SP en zij is sinds 30 november 2006 Tweede Kamerlid, belast met de portefeuille Zorg en Jeugdzorg. Op de foto spreekt ze tijdens het door CDA-Amstelveen georganiseerde grote zorgdebat op 24 november 2014 bij Libris Venstra


Antwoord op de vragen 1, 2 en 3. Op grond van de door de gemeente aan mij verstrekte informatie kan ik u informeren, dat thuiszorgorganisatie Amstelring bij de aanbesteding is uitgesloten voor een nieuwe opdracht. Amstelring voldeed niet aan de gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht. Daarnaast is Amstelveen met de nieuwe aanbesteding in vier wijken verdeeld en is per wijk één aanbieder gecontracteerd. Voorheen werd gewerkt met een open raamcontract. Aan de gegunde aanbieders is de eis gesteld, dat de Amstelveense klanten desgewenst hun huidige thuishulp kunnen behouden. Daarnaast is door de gemeente als eis gesteld, dat de gegunde partijen zich aan de cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg red.) houden, waaronder de daarin afgesproken regels ten aanzien van de overgang van de ene aanbieder naar de andere, artikel 12.3 van de cao.

Vraag 4 Is het waar, dat de betrokken wethouder beloofd heeft, dat cliënten en thuiszorgmedewerkers er niet op achteruit gaan? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord op vraag 4. De wethouder heeft toegelicht, dat de nieuwe aanbieders er voor moeten zorgen, dat de relatie tussen klant en hulp behouden moet blijven als de klant dat wenst en dat de nieuwe aanbieders zich aan de cao VVT moeten houden. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de gunning van de opdracht.

Vraag 5 Hoe oordeelt u over de bonus die in de aanbesteding is opgenomen, dat thuiszorgorganisaties een bonus van 20% krijgen op het uitgespaarde bedrag, zodra zij mensen na een herindicatie minder zorg kunnen bieden? Kunt u uw antwoord toelichten? 2)

Antwoord op vraag 5 Wanneer de gemeente oordeelt, dat een cliënt voldoende geholpen is met minder uren hulp in huis, krijgt een aanbieder ter compensatie van het wegvallen van de omzet 20% van deze uren vergoed. De reden hierachter is, dat aanbieders zo de gelegenheid krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie.

Vraag 6 Wat is uw reactie op de uitspraak van thuiszorgmedewerkster S. Verver die aangeeft nu 24 uur per week te werken en bij een nieuwe thuiszorgaanbieder, maar 10 uur werk te kunnen krijgen, waarvan ze niet kan leven? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord op vraag 6 Betreffende mevrouw heeft inmiddels een contract getekend bij een van de nieuwe aanbieders, zonder dat zij in uren achteruit is gegaan. De klanten hebben gekozen om haar als hulp te behouden en stappen over naar de aanbieder, waar zij in dienst is getreden. De gemeente heeft mij geïnformeerd, dat mevrouw heeft ingestemd met het informeren van uw Kamer over haar nieuwe contract.

Vraag 7 Vindt u het wenselijk, dat cliënten nu gescheiden worden van hun vertrouwde thuiszorgmedewerkers aangezien personeel niet overgenomen wordt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord op vraag 7 De gemeente heeft juist de eis gesteld, dat deze relatie behouden blijft. Uiteraard heeft een medewerker zelf de keuze om te blijven bij de huidige werkgever en kan het daarom voorkomen, dat de relatie niet behouden blijft.

Vraag 8 Gaat u ingrijpen om te zorgen, dat de thuiszorgmedewerkers hun baan behouden en cliënten hun vertrouwde thuiszorgmedewerker? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 8

Nee. De gemeenteraad is actief betrokken bij het onderwerp hulp bij het huishouden. De gemeenteraad van Amstelveen heeft het onderwerp in de raadscommissie Burgers & Samenleving van 2 december 2015 besproken. Amstelveen zet daarbij in op behoud van relatie tussen klant en hulp bij wisselingen ingevolge aanbestedingen in het kader van de Wmo 2015

Lees het artikel van het dagblad Het Parool over dit thema hier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS