Bijgewerkt: 28 november 2021

Bijdrage D66 aan discussie over nota 'De burgers aan zet'

Nieuws -> Politiek

Bron: Rien Alink, fractievoorzitter D66-Amstelveen
27-04-2012

Deze toespraak werd door de heer Rien Alink, fractievoorzitter van D66-Amstelveen uitgesproken tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving in het raadhuis van Amstelveen op woensdag 25 april 2012:

'We behandelen vandaag de nota sociale participatie, de derde pijler van de WMO. In december vond de discussie plaats over de nota 1 en 2, nog gescheiden van deze nota. Dat wekte destijds de nodige beroering, omdat het de vraag was, of dat wettelijk wel mogelijk was.

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder. Verwacht mocht worden, dat er een concrete nota zou worden gepresenteerd om de “achterstad die was opgelopen” in te halen. Die verwachting is niet uitgekomen, met als gevolg risico’s voor het welzijnswerk in Amstelveen. Risico’s verbonden met de aankondiging van weer  een uitvoeringsprogramma voor september 2012. Voordat ik opmerkingen maak over dat uitvoeringsprogramma, noem ik een vijftal punten die volgens de fractie van D66 ook nog geregeld, of opgehelderd moeten worden.

1. Een persbericht suggereerde, dat het college voor het beheer van de wijkcentra als eerste de SAS aanwees, voor het sociaal-cultureel werk zouden meerdere offertes aangevraagd worden. Onze fractie staat op het standpunt, dat en voor het beheer en voor het sociaal-cultureel werk meerdere offertes mogelijk moeten zijn. Geen keuze vooraf! Bovendien zetten wij vraagtekens bij de SAS in dit verband: het is in zijn aard een sportbedrijf.

2. Wij missen een uitwerking van de verhouding tussen wijkplatforms en de gebruikersraden. Er komt een extra sociaal gerichte poot bij die de positie van de wijkplatforms raakt. Er wordt zelfs gesproken over een apart wijkbudget.

3. Er wordt gememoreerd, dat een grote groep ( 15-55 jaar) in wezen moeilijk bereikbaar is. Dat is nogal een constatering. Een apart actieplan voor deze groep zou voor de hand liggen, maar het is er niet. En dan wordt  de basis voor een geslaagd participatiebeleid wel heel erg smal!

4 .Het gevaar is aanwezig, dat sterke wijken nog versterkt worden in de huidige opzet en dat “zwakke” wijken feitelijk stil vallen als het gaat om initiatieven op het gebied van sociale cohesie. Dat mag nooit de beginsituatie zijn als het gaat om de ontwikkeling van nieuw beleid, juist gericht op het versterken van de sociale participatie.

alink Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rien Alink, fractievoorzitter van D66-Amstelveen tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 25 april 2012


5. Duidelijkheid is ook gewenst richting de organisatie van Cardanus. Krijgt die organisatie volop de kans mee te doen in het uitbrengen van offertes, ( maar dan ook gebaseerd op het nodige vertrouwen in de nieuwe werkwijze en een vernieuwde visie ) of blijft dat vreemde gevoel van wantrouwen bestaan? En ik zeg dit niet, omdat veel mensen op de tribune zitten die verbinding hebben met Cardanus. Dus niet uit populisme, want onze partij is wars van populisme.

Na deze vijf punten kom ik bij het uitvoeringsprogramma. De fractie stelt vast, dat de volgende zaken volgens dat programma nog concreet gemaakt moeten worden;

-Organisatie wijkcentra als uitvalsbasis voor activiteiten;

-Aanjagen,inrichten en formuleren spelregels gebruikersraden;

-Benoemen uitgangspositie en te behalen resultaten/vaststellen indicatoren;

-Inrichten pilot(s) en voorwaarden daartoe formuleren;

-Vormgeven spelregels wijkbudget;

-Procedures ontwikkelen voor aanbieders/ voorbereiden bestekken;

-Behoeften ruimtes afstemmen met o.a. Vita/ouderensteunpunten;

-Mogelijke herschikking wijkcentra;

-Bepalen omvang personeel per wijkcentrum;

-Regelen bij welke rechtspersonen mensen in dienst komen;

-Financiële onderbouwing( verdeelsleutel voor exploitatie,beheer en personeel per wijkcentrum);

-Vaststellen onderliggende financiële basis gezien bestaand budget en de nodige extra uitgaven(0.5 Fte en 100.000 voor gereedmaken bestekken).

Deze punten moeten in september (2012 red.) geconcretiseerd zijn om de continuïteit van het welzijnswerk veilig te stellen. Wij overwegen een raadsuitspraak voor te leggen, waarin deze punten zijn opgenomen. De fractie vraagt de wethouder te reageren op onze specifieke punten en in te gaan op het vervolgtraject. Wij vragen de andere partijen te reageren op het voorstel voor een raadsuitspraak.

Rien Alink, fractievoorzitter D66

(Afloop vergadering: de wethouder zal schriftelijk reageren op alle vragen, een raadsuitspraak gesteund door coalitie en oppositie wordt ingediend).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS