Bijgewerkt: 27 februari 2024

Bijdrage van VVD-Amstelveen aan de Perspectiefnota 2020

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
10-07-2019

De toespraak van Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019:

'Voorzitter,

Voor u staat een gelukkig mens. Deze algemene beschouwingen zijn alweer de 10e van mijn Amstelveense politieke carrière, maar mijn eerste met U als voorzitter. Dus wat mij betreft mag dat als nulmeting de boeken ingaan en beginnen wij samen met U aan een nieuwe, frisse en mooie toekomst voor Amstelveen. Deze perspectiefnota is meteen een hele bijzondere want hij geeft een grotere inkijk in de organisatie dan ooit tevoren en met een hele duidelijke boodschap. Misschien was dat om indruk op u te maken maar het is in ieder geval de beste die ik ooit heb gezien. In mijn bijdrage zal ik me echter beperken tot de kansen en bedreigingen die voor de VVD belangrijk zijn.

Allereerst Aalsmeer. Voorzitter er worden te vaak zaken over onze hoofden heen besloten dan wel geblokkeerd. Zoals het LIB, openbaar vervoer, Schiphol, geen zeggenschap over onze sociale huurwoningen en de plaatsing op scholen. Het is toch niet uit te leggen dat we voor 100 miljoen plus aan nieuwe scholen neerzetten maar dat onze kinderen na groep 8 moeten uitwijken naar de regio. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Als je klein bent, wordt er niet naar je geluisterd. De VVD-fractie is initiatiefnemer geweest van de motie Lappendeken uit november 2014. Dit is de aanleiding geweest voor de ambtelijke samenwerking met Aalsmeer. Nu is deze samenwerking meteen onze grootste bedreiging en lopen we een groot financieel risico. Aalsmeer speelt een beetje het Griekenland tijdens de EU-crisis. Er wordt bestuurlijk wel onderhandeld, maar je kan pas hard onderhandelen als je weet hoeveel je beste alternatief kost. Graag zouden wij dit kostenplaatje spoedig van het college willen zien zodat we weten waar we aan toe zijn als de samenwerking stuk loopt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Kees Noomen fractievoorzitter van de VVD-Amstelveen tijdens zijn toespraak in de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019


Dan het financieel beleid voorzitter. De mooiste passage uit deze perspectiefnota is toch wel waar gesproken wordt over begrotings- en budgetbeheer en ik citeer 'de systematiek heeft het afgelopen decennium haar waarde bewezen.' En dan hebben we het over 'eerst sparen en dan pas investeren.' De VVD heeft zich de laatste 12 jaar altijd hard gemaakt voor een lage nettoschuld en daar plukken we nu nog steeds de vruchten van. Bovendien hebben we bij de 3 miljoen budgetoverschrijdingen in de Jeugdzorg geen pijnlijke maatregelen hoeven nemen door de reservering van de buig gelden. In andere gemeenten moest men hierdoor bibliotheken en zwembaden sluiten. Daarom maakt de VVD-fractie zich zorgen om de voorsorterende beweging om deze systematiek los te laten en eventueel op de pof te gaan leven en deze begroting vol te proppen met rentelasten. Dit kan zolang de rente laag is, maar o wee als de rente weer gaat stijgen, dan zijn de rapen gaar. Niet doen zeggen we, ook nu de bodem van onze reserves in zicht komt.

Moesten we dan niet eerder bezuinigen voorzitter, zoals BBA tijdens een commissievergadering ons voorhield? Nee voorzitter, vorig jaar niet en nu nog steeds niet. Het voordeel is ook als je een tijdje meeloopt in Amstelveen dat je weet dat hier heel ruim wordt gebudgetteerd en tijdens de tijdvakken de niet opgesoupeerde budgetten als rijpe appelen uit de bomen vallen. Dit college wil alle wensen van deze raad met beide handen aanpakken maar we weten ook uit ervaring dat daar vaak helemaal geen mankracht voor is en we ieder jaar veel moeten doorschuiven naar het jaar erop.

En tenslotte moeten we niet vergeten dat Amstelveen eigenlijk, ja Frank daar is ie weer, het Saoedi-Arabië aan de Amstel is. Als we één heipaal in de grond duwen spuiten de grondexploitatie euro’s eruit. En met de groeiplannen in het verschiet gaat dit nog wel even door. En aangezien ik geen moties voorbij heb zien komen voor minder uitgaven staan we blijkbaar niet alleen. En dat is maar een klein stapje naar de OZB.

Vaak hebben wij het gevoel in deze gemeente dat we het meer hebben over de mensen met de laagste inkomens en daar alles goed voor willen regelen dan over de pak hem beet de andere 90%. Het is politiek correct om op te komen voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Echter de hardwerkende middengroep heeft de crisis betaald en heeft geen voordeel van allerlei subsidies of minimaregelingen. Zij vallen vaak overal buiten. We gaan niet over inkomenspolitiek, maar we zitten wel degelijk ook in de portemonnee van onze inwoners te rommelen

Met de nodige irritatie heb ik dan ook de bijdragen in de commissie van veel fracties gehoord om de OZB maar even te verhogen. Zelfs als ieder jaar de OZB slechts met de inflatie omhooggaat en je inkomen niet, kachel je er gewoon op achteruit. En dan zwijg ik nog maar over de exorbitante stijging van de energiebelasting, waterschapsbelasting die aan de WOZ is gekoppeld en afbouw van andere heffingskortingen. Als wij niet het hele plaatje kunnen overzien is zo’n verhoging te kort door de bocht.

En daardoor is de constatering van dit college dat inkomen iets anders is dan de waardeontwikkeling van een huis een terechte. Het gaat erom dat je juist als overheid een consistente gedragslijn volgt en de burgers weten waar ze aan toe zijn en niet gaat zwalken zoals in Den Haag. Aan de andere kant worden wij blijkbaar gekort door het rijk op het gemeentefonds omdat we meer belasting kunnen vragen aan de eigen burgers. Deze perverse systematiek vraagt om een perverse reactie.

De VVD-fractie kan zich voorstellen dat we wel de OZB verhogen en daardoor meer krijgen vanuit het gemeentefonds. Voorwaarde is dan wel dat het surplus, bijvoorbeeld via een U-bocht middels de afvalstoffenheffing weer wordt teruggegeven aan de inwoners en we per saldo erop vooruitgaan. Zou het college met een berekening kunnen komen van de omslagpunten hoeveel we moeten verhogen om wat extra te krijgen?

Woningbouw. Voorzitter, iedere raadvergadering waar een woningbouwprogramma of startnotitie op de agenda staat kunnen we uittekenen. Grofweg is D66 is voor middelhuur, VVD voor eigen woningbezit, de PVDA zit in een spagaat en de oppositie is voor sociale woningbouw. De VVD is er heilig van overtuigd dat een eigen woning beter is voor eenieder en voor Amstelveen. Je kan bezit opbouwen en je ligt niet je hele leven aan het infuus van een woningbouwvereniging die vaak zoals Eigen Haard te belazerd zijn om het goed te onderhouden, laat staan te investeren in duurzaamheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De raadzaal van Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019. Tijdens deze vergadering stond de behandeling van de Perspectiefnota 2020 centraal. Hiermee gaven de leden van de gemeenteraad richting aan het opstellen van de begroting voor 2020


De VVD is niet tegen sociale woningbouw maar wel voor bouwen voor de regio en onder bepaalde voorwaarden. Onze sociale huurwoningen worden grotendeels opgesoupeerd door mensen van buiten Amstelveen, terwijl onze Amstelveense jongeren en verplegers agenten etc. schreeuwen om een woning in Amstelveen. De systematiek dat je geen woning krijgt als je te veel verdient en gewoon mag blijven zitten als je door de grens gaat klopt natuurlijk niet. Tenslotte is sociale woningbouw gesubsidieerd wonen dat door ons allen wordt betaald en als je geen recht meer zou hebben op die subsidie zou je plaats moeten maken.

Voor starters is er al een regeling dat je een tijdelijk contract krijgt van maximaal 5 jaar en daarna gewoon een ander huis moet zoeken. Waarom geldt dit ook niet voor iedereen of nog beter na 1,5 jaar na het passeren van de huurgrens verplicht verhuizen. Voorzitter is het mogelijke een dergelijke maximering altijd standaard in te bouwen voor eventuele nieuwe sociale woningen in Amstelveen?

Voorzitter, eergisteren werd de Tax Freedom Day gevierd. En omdat we veel belasting betalen in dit land wil je in ieder geval twee primaire zaken daarvoor terug. Ten eerste dat andere van je spullen afblijven in je eigen huis en dat u er alles aan doet om de inbraken in Amstelveen terug te dringen. Wij hopen dat u de factsheet met de cijfers boven uw bed hangt en daar iedere dag mee opstaat en er alles aan doet. Door bijvoorbeeld het aantal van 6 ANPR-camera’s uit te breiden zodat alle hotspots hiermee gedekt zijn. De door Amsterdam weggezogen politiecapaciteit hier weer terug te brengen en in ieder geval een halt toe te roepen. En misschien zou u ervoor moeten pleiten dat iedere nieuwe woning standaard een alarminstallatie krijgt anders komt er geen vergunning.

Tenslotte het afval bij de vuilcontainers, voorzitter. Met grote ergernis rijd ik in het weekend door Amstelveen en zie bij veel vuilcontainers groot vuil staan dat daar niet thuishoort. Het lijkt Amsterdam wel. Blijkbaar zijn nog steeds veel inwoners of ondernemers te belazerd om naar het afvalstation te rijden. Graag hadden we gezien dat de wethouder dit gewoon oplost via het bestaande budget maar dat is geen makkelijke opgave en we hebben net al een behoorlijke verhoging voor onze kiezen gehad. Wij willen dan ook een motie indienen of de wethouder wil onderzoeken wat het kost om dit eventueel uit te besteden.  En als het in november nog niet is opgelost het om te slaan in de afvalstoffenheffing zodat iedereen weet wat hij extra moet betalen, omdat zijn buurman gewoon zijn afval op straat dumpt.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.