Bijgewerkt: 9 februari 2023

Bijdrage van VVD-Amstelveen voor de begroting van 2023

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
09-11-2022

Jet Smit raadslid van VVD-Amstelveen vertelde tijdens de raadsvergadering op 9 november 2022:

'Voorzitter. Wat hebben we toch een fijne stad. Stad in het groen, een hoog voorzieningenniveau, goede infrastructuur en een heel diverse stad waar we op een prettige manier met elkaar omgaan. We mogen er met z’n allen erg trots zijn dat we door het solide financiële beleid van de afgelopen jaren in staat zijn om goede dingen te doen voor Amstelveen.

Nieuwe schoolgebouwen, lage lasten, afval dat tijdig wordt opgehaald, gastvrije opvang, een veilige woonomgeving, een ruimhartig minimabeleid, ruimte om te sporten en elkaar te ontmoeten, ik noem maar een paar zaken waar buurgemeentes vaak jaloers op zijn. We zijn op heel veel fronten voortrekker. Maar voorzitter, zoals we allemaal in deze mooie en degelijke programmabegroting hebben kunnen lezen (en daarvoor grote dank aan de organisatie) is er gedonder in het vooronder.

Mede door corona en Ukraine zijn er donkere wolken verschenen aan de Amstelveense hemel. Waar we de afgelopen periodes erg veel bezig zijn geweest met het steeds weer verder optimaliseren en uitbreiden van ons aanbod aan regelingen voor onze burgers (en mensen, we doen het echt heel erg goed) dwingen inflatie en recessie ons om creatiever om te gaan met de beschikbare middelen.

Organisatie. Laten we altijd beginnen met de vraag: “Welk probleem lossen we nu eigenlijk op, hoe groot is dat probleem, en wat zijn de bestaande regelingen”. Is dat wat we doen wel effectief, en kunnen we misschien meer met minder doen. Goed beleid is pas goed beleid als het goed wordt uitgevoerd en daarbij moeten we keuzes maken.  

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2022)

Jet Smit raadslid van VVD-Amstelveen in de raadzaal

Duurzaamheid & groen. Onze duurzaamheidsambities blijven natuurlijk staan, maar hobbels in de weg met betrekking tot de energietransitie dwingen ons op dat vlak tot temporisering. Wij denken dat op dit moment het meeste duurzaamheid rendement te halen valt op het gebied van de klimaatadaptatie. Laten zoveel mogelijk inzetten op het toevoegen van groen en meer grijs voor groen uitwisselen. Het duurzaamheidsfonds zouden wij op dit punt graag nog meer in willen zetten.

Ruimtelijke Ordening & Wonen. Duurdere arbeid, grondstoffen en energie en het stikstofprobleem zitten ons dwars: de originele rekenmodellen die aan de basis lagen van onze grote RO-projecten zoals bv de Nieuwe Legmeer, BTAZ, en Kronenburg kloppen niet meer, en het financiële risico dat we hierbij lopen wordt per dag groter. Daar lig ik persoonlijk wakker van. We worden gedwongen het op RO-gebied rustiger aan te doen en dat is jammer, zeker voor al die mensen die hier graag zouden willen wonen. Maar we moeten realistisch zijn: niet iedereen die hier WIL wonen, KAN hier wonen. We zijn een zeer gastvrije gemeente, maar helaas lopen we ook wat betreft de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen, statushouders en asielzoekers tegen onze grenzen aan. Waar de VVD op dit moment nog wel kans ziet tot toevoegen van woningen, is de stadsvernieuwing en het sociaal bouwen door Eigen Haard.

Ik zie u nu allemaal denken: “Wat horen wij nu, dit is toch geen VVD praat, die willen toch alleen villa’s in het groen?” Het klopt dat wij graag zien dat mensen een eigen woning bezitten, maar jongeren en starters moeten ergens beginnen met hun woon carrière en dat begin ligt toch meestal in het sociale segment. Wij vinden het daarbij belangrijk dat we deze woningen wel zoveel mogelijk claimen voor Amstelveners.

Daarbij willen we dat verhuurders meer tempo maken met de verduurzaming van hun panden, dat helpt bewoners en ondernemers om de energielasten zo laag mogelijk te houden. En daarbij moet een energielabel A moet ook daadwerkelijk een label A zijn en niet enkel een middel om bv het aantal woonpunten en dus de huur te verhogen. De VVD vindt dat er een grens moet zijn aan de groei van de stad. Een groeiende stad heeft meer zorg, meer scholen, meer wegen en meer ruimte voor sport en recreatie nodig. Allemaal zaken die voor het grootste deel voor rekening van de gemeente komen. De kosten hiervoor rijzen, helemaal nu, de pan uit. Een grotere stad wordt voor Amstelveen onbetaalbaar.

Recreatie. Mensen hebben minder te besteden, in alle inkomensgroepen. We zijn dus, nog meer dan voorheen aangewezen op onze eigen Amstelveense omgeving om vakantie te vieren, te recreëren, en te sporten. Wij willen dan ook het college vragen om zo snel mogelijk te komen met een integraal plan voor de ontwikkeling van de Noordelijke Poeloever met zoveel mogelijk groen. Op en rond de Poel moet er in Amstelveen voor elke portemonnee genoeg te doen en te beleven zijn. Omdat het rondje Poel aan de Noordzijde niet echt een mooie doorlopende verbinding heeft richting het Bloesempark stellen wij voor dat er een nieuw looppad met brug komt om de “cirkel echt rond te maken”. Een Amstelveense Golden Gate, maar dan van hout. We dienen daarom vandaag een motie in waarin we het college oproepen vaart te maken met integrale en groene plannen voor de Noordelijke Poeloever en te onderzoeken of zo’n brug mogelijk en haalbaar is.

Bewegen is gezond, dat heeft corona ons wel geleerd en het voorbeeld van het beweegplein bij Panta Rhei smaakt naar meer. We willen het college dan ook vragen om op zoek te gaan naar een volgende locatie voor zo’n beweegplein en daarbij de mogelijkheden van cofinanciering te verkennen met partijen in het veld zoals bv bedrijven en service clubs.

Uiterste noodfond. Iedereen in dit huis wil het zo goed mogelijk doen voor onze burgers en ondernemers, en wij steunen natuurlijk van ganser harte, zoals bijna alle fracties in deze raad, het amendement bij deze begroting dat gaat voorzien in een fonds voor stijgende kosten waarmee we in echt acute gevallen inwoners, instellingen en ondernemers kunnen helpen.  Wij vragen in dit kader extra aandacht voor kinderen in armoede, want volwassen mensen kunnen zich ontworstelen aan armoede maar kinderen niet, zij zijn een kwetsbare groep.

We moeten wel het hoofd koel houden en proberen ons niet te veel te laten meeslepen in de waan van de dag. Het onmiddellijk de portemonnee willen trekken bij problemen is wat ons betreft vaak te veel een Pavlov reactie en gaat soms volledig voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. We moeten mensen empoweren en niet te veel afhankelijk maken. Wij geloven oprecht dat er in alle inkomensgroepen meer fulltime moet worden gewerkt.  En dat meer gewerkte uren meer inkomen moet opleveren. Werken moet lonen dus.

Nederland is koploper part timen in Europa en dat moet anders. De VVD ziet daarom meer in bijvoorbeeld een full-time bonus in wat voor vorm dan ook, dan in extra toeslagen, dat moge duidelijk zijn. Minister Wiersema heeft vorige week voor het onderwijspersoneel daar al een voorzet voor gedaan. De middeninkomens hebben het echter zwaar, want zij komen niet in aanmerking voor wat voor minimaregeling dan ook. Maar zouden we de minimagrens optrekken dan vergroten we de groep mensen die potentieel vast komen te zitten in de armoede val. Werken loont dan voor meer mensen steeds minder, en dat willen we niet. Maar de nood is er en laten we dus met elkaar kijken naar wat we zouden kunnen vormgeven als ondersteuning voor de middeninkomens. We dienen daarom samen met D66 een motie in die oproept om dat te onderzoeken.

Ouderen. De VVD wil dat je op een fijne manier oud moet kunnen worden in Amstelveen. We geloven dat als we zorgen voor goed welzijn we minder zorg hebben. Welzijnswerk moet dan ook in de buurten plaatsvinden. En woonzorg betekent wat ons betreft dat we bestaande woningen geschikt maken voor ouderen, dat we zorgen voor nieuwe ouderen-zorgwoningen en we in zetten op een verpleeghuis of een bejaardenhuis nieuwe stijl. Een Amstelveens bijna-thuis-huis hoort daar nadrukkelijk bij.

Bijna afsluiting. Voorzitter, deze programma begroting is sluitend en dat is een goed en fijn uitgangspunt voor het komende jaar. De VVD zou wel graag zien dat we de komende jaren nog wat extra vlees op de botten kweken door onze risicobuffer in fases op te hogen van € 15 naar € 20 miljoen. De opvang van vluchtelingen uit de Ukraïne heeft namelijk laten zien hoe snel 20 miljoen eigenlijk op kan raken. Daarbij komt ook dat we nu nog geen enkel idee hebben van wat er vanaf 2026/2027 op ons af komt. Sparen vooraf, voorzichtig zijn met investeren en inzetten op kwaliteit boven kwantiteit is wat ons betreft voor de komende periode “the way to go”. Daarmee kunnen we onze burgers, ondernemers en instellingen blijven helpen wanneer dat nodig is

Vergadermodel. En dan voorzitter nog een nabrander: wij maken ons zorgen over het nieuwe vergadermodel en voelen ons daar niet helemaal senang bij. We zijn heel blij met de raadsgesprekken maar voor de rest raakt, wat ons betreft, geheel onbedoeld, de raad toch langzaam maar zeker UIT positie. Daarbij is het voor de pers in dit systeem heel erg moeilijk om hun werk naar behoren te kunnen doen. Kees Noomen zou waarschijnlijk gezegd hebben: “Het wordt hier langzamerhand Beijing aan de Amstel”. Omdat dit een vergadermodel van de raad is denken wij dat we dan ook als raad onze verantwoordelijkheid moeten nemen om het model te evalueren en te verbeteren op een aantal punten. We hebben er het volste vertrouwen in dat dat ons gaat lukken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.