Bijgewerkt: 17 april 2024

Bijdrage van de ChristenUnie-Amstelveen bij de behandeling van de Kadernota 2018

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
19-07-2017

'Mensen maken Amstelveen' voor alle Amstelveners!

Gisteren is een herinnering
Vandaag is een geschenk
Morgen is in Gods Hand

Deze tekst hangt al een paar jaar bij ons thuis in de gang. Vandaag kijken we in deze Kadernota terug op gisteren, we bespreken “het vandaag” en we kijken vooruit naar de toekomst. Hoe zien we de staat van Amstelveen voor 2018 en de verdere toekomst?

De toekomst. Amstelveen staat er financieel goed voor. Er is een overschot op de lopende rekening en het is mogelijk om een structureel sluitende begroting aan de gemeenteraad aan te bieden. De ChristenUnie steunt dit solide langjarig financieel beleid, met een ondergrens, waarbij inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Alleen geld uitgeven, dat beschikbaar is. Een andere belangrijk uitgangspunt voor ons is, dat alle Amstelveners kunnen meeprofiteren van dit beleid. De Kadernota heeft het over de Amstelveense maat; de mate van het welzijn in het leven, wonen en werken van de modale Amstelvener. De uitdaging die voor ons ligt is, hoe kunnen we het hoge niveau van de Amstelveense maat in de toekomst handhaven.

Het college heeft hier vorig jaar op ingezet met de instelling van een aparte reserve, “Sparen vooraf”. En hier komt direct onze teleurstelling over deze Kadernota. Het lijkt er op, dat het enthousiasme, waarmee het college deze reserve heeft gepresenteerd, inmiddels behoorlijk geslonken is. Wij missen in deze Kadernota een duidelijke inkadering voor zowel de positionering, als de bestemming van deze reserve. Om die reden dienen wij vandaag het amendement “Sparen voor het behoud van de Amstelveense maat” in. Met dit amendement wil de ChristenUnie-Amstelveen het instrumentarium meegeven om ook in de toekomst als beheergemeente goed te functioneren en ook de goede financiële positie die we hebben, ten goede te laten komen aan de gehele Amstelveense samenleving. “Sparen vooraf” moet worden gebruikt om de verouderende wijken van Amstelveen een kwaliteitsimpuls te geven in een drieslag op de beleidsterreinen: infrastructuur, sociaal domein en duurzaamheid. Sparen vooraf om in de toekomst voor de komende generaties de kwaliteit van de Amstelveense maat te behouden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 8 februari 2017


Sociaal Domein. De ChristenUnie betreurt het, dat de goede financiële positie van Amstelveen wel wordt vertaald in hogere uitgaven op het gebied van economie, maar niet in een structurele verbetering in de financiële positie van die Amstelveners die een beroep moeten doen op het sociaal domein. De ChristenUnie dient daarom met andere partijen de motie “Verlaging eigen bijdrage Wmo” in met het doel om ook Amstelveners die een beroep moeten doen op het sociaal domein te laten delen in het hoge niveau van de Amstelveense maat. Op het gebied van het sociaal domein worden een aantal beleidsinitiatieven aangekondigd waar de ChristenUnie blij mee is en die zeker onze steun krijgen.

De vernieuwing van het Noorddammercentrum is belangrijk, om dit wijkcentrum de samenbindende rol voor Bovenkerk en omgeving te laten behouden. Ook is de ChristenUnie blij met de extra inzet van gezinscoaches en de verhoging van de formatie jeugdhulpverlening. Een goede toekomst van onze jeugd begint er meek dat kinderen kunnen opgroeien in stabiele gezinnen. Het gezin is nog steeds de hoeksteen van de samenleving. En daarom de vraag, of het college ook wil investeren in huwelijkscounseling, om echtscheidingen en als gevolg daarvan gebroken gezinnen te voorkomen?

Dan de schuldenproblematiek. Het hebben van schulden is al jarenlang een groot probleem in Amstelveen. Daarom is het zo belangrijk, dat personen die niet meer zelfstandig uit hun schuldproblematiek kunnen komen, worden geholpen. Kan het college een langjarig overzicht geven van de ontwikkeling van de aanvragen voor schuldhulpverlening en de oorzaken waarom die hulpvraag toeneemt. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen en dat geldt zeker voor dit onderwerp.

In de kadernota wordt ook aandacht gegeven aan de integratie van de statushouders. Voorgesteld wordt om in 2017 een symposium te organiseren. De ChristenUnie had aanvankelijk het idee om een motie in te dienen met de titel “Geef de Amstelveense statushouder een kans”. We zien daarvan af, omdat er rond dit onderwerp nogal wat irritatie is ontstaan. Wat ons betreft mag de statushouder daar niet de dupe van worden. Dus daarom geen motie, maar vragen aan de wethouder; want ik kan er niet omheen, dat ook uit de achterban van de ChristenUnie geluiden komen, dat het traject van inburgeren en het vinden van werk / hebben van werk, spanningen oplevert.

In onze eigen kerkelijke gemeente zit een docente die les geeft aan vluchtelingen en we hebben ook een huiskring met buitenlandse vrouwen. Uit die hoek krijg ik duidelijke signalen, dat het in een aantal gevallen niet goed gaat met de combinatie van inburgeren en werken. Soms gaat het goed, maar vaak gaat het ook niet goed, of dreigt het niet goed te gaan. Ik wil daarom de wethouder vragen om ook nu al, dus ook al in de aanloop naar het symposium, met het werkveld in contact te treden, wat er mogelijk is om in individuele inburgeringstrajecten meer maatwerk toe te passen, zodat het spanningsveld tussen inburgeren en werken verminderd kan worden en “quick wins” uit het werkveld die de leefsfeer van de statushouders kunnen verbeteren, in meer inburgeringstrajecten toegepast kunnen worden.

Onderwijs. De ChristenUnie-Amstelveen is blij met de beleidsinitiatieven op het gebied van het onderwijs. Goed onderwijs voor onze kinderen, zijn ook voor de toekomst een garantie van een hoge standaard van de Amstelveense maat. We zijn ook blij met de verbinding die het college heeft aangebracht in de projecten van de nieuwe sporthal in plaats van de Emergohal en de nieuwbouw van het HWC.

Duurzaamheid. De ChristenUnie vindt de aandacht voor duurzaamheid en energietransitie in deze kadernota wel wat magertjes. Genoemd worden de intentie om in 2040 fossielvrij te zijn en de ambitie van een uitstootvrije gemeentelijke organisatie in 2030. Verder komt het echter niet. Het had het college gesierd als in deze kadernota concrete plannen waren opgenomen wat men in 2018 gaat doen op het belangrijke beleidsterrein van de duurzaamheid. Graag een reactie van het college?

Grote projecten. Amstelveen krijgt het de komende jaren behoorlijk voor de kiezen. De grote projecten buitelen over elkaar heen. Coördinatie van dit alles is belangrijk en ik wens het college veel wijsheid en inzicht toe om dit goed te managen. Ik wil het college nu al vragen om via een voortschrijdend inzicht op de komende ontwikkelingen alles op alles te zetten, om te voorkomen, dat Amstelveen vanaf 2018 jaren op slot gaat.

Een ander punt, dat ons zorgen baart zijn de gevolgen van dit alles voor de gewone Amstelveners. Ik wil het college oproepen om werkelijk maximaal, nu al, al die maatregelen te treffen die de overlast voor burgers zullen beperken. Als ik langs de bouwwerkzaamheden van de Gaasperdammerweg rij, dan bekruipt mij een wat onrustig gevoel, want die werkzaamheden komen de komende jaren steeds verder onze kant op.

Tenslotte. Amstelveen krijgt de komende jaren veel grote projecten voor de kiezen. Het grootste project zal echter zijn om de wijken van Amstelveen een kwaliteitsniveau van voorzieningen te laten behouden dat past bij de terecht, hoge standaard van de Amstelveense maat. En daarmee geven we dan echt invulling aan het credo van onze stad 'Mensen maken Amstelveen'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.