Bijgewerkt: 4 december 2021

Boren naar steenkoolgas in Amstelveen?

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-05-2013

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W over het standpunt van Amstelveen ten aanzien van mogelijke winning van steenkoolgas binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen.

Geacht College,

Schaliegas

De laatste tijd is de winning van schaliegas regelmatig in het nieuws. Schaliegas is aardgas, dat niet in poreuze grondlagen ligt opgeslagen, zodat het makkelijk te winnen is, maar aardgas, dat in hardere en moeilijker doordringbare lagen zit, zodat er veel meer boorputten nodig zijn voor de winning en de gashoudende lagen gekraakt moeten worden door er onder hoge druk water en chemicaliën in te pompen.

Olie- en gasmaatschappijen willen schaliegas gaan winnen, of door middel van proefboringen de haalbaarheid van winning onderzoeken. Bevolking en lokale overheden maken zich grote zorgen over de gevolgen van eventuele winning, omdat door lekkages bij de vele boorinstallaties methaangas en chemicaliën kunnen ontsnappen en de omgeving kunnen vervuilen, of dat er bodemdaling en/of aardbevingen kunnen optreden.

Maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Albert Maarse, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens een raadsvergadering


Steenkoolgas

Minder bekend is, dat er ook gas opgeslagen kan liggen in steenkoollagen. Dat gas heet dan steenkoolgas. Winning van steenkoolgas gebeurt op dezelfde manier als bij schaliegas. De bedenkingen die gelden voor de winning van schaliegas gelden dus ook voor de winning van steenkoolgas.

Amstelveen Zuid

Onder het zuidelijk deel van Amstelveen, onder de Legmeer- en Bovenkerkerpolder, ligt een steekoollaag, waar mogelijk ook gas uit gewonnen kan worden. De fractie van GroenLinks vindt het hoogst onwenselijk, dat er in dit gebied boorinstallaties zullen verrijzen, voor proefboringen of productie. Hoewel er ons op dit moment nog geen initiatieven bekend zijn om in dit gebied te gaan (proef-)boren naar gas, vindt de fractie van GroenLinks het a priori onwenselijk, dat dat mogelijk gaat gebeuren.

Gemeenten tegen schalie- en steenkoolgas

Verschillende gemeenten hebben zich al uitgesproken tegen schalie- of steenkoolgaswinning op hun grondgebied. De gemeenten die dat gedaan hebben, hebben daar verschillende motieven voor, zoals mogelijke verontreiniging van het grondwater, bescherming van een natuurgebied, of dat gemeenten de exploitatie van een nieuwe fossiele energiebron niet vinden passen in hun milieubeleid of het streven van de gemeente om energie duurzaam op te wekken.

Gemeente Diemen, partner van Amstelveen in de regionale milieusamenwerking,  schrijft bijvoorbeeld in een brief aan Stichting Schaliegasvrij Nederland: “De gemeente Diemen wil in regionaal verband in het jaar 2040 energieneutraal zijn. Dit wil zeggen, dat alle energie die in de gemeente/regio wordt verbruikt, in de gemeente/regio duurzaam moet zijn opgewekt. Het winnen van fossiele brandstoffen (waaronder schaliegas) is niet duurzaam en derhalve met dit uitgangspunt in strijd.”

Amstelveen tegen steenkoolgas

De raadsfractie van GroenLinks vindt het niet verantwoord om in Amstelveen te laten boren naar steenkoolgas, vanwege de daaraan verbonden risico's, maar ook omdat schalie- en steenkoolgas geen duurzame oplossing bieden. Aangezien er gas onder Amstelveen ligt, is de vraag, wat Amstelveen vindt van steenkoolgaswinning actueel. Wij willen dan ook graag, dat de gemeente Amstelveen zich uitspreekt tegen de mogelijke winning van steenkoolgas op haar grondgebied. Wij stellen u daarom de volgende vragen:

Vragen aan het college van B en W:

1. Is het u bekend, dat er zich in de grond van Amstelveen steenkool bevindt, dat zich mogelijk leent voor (proef-)boringen naar aardgas?

2. Zijn er naar uw weten initiatieven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van winning van gas in Amstelveen, of om productie te starten?

3. Bent bereid om zich, naar aanleiding van deze vragen en in navolging van partner in de regionale milieusamenwerking Diemen, uit te spreken tegen (onderzoek naar) winning van steenkoolgas op Amstelveens grondgebied?

Namens de gemeenteraadsfractie van GroenLinks, Albert Maarse

Bronnen: Argumenten voor en tegen:

Schaliegas in Nederland: potenties en risico’s (pdf)

Schaliegas: waarom niet?

Waar ligt gas?

Steeds meer gemeenten tegen schaliegasboringen

Bron uitspraak Diemen: Factsheet schaliegasvrije gemeenten in Nederland

Lees meer over op de website: Stop steenkoolgasAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.