Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Burgerbelangen Amstelveen over de Perspectiefnota nota 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
23-06-2021

Op dinsdagavond 22 juni 2021 was een commissievergadering van de gemeenteraad van Amstelveen voor Algemeen Bestuur en Middelen, waar de raadsleden over de Perspectiefnota nota 2022 (pdf 89 pagina’s) hebben gesproken met het doel om de financiële kaders vast te stellen van de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting voor de gemeente Amstelveen.

In deze perspectiefnota staan geen grote beleidswijzigingen. Dat is deels omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het aan de volgende gemeenteraad en College B en W is om richting te geven.

De heer Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen hield een toespraak van ongeveer 10 minuten met opvallend afwijkende mening van de andere aanwezige fractievoorzitters:

Foto Amstelveen
(Bron BBA - 2021)

Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen


'Financieel beleid College half solide; financiële pijnpunten doorgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022

Voorzitter, 1. Perspectiefnota’s gaan over keuzes maken. Kern van deze Perspectiefnota is dat keuzes worden doorgeschoven tot na de verkiezingen in maart ‘22. “Dan is het moment voor nieuwe, brede integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting”, heet dat in de woorden van het College.

 2. Onverstandig en onbegrijpelijk vindt Burgerbelangen Amstelveen. Ons standpunt is helder; we hebben het al eerder aangekaart. Dit College draait aan maar twee van de vier financiële beleidsknoppen; zij draait wel aan de uitgavenkant met besteding via reserves, extra inkomsten en financieren met dekking via kapitaallasten, zij draait niet aan de inkomstenkant met een onbenutte belastingcapaciteit en een begrotingsdoorlichting met eventuele besparingen. Kortom, half werk.

 3. De raad heeft een boekwerk Begrotingsdoorlichting gekregen. Maar bestemd voor de volgende raadsperiode, die van 22-26 in plaats van 18-22! Het College licht toe dat de invloed van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën nog onvoldoende duidelijk is, dat er nog geen zicht is op het financieel meerjarenbeleid van het nieuw te vormen kabinet en tot slot dat de uitkomsten van de herverdeling vanuit het gemeentefonds ongewis zijn.

 4. Dat mag zo zijn, voorzitter, maar begrotingsdoorlichting is wel bij uitstek het middel (zoals het college zelf aangeeft) om kritisch te beoordelen of de activiteiten die de gemeente uitvoert nog aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van morgen. Een doorlichting, die al aan het begin van deze raadsperiode, 2018 dus, opgepakt had moeten worden, maar telkens is uitgesteld. En van uitstel komt afstel, in ieder geval voor dit college binnen haar ambtstermijn!

 5. Het college heeft zichzelf daarmee de kans ontnomen om financiële ruimte te creëren in combinatie met een verdere ontwikkeling van een op haar toekomst voorbereide organisatie. Wij ontvingen een dossier van 226 pagina’s met zogeheten verdiepingsinformatie zonder verdere toelichting. Waar we ons geld aan besteden, wordt geduid. Maar is dat geld ook goed besteed aansluitend op de maatschappelijke opgaven die wij als gemeente hebben? Daarop ontbreekt een doorwrocht antwoord! BbA vindt dat absoluut een gemiste kans.

 6. Wat concludeert het college zelf na het draaien aan twee van de vier knoppen de afgelopen jaren? Dat er geen ruimte meer is voor omvangrijke nieuwe projecten. Nee, voorzitter, het antwoord moet zijn dat het college haar werk maar half heeft gedaan en daarom niet weet of die ruimte er is en daarom aangeeft dat die ruimte er niet is. Ruimte die wel nodig is, bijvoorbeeld voor de belangrijke maatschappelijke opgave Amstelveen te voorzien van een modern, duurzaam en eigentijdse zwemlocatie. Collega Van Groeningen zal daar bij de B&S vergadering nog op terug komen. Ruimte die ook nodig is om de gaten te vullen, die nu door het college worden weggezet als openstaande agenda. Lees; tekorten op reeds lopende programma’s en beleidsvoornemens. Ik kom daar straks nog even op terug.


Voorzitter; eerst belicht ik nog een twee andere punten uit de Perspectiefnota:

Subsidies: 1. Over subsidies: Het College wil beter monitoren, sturen en afstemmen op maatschappelijke effecten in subsidiebeleid.Dat is mooi, maar wat als het mis gaat? Tot nu toe neemt het College de raad niet up front mee om samen kaders te stellen bij gesubsidieerde instellingen die forse financiële problemen hebben. Dat blijft ons verbazen. Daarom nogmaals de vraag aan het college en de collega’s in de commissie, is het niet alsnog een verstandige keuze de raad in een zo vroeg mogelijk stadium te consulteren als de continuïteit van de gesubsidieerde instelling in het geding is?


Reserves: 1. Het gaat dan om drietal: de algemene reserve, de reserve stedelijke vernieuwing en reserve duurzaamheid. Begin 2021 ruim 53 mio., onder andere opgebouwd uit 10 mio. Lokaal Corona Fonds, 24 mio. uit vrijval reserves en verplaatsing naar maatschappelijk  vastgoed en 7 mio extra uit balanspost Eneco. Daarvan resteert na besluitvorming Perspectiefnota 2022 26,6 mio.

 2. Het College trekt zelf de conclusie dat in het licht van de risicoanalyse de marges wel snel smal worden, mede omdat de geraamde reservepositie rekening houdt met substantiële grondopbrengsten, die niet “hard’ zijn en met onzekerheden zijn omgeven. Ver van de minimale buffer van 15 miljoen ben je dan niet af.

 3. Waarom ik dat belangrijk vind? Omdat dit nog eens duidelijk maakt dat het College eerder aan alle vier begrotingsknoppen had moeten draaien in plaats van slechts de helft.


Openstaande agenda:
  • Ik verwijs naar pagina 26 van de Perspectiefnota; een aanzienlijke lijst, waarvan ook niet vaststaat dat deze volledig is. Zo sluiten wij niet uit dat er nog de nodige investeringen nodig zullen zijn om de sport- en groenvoorzieningen in Amstelveen op peil te houden.

  • Maar er is meer: Zo zijn er voor de herinrichting A9 zijn geen financiële middelen gereserveerd. Geen dekking dus voor een noodzakelijke afronding van het A9 project. Je kunt wel veel willen en verwachtingen uitspreken, maar dan moet je ook bijtijds zorgen dat de financiële middelen aanwezig zijn.

  • Dan het Stadshart. De aanpak heeft als uitgangspunt dat het budgettair neutraal voor gemeente moet zijn. Dat lijkt ons een utopie. Ongetwijfeld zijn grote en toekomstige investeringen nodig, om het verval van het Stadshart tegen te gaan en die zullen niet budgetneutraal uitwerken.

  • En tot slot het MeerJarenProgramma Buitenruimte in samenhang met Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie: er is beperkte ruimte voor kwaliteitsverbetering en functionele aanpassing, zegt het College. Zeer zorgelijk want het gaat hier wel om basisvoorzieningen voor de leefbaarheid en veiligheid van onze buurten en wijken.

  • Ik rond af, voorzitter. Conclusie; dit college heeft vol ingezet op haar ambities, heeft daarbij het geluk gehad van de Enecowinsten, heeft groots geïnvesteerd (in totaal 100 miljoen in eenmalige middelen en nog zo’n 60 via de dekking kapitaallasten) maar heeft tegelijk niet de moed getoond om ook de inkomstenkant door te lichten.

  • Het College verwijst daarvoor naar een nieuwe raadsperiode. “Dan is het moment voor nieuwe, brede integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting”, Maar dan wel met een nieuw college, voorzitter. BbA is er klaar voor!'


   Hierbij kunt u de video-opname van de 2,5 uur durende de vergadering bekijken. De bijdrage van dhr. Kootker begint bij minuut 47:Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.