Bijgewerkt: 16 juni 2024

Burgerbelangen Amstelveen viert haar 20 jarig bestaan

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
31-08-2013

BBA voert 20 jaar lokale politiek in Amstelveen

In 1993 werd door een drietal betrokken Amstelveners de vereniging Burgerbelangen Amstelveen opgericht, met als doel: 'het streven naar een zo goed mogelijke belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Amstelveen door te waken over de democratische inspraakbeginselen.'

Dit doel diende onder andere te worden bereikt door: 'het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad', 'het bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten', maar ook' het vastleggen van concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma.'

BBA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Paul van der Meer voorzitter van BBA opent de bijeenkomst


In bijna twintig jaar actieve deelname aan de gemeentepolitiek, groeide BBA van een luis in de pels uit tot een gerespecteerde coalitiepartner. Want wat begon als een beweging die zich verzette tegen de sloop van beeldbepalende panden in Amstelveen, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heilsgebouw aan de Amsterdamseweg, groeide uit tot een lokale politieke partij, die een mening heeft over en een bijdrage wil leveren aan de besluitvorming rond de meest uiteenlopende onderwerpen met belangrijke lokale relevantie.

Er is in die twintig jaar veel bereikt. Het bestuur van BBA vond dan ook, dat er alle reden was om deze 20ste verjaardag te vieren met een feestelijke bijeenkomst met leden, vrienden en vele in de loop van de jaren opgebouwde relaties. Die bijeenkomst werd op donderdag 29 augustus 2013 van 17.00 tot 19.00 uur in Museum Jan van der Togt Dorpsstraat 50 Amstelveen gehouden.

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vierde haar 20 jaar bestaan in het Museum Jan van der Togt onder grote belangstelling. Leden van de verschillende lokale politieke partijen kwamen er ook naar het Oude Dorp van Amstelveen, want BBA bleek na achteraf een zeer constructieve partij voor alle Amstelveners.

De partij na vele aarzelingen vooral van het begin is toch een vooruitstrevende politieke stroming geworden in Amstelveen, ondanks alle pogingen van de andere politieke intriges. Het verhaal van de lokale politieke partij is succesvol gebleven en het is maar te hopen, dat met de nieuwe fractievoorzitter Peter Bot, ook op het zelfde pad blijft.

BBA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Veel mensen kwamen naar het museum, om met de leden van BBA samen de 20ste verjaardag van de partij te vieren


Veel is er tot stand gekomen in de laatste vier jaren

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) is blij, dat het in de afgelopen bestuursperiode deel heeft mogen uitmaken van het College van Burgemeester en Wethouders. Het Gemeentebestuur heeft namelijk in grote eensgezindheid een flink aantal problemen opgelost en zich jarenlang voortslepende zaken aangepakt.

Zo heeft het jeugdbeleid door een andere, meer praktische aanpak een nieuwe impuls gekregen en werd het probleem van de hangjongeren teruggedrongen. Ook zijn er nieuwe onderhandelingen met het Rijk gestart over de financiering van de verbreding van de A9. Verder is er binnen de grenzen van Amstelveen zelf en belangrijke stap gezet, wat betreft de verkeersveiligheid.

De kruispunten Lindenlaan/Van der Hooplaan, Keizer Karelweg/Groen van Prinstererlaan en Keizer Karelweg/Graaf Aelbrechtlaan zijn omgebouwd tot rotondes, terwijl in Amstelveen Noord nog eens vijf kruispunten worden verbeterd, die daardoor met name voor fietsers en voetgangers veiliger worden.

BBA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Linda Roos, oud-fractievoorzitter van BBA volgt de toespraken. Naast haar zit Harrie Pijnenborg, burgerlid van de partij


BBA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie, BBA-wethouder neemt afscheid van Linda Roos


Op het gebied van de huisvesting van instellingen voor onderwijs en sport zijn diverse scholen spectaculair vernieuwd en in het verlengde daarvan twee nieuwe sporthallen gerealiseerd: de Nieuwe Bankrashal en de hal van het Amstelveen College. (foto 1 school Palet Noord)

Intussen bleven ondanks al deze zaken de financiën op orde. Ook bracht het College al snel na zijn installatie een Structuurvisie Amstelveen 2025 uit, met daarin een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Amstelveen. Hierin wordt de toenemende druk van de verstedelijking gesignaleerd en de gevolgen daarvan voor Amstelveen, maar ook de wensen van de Amstelveners zelf. Die willen uiteraard het groen en het open polderlandschap langs de Amstel en de zuid/oost kant van de gemeente behouden.

Bij het 20-jarig bestaan van de partij kan BBA echter niet nalaten met name te kijken naar wat er onder de eigen wethouder tot stand is gekomen.  BBA mag daar trots op zijn. Hieronder een greep uit de vele zaken die in de afgelopen vier jaar werden gerealiseerd.

Verkeer:

-Zo werd er 10 miljoen uitgetrokken om de verkeersveiligheid in Amstelveen te verbeteren.

-Grote projecten waren het omvormen van de kruispunten Lindenlaan/Van der Hooplaan,  Keizer Karelweg/Groen van Prinstererlaan en Keizer Karelweg/Graaf Aelbrechtlaan tot rotondes. Daarnaast worden er in Amstelveen Noord nog eens vijf kruispunten verbeterd en aangepast aan de nieuwe landelijke richtlijnen.

-De gladheidbestrijding was met name in de laatste winter alerter en doeltreffender dan ooit.

-Om de Henegouwselaan te ontlasten van het verkeer van Nifterlake werd een nieuwe oprit naar de Beneluxbaan aangelegd aan de Hoekse Waard.

-Bij de lagere scholen werden 30 km-schoolzones ingesteld.

-Ter stimulering van het fietsgebruik en werden nieuwe fietsenstallingen gebouwd met name bij de tramhaltes, sportvoorzieningen en winkelcentra. In de wijken werden diverse verkeersveiligheidsproblemen in overleg met belanghebbenden aangepast.

-De Beneluxbaan krijgt nieuwe (LED) verlichting.

Kunst en Cultuur:

-Om ervoor te zorgen, dat ook moderne theater- en musicalproducties in Amstelveen kunnen worden uitgevoerd, moest de toneeltoren van de Schouwburg worden verbouwd. De gemeente stelde hier een bedrag  voor beschikbaar van 1,5 miljoen euro. Amstelveen verdient een volwaardig theater.

-Diverse laagdrempelige kunstactiviteiten werden ondersteund, zoals het kunstwerk Buurt in Beeld. Nu wordt er gewerkt aan het z.g. atelierdorp. Dit is een gebouw, waarin aan diverse kunstenaars de kans wordt geboden om hun atelier te vestigen.

-RTV Amstelveen krijgt de kans  om onder leiding van een nieuwe hoofdredacteur  met modern technisch materiaal hoogwaardige radio- en tv-programma’s te maken, die met name op technisch gebied de vergelijking met andere TV zenders kunnen doorstaan.

-Ook het pop- en jeugdmuziekcentrum P60 kreeg de ruimte om zijn programmering  uit te breiden.

BBA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Linda Roos overhandigt de overigens nooit gebruikte voorzittershamer aan Peter Bot, de nieuwe fractievoorzitter van BBA


Sport, jeugd en recreatie

-De Emergohal werd voor 1,5 miljoen gerenoveerd, verbouwd en verbeterd en kan nu weer jaren mee. Ook topsport evenementen kunnen daar moet goed fatsoen worden gehouden.

-De biljarters kregen aan de Startbaan een nieuw onderkomen ter vervanging van hun ruimte in de Bankrashal.

-De velden van De Vliegende Hollanders werden zodanig verbeterd, dat met succes daarop het EK Softbal kon worden gehouden.

-Ook andere sportcomplexen ondergingen vernieuwingen, het complex aan de Sportlaan werd gerenoveerd en de rugbyvereniging ARC kreeg een kunstgrasveld. In Waardhuizen/Middenhoven werd  eveneens een kunstgrasveld aangelegd.

-Maar ook werd er budget vrijgemaakt om de gymzaal Landtong geschikt te maken voor gebruik door de turnverenigingen ODIN en FIT; er werd een borgstelling afgegeven voor de Atletiekvereniging De Startbaan, die daardoor een nieuwe kunststof atletiekbaan kan aanleggen.

-Het project Golfbaan Amsteldijk kreeg zijn afronding met de aanleg van een smalle toegangsweg op het oude A3 – tracé.

Van groot belang vindt BBA de uitbreiding en vernieuwing van de wijkspeelplaatsen. Nieuwe en soms heel creatieve speeltoestellen nodigen de jongste jeugd nu uit om dicht bij huis buiten te spelen. Met dit buiten spelen worden vaak de eerste stappen gezet naar recreatie- en breedtesport bij de sportverenigingen.

BBA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Peter Bot, de nieuwe fractievoorzitter van BBA met Linda Roos


BBA is ook blij, dat de wijken, die daar echt op aandrongen, hun zandbak en kinderbadje behielden. Ook de speelplaats Maritsa bleef behouden, nadat de fractie van BBA met een alternatief kwam voor het geplande medisch centrum.  Dat centrum komt nu in vlakbij gelegen voormalig schoolgebouw aan de Marne.

Behalve het al gememoreerde nieuwe jeugdbeleid  en de subsidie aan poppodium P60, stelde de gemeente ook nog een 1,6 miljoen euro beschikbaar voor een jeugdcentrum aan de Zetterij en de aanleg van een groen- en speelruimte aan de Appellaan.

Vastgoed / ontwikkeling

De start van de nieuwbouw aan de Olmenlaan/Lindenlaan met sociale woningbouw, de aanpak openbare ruimte  in Uilenstede en de bouw van studentenwoningen. (mede met steun van het Schipholfonds).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.