Bijgewerkt: 30 november 2021

CDA: 2 amendementen en 1 motie

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
09-11-2010

2 amendementen en 1 motie die het CDA op woensdag 10 november 2010 zal indienen bij de behandeling van de begroting/college uitvoeringsprogramma

AMENDEMENT

Versterking beleid preventieve jeugdzorg Voorstel nr. 67

Onderwerp/titel: Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 10 november 2010

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Besluit 7 als volgt te wijzigen " Conform de specificatie in het totaaloverzicht in paragraaf III.8.2. van het College Uitvoeringsprogramma en met een extra bezuiniging van € 30.000 van het budget voor maatschappelijke stages, de structurele ombuigingen vast te stellen op € 1.119.000,00 in 2011, oplopend naar € 4.711.000,00 in 2012, € 5.724.000,00 in 2013 en € 5.824.000,00 structureel vanaf 2014;

Besluit 6 als volgt te wijzigen "Conform de in dit raadsvoorstel opgenomen recapitulatie en de toevoeging van € 30.000 t.b.v. preventieve jeugdzorg een bedrag van € 1.072.000,00 beschikbaar te stellen voor nieuw/versterkt beleid met ingang van 2011.

Toelichting:

In raadsvoorstel 67 worden reeds middelen bestemd voor Preventieve Jeugdzorg met als doel om kinderen in moeilijke situaties goede ondersteuning te bieden. Gelet op de landelijke ontwikkeling rond de jeugdzorg en de verwachte verdere toename van aanvragen door de economische recessie is het van het grootste belang om extra middelen in te zetten voor de gemeentelijke taken met betrekking tot uitbreiding en intensivering van het hulpaanbod aan jonge kinderen met gedragsproblemen en kinderen in gezinnen met meervoudige problematiek en gezinnen waarvan de ouder of het kind een beperking of ontwikkelingsachterstand heeft.

De Gemeente ontvangt middelen vanuit het Rijk ten behoeve van de ondersteuning van de regionale infrastructuur voor maatschappelijke stages. Voor Amstelveen is dit bedrag vanaf 2011: € 155.000. In dit budget zit ruimte om marktwerking en onvoorziene kosten binnen dit budget op te vangen. Binnen het budget Maatschappelijke Stages zit een ruimte van € 30.000. Voorgesteld wordt om deze ruimte te bezuinigen. Bezuiniging van dit bedrag betekent geen korting van de huidige subsidie. Dit bedrag kan dan ook worden ingezet voor bezuinigingen en het inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Kortom, voorgesteld wordt om de ruimte binnen het budget Maatschappelijke Stages ten bedrage van € 30.000 in te zetten voor preventieve jeugdzorg.

Ondertekening en naam:

M. van Herteryck (CDA), A. Lechner (VVD) D. de Jong (BBA) H. Fokkink (OCA) B. de Pijper (CU)

Amendement kostendekking straatreiniging (verwijderen zwerfafval)

De Gemeenteraad in zijn vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010, behandelende agendapunt 5: raadsvoorstel nr. 67 inzake ‘Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014’,

Overwegende dat

-           in het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 wordt voorgesteld om het kwaliteitsniveau van straatreiniging te versoberen naar beeld niveau 2 en daarvoor een structurele ombuiging in te boeken van € 100.000,--;

-           dat deze versobering naar beeldniveau 2 onder meer verspreiding van zwerfafval in de openbare ruimte en bijplaatsing van afval bij ondergrondse containers tot gevolg zal hebben en daarom vanuit oogpunt van milieuhygiëne en sociale veiligheid alsmede ter voorkoming van visuele hinder niet acceptabel is;

-           het daarom noodzakelijk is om het huidige kwaliteitsniveau van straatreiniging, zijnde beeldniveau 1, te handhaven;

-           het voor het behoud van dat kwaliteitsniveau aanvaardbaar wordt geacht, mede gezien het principe ‘ de vervuiler betaalt’  en het profijtbeginsel, om

€ 100.000,-- van de huidige kosten van de straatreiniging (verwijderen zwerfafval) structureel onder te brengen in het kostendekkende tarief van de afvalstoffenheffing.

Besluit

1.         Het huidige kwaliteitsniveau van straatreiniging (beeldniveau 1) te handhaven en ter bekostiging daarvan € 100.000,-- van de kosten van de straatreiniging (verwijderen zwerfafval) structureel onder te brengen in het kostendekkende tarief van de afvalstoffenheffing;

2.         De begroting en de tarievennota hierop aan te passen.

Ingediend door de fracties van: VVD, CDA, OCA, BBA, ChristenUnie

Motie Invoeging peuterspeelzalen in kinderopvang

De Gemeenteraad in zijn vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010, behandelende agendapunt 12: raadsvoorstel nr. 70 inzake ‘Harmonisering peuterspeelzalen en kinderopvang’,

Overwegende dat

•          Een peuterspeelzaal niet gelijk is aan kinderopvang

•          Ouders doelbewust kiezen voor peuterspeelzaal gelet op de educatieve meerwaarde ten opzichte van kinderopvang

•          Kinderopvang voornamelijk gericht is op de combinatie van zorg en werk

•          Kinderopvang over onvoldoende opgeleide krachten beschikt om de peuterspeelzaalfunctie te realiseren

Verzoekt het College

•          Met de kinderopvangaanbieder(s), die de peuterspeelzalen overnemen, af te spreken dat de peuterspeelzaalfunctie na overname ten minste nog 2 jaren gegarandeerd wordt

•          Met de kinderopvangaanbieders af te spreken dat zij bij overname moeten aantonen over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken voor de peuterspeelzaalfunctie

•          Met de kinderopvangaanbieders af te spreken dat bij overname ouders die slechts de peuterspeelzaalfunctie willen gebruiken niet verplicht worden om meer dan de uren van de peuterspeelzaal te betalen

Ingediend door de fracties van: VVD, BBA, CDA, OCA, ChristenUnieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS