Bijgewerkt: 4 december 2023

CDA-Amstelveen bijdrage aan de Perspectiefnota 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
08-07-2021

Sandra van Engelen vicevoorzitter van CDA-Amstelveen las de bijdrage van haar partij over de Perspectiefnota 2022 tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 juli 2021:

Voorzitter, ik werd zelf heel vrolijk van de grote hoeveelheid moties. We laten als raad zien dat we niet stilzitten en vol goede ideeën zitten. Wel is het natuurlijk zo dat we vanmiddag met name de moties zullen bespreken in het licht van de Perspectiefnota en de nota zelf minder centraal zal staan. Dit gezegd hebbende haast ik mij over een aantal moties iets op te merken:

De motie Landmark voor Amstelveen. We vinden het een bijzonder sympathieke motie die aandacht vestigt op het grote belang van city promotion zonder al een keuze te maken hoe zo’n landmark er uit moet komen te zien. De inwoners worden er bij betrokken. We zijn als CDA heel nieuwsgierig met welke ideeën we zometeen worden verrast. We dienen de motie dan ook van harte mede in.

Dan is er de motie Onafhankelijke adviseur voor inclusiever onderwijs. Wat wij als CDA vaak horen is dat ouders door de bomen het bos niet meer zien. Daarom is een onafhankelijk adviseur van groot belang om ouders hulp te bieden. We dienen dan ook de motie graag mede in. Dan de motie van D66 over woningverduurzaming. Het is te hopen dat met deze motie alle barrières worden weggenomen voor huiseigenaren om te verduurzamen. We hopen van harte dat deze motie het gaat halen die wij ook mede indienen.

We steunen de motie van Amstelveen voor iedereen van GroenLinks. Vooral het idee voor de installatie van een Toegankelijkheidsraad leverde in de fractievergadering veel enthousiaste reacties op. Het CDA heeft vorig jaar een motie ingediend die het in collectiviteit plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken vergemakkelijkt. De motie Sociale zonnepanelen van GroenLinks sluit hier mooi bij aan. Zonnepanelen moeten ook voor huurders aantrekkelijk worden om te plaatsen. We dienen de motie dan ook graag mede in.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen


Afwachtender zijn we met een beslissing over de motie Doorstroming van GroenLinks. Wij geloven dat doorstroming belangrijk is maar vragen ons wel af of alle cijfers niet allang bekend zijn. Dan is het een overbodige motie ons inziens. We wachten de reactie van de wethouder even af voor het nemen van een besluit.

Dan de motie Quickscan inclusie en anti-discriminatie. Dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van inclusie en anti-discriminatie klopt maar het lijkt erop dat deze motie het goede werk dat nu al wordt verricht op dit gebied een beetje in twijfel trekt. Daarnaast zien we een issue voor wat betreft de privacy en de vraag wanneer je beslist of je als gemeente goed genoeg doet en wanneer niet. Veel vragen en twijfels, reden voor ons om de motie niet te steunen. De motie over de basisbanen dienen we natuurlijk mede in. Het is belangrijk om prikkels te geven om mensen uit de bijstand te halen en hopen van harte dat deze motie breed zal worden gesteund.

De motie Raadsinformatiepagina die we samen met BbA hebben opgesteld behoeft ons inziens niet veel verdere verduidelijking. Het is belangrijk dat het raadswerk onder de aandacht te brengen van Amstelveners. Zeker richting de verkiezingen is het goed om duidelijk te maken wat hier allemaal gebeurt. Misschien inspireert het ook nog inwoners om zelf politiek actief te worden. Dat zou een mooie bijkomstigheid zijn.

De motie Diversiteit in bedrijf van de PvdA verdient alle steun. Aansluiting bij het plaform Diversiteit in Bedrijf kan alleen maar helpen om diversiteit en inclusie verder te verbeteren.

En dan de motie van de SP over de statushouders. Wij zijn van mening dat er al heel veel gedaan wordt voor deze groep in Amstelveen. En weten om die reden niet of deze motie wat toevoegt. We wachten daarom graag de reactie van de wethouder even af. Misschien wist u het nog niet maar de jeugd gaat altijd hangen daar waar de hangplek niet is. Jeugd laat zich nou een keer moeilijk dirigeren. We steunen de motie van de SP Maak ruimte voor de jeugd niet.

Dan ben ik eindelijk aangekomen bij onze eigen moties. Allereerst de Rattenbestrijding die een actievere rol van de gemeente vraagt. Ouderwets bestrijden mag sinds 2017 niet meer. De wetgever heeft het gebruik van zogeheten rodenticiden (rattengif) verboden. Dat kunnen wij begrijpen maar daarmee is het aantal ratten sindsdien in zorgwekkend tempo toegenomen, mede omdat de rat zich in hoog tempo voortplant. De rat is er gewoon, met veel teveel tegelijk en veroorzaakt ziektes en brengt schade toe.  De rat ziet geen verschil tussen particulier terrein en gemeentegrond. Dit alles  maakt de bestrijding door bewoners bijna ondoenlijk. Daarom willen we graag dat dit college een plan van aanpak opstelt voor een actievere rol van de gemeente bij de rattenbestrijding. Goede voorlichting en aansturing in Preventie spelen daarbij een uiterst belangrijke rol. Wellicht kan de aanpak enigszins paternalistisch overkomen maar willen we niet voor net zulke grote problemen komen te staan als Amsterdam -Zuid dan zullen we de schouders er onder moeten zetten. We hopen van harte dat u de motie rattenbestrijding zult omarmen.

Onze tweede motie vanmiddag gaat over het project Alleman Kwartier. Wat is hier het geval? Vorig jaar hebben we de startnotitie aangenomen voor dit project maar het protest van belanghebbenden is daarmee niet gestopt. De onvrede richt zich met name op de hoogte van de bebouwing aan het Oostelijk Halfrond. De gemeente heeft wel meegedacht met de bewoners. Daarom wil ik benadrukken dat we de mate en vorm van de participatie in deze motie niet ter discussie willen stellen. Het gaat ons om het feit dat er misschien toch nog een klein, heel kleine mogelijkheid is om tegemoet te komen aan de wensen van bewoners. Zeker nu er nog geen heipaal in de grond is gegaan pleiten wij ervoor om deze mogelijkheid te onderzoeken. Onder de strikte condities dat een aangepast plan geen vermindering van het aantal woningen betekent er geen tekort voor de gemeente ontstaat. Ik ben bijzonder benieuwd of dit college deze kans wil bieden. Ons inziens kan het Alleman Kwartier alleen maar beter worden zonder dat het de gemeente iets kost en zonder dat de uitgangspunten uit de woonagenda niet worden gevolgd. Van de woningen bij Alleman spring ik naar de plantaarns. Die motie dienen we mede in. Groene lantaarnpalen horen bij de groene stad die Amstelveen is. Echt een leuke groene motie vinden wij het.

Polderpad met voetpad. Vorige maand hebben we ons als CDA nog sterk gemaakt voor het behoud van de weidevogels in de Bovenkerkerpolder. Rust is voor weidevogels heel belangrijk. We stelden dat een verder verpretting van het mooie groen daar niet bij past. Nou is een voetpad natuurlijk iets anders dan zitjes en kiosken voor ijs midden in de natuur. Maar verbetering van de looppaden en fietspaden zal zeker een aanzuigende werking hebben. Fiets maar over de Amsteldijk en laat de vogels met rust. We steunen de motie om die reden dan ook niet.

Als laatste zijn daar de schaaktafels. Weten jullie dat er een schaaktafel staat bij de ingang van het Cobra Museum? Misschien niet. Ik ken die tafel en weet uit betrouwbare bron dat die vrijwel nooit wordt gebruikt. Voor ons geen reden om de motie niet te steunen. Die tafel bij het Cobra staat daar ook maar een beetje allen te zijn. Een tafel in een wijk werkt waarschijnlijk veel verbinderder. Op een plaats waar mensen samenkomen kan zo’n tafel een mooie aanleiding zijn om dingen samen te doen met buurtgenoten. We steunen de motie daarom met veel plezier.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.