Bijgewerkt: 4 december 2021

CDA-Amstelveen over compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
22-01-2014

De CDA-Amstelveen fractie op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de Raad 2002 stelt haar vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten.

De regering heeft besloten om diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In totaal wordt er structureel 1,5 miljard euro bezuinigd. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn.

Deze mensen kunnen de kosten van medicijnen en behandelingen doorgaans immers moeilijk beïnvloeden en hebben vaak ook te maken met forse arbeidsbeperkingen. Als compensatie voor deze bezuiniging blijft het Rijk zelf 438miljoen euro beschikbaar stellen voor een landelijke fiscale ondersteuningsregeling en wordt ruim 268 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een gemeentelijke ‘maatwerkvoorziening’.

Lustenhouwer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Martijn Lustenhouwer, raadslid van CDA-Amstelveen


Deze gelden komen met ingang 1 januari 2014 in het Gemeentefonds. Daarnaast wordt er 80 miljoen extra in het Gemeentefonds gestort voor armoedebeleid in het kader van een ‘intensivering armoedebeleid’. Het CDA wil deze middelen met voorrang inzetten voor een goede compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Hierover wil de CDA-fractie de volgende vragen stellen:

1. Kan het College aangeven, hoeveel middelen Amstelveen per 1 januari 2014 extra in het Gemeentefonds ontvangt voor de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten en hoeveel voor de intensivering van het armoedebeleid. Wanneer dit nog niet bekend is, kan het College dan aangeven, hoeveel extra middelen dit waarschijnlijk gaan worden, uitgaande van de huidige verdelingssystematiek in het Gemeentefonds?

2. Heeft het College in beeld, hoeveel mensen binnen de gemeente nu tegemoetkomingen ontvangen in het kader van de Wtcg, of de CER? Zo nee, is het College bereid om de doelgroep in beeld te brengen, in overleg met het Centraal Administratie Kantoor (CAK)?

3. Heeft het College voldoende informatie om duidelijk te krijgen wat de verschillende inkomensniveaus van deze inwoners zijn?

4. Gaat het College het Amstelveense deel van de 268 miljoen gebruiken voor de bestaande doelgroepen van het minimabeleid, of overweegt het College om ook groepen boven de 110%van het wettelijk minimumloon te compenseren? Zo ja, welke inkomensgrenzen gaan daarbij gehanteerd worden en wordt ook rekening gehouden met de gevolgen voor middeninkomens?

5. Hoe gaat het College ook middeninkomens tegemoet komen voor extra kosten als gevolg van een chronische handicap, of ziekte?

6. Heeft u de overtuiging, dat u voldoende middelen krijgt om de chronisch zieken en gehandicapten in onze gemeenten naar behoren te compenseren? Zo nee, wat betekent dat dan voor deze groepen inwoners?

7. Hoeveel mensen maken er in onze gemeente gebruik van de bijzondere bijstand (de niet-categorale mogelijkheden)? Hoeveel extra geld is er dus per persoon vanuit die 80 miljoen extra landelijk voor armoedebeleid in onze gemeente? Is het College bereid deze gelden in te zetten voor de compensatie van chronisch zieken en gehandicapten? Zo nee, wat gaat u dan met dat geld doen?

8. Op welke wijze worden chronisch zieken en gehandicapten in Amstelveen actief geïnformeerd over de gemeentelijke tegemoetkoming die zij als compensatie voor het schrappen van landelijke regelingen kunnen ontvangen? Op grond van de huidige WMO mag de gemeente geen voorziening weigeren op basis van het feit, dat het inkomen van de aanvrager dermate is, dat hij deze zelf kan betalen.

Toch halen steeds meer gemeenten het nieuws die wel op basis van inkomen, of vermogen WMO-voorzieningen (zoals een traplift) weigeren. De WMO-woonvoorzieningen worden uitgesloten van de landelijke, fiscale compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit betekent, dat wanneer de gemeente een dergelijke WMO-woonvoorziening weigert en mensen deze zelf gaan betalen deze extra kosten niet fiscaal gecompenseerd kunnen worden.

9. Weigert Amstelveen WMO-voorzieningen, omdat het College vindt, dat mensen deze zelf kunnen betalen? Zo ja, wijzigt deze praktijk nu duidelijk is, dat deze meerkosten niet langer fiscaal gecompenseerd kunnen worden?

Met vriendelijke groet, Martijn Lustenhouwer raadslid CDA-Amstelveen, lid van de commissie Burgers en Samenleving (B en S)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.