Bijgewerkt: 28 juni 2022

CDA-Amstelveen vragen over het openluchttheater in Elsrijk

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
20-07-2020

Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen stelt haar vragen over het openluchttheater in Elsrijk aan het College B en W:

'Geacht college, graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: Sinds 1948 ligt in het park De Ruyschlaan in wijk Elsrijk een prachtig historisch theater. Het theater werd gerealiseerd om Amstelveense bewoners in de vorm van amusement enige afleiding na de heftige oorlogsjaren te bezorgen. Dit floreerde tot in de jaren ‘70. Vanaf toen raakte het in de vergetelheid totdat een aantal jaren geleden actieve en zeer enthousiaste buurtbewoners het initiatief namen om het theater op te knappen. Met subsidie van de gemeente is veel werk verzet en dat heeft geleid tot de heropening van het theater in 2015.

Voor de programmering van het culturele programma werd een speciaal team aangesteld dat iedere zomer culturele-, muzikale- en maatschappelijke voorstellingen verzorgt. Het streven is dat de voorstellingen een zo’n verbindend mogelijk karakter hebben, precies zoals de functie van cultuur moet zijn! Echter, die verbindende rol lijkt niet verder te reiken dan de buurt, waarin het theater ligt, namelijk de wijk Elsrijk. Bezoekers van daarbuiten weten nauwelijks van het bestaan, laat staan dat zij voorstellingen bijwonen. Met andere woorden minder bezoekers, minder inkomsten tot gevolg en geen ruimte voor de verbindende factor. Geopperd wordt dat deze mindere bekendheid komt  door het feit dat het theater van wijk Elsrijk zou moeten zijn en blijven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Sandra van Engelen, raadslid van CDA-Amstelveen


Het CDA heeft daarom de volgende vragen voor het college: Bent u het met ons eens dat onderzocht moet worden waarom de naamsbekendheid van het theater zo gering is? Zo ja, zo nee, waarom niet? Amstelveen heeft als gemeente veel inwoners van verschillende nationaliteiten. Bij de programmering zijn zij tot op heden niet betrokken. Bent u het met ons eens dat het zeer wenselijk is ook deze mensen een plek in het theaterprogrammering te geven? Zo nee, waarom niet?

Er is in 2012 een gebruikersovereenkomst gesloten tussen de gemeente Amstelveen en Stichting Stadsdorp Elsrijk. Hierin staat nauwkeurig beschreven onder welke voorwaarden door het Stadsdorp gebruik van het theater kan worden gemaakt. Is het college het met het CDA eens dat deze gebruikersovereenkomst wellicht een beperkende rol speelt bij de onbekendheid van het theater? Kan deze gebruikersovereenkomst gewijzigd c.q. opgezegd worden zodat een ruimer gebruik van het theater in de toekomst mogelijk is?

De gemeente Amstelveen geeft Stadsdorp Elsrijk subsidie voor het theater, waarmee de kwaliteit van de voorstellingen verbeterd kan worden. Voor zover onze informatie reikt gaat het om bedragen van respectievelijk 7.125,00 euro voor 2019 en 13.500,-- voor 2020. Kunt u aangeven onder welke voorwaarden deze subsidie is verleend? Kunt u aangegeven op welke manier verantwoording wordt afgelegd omtrent de ontvangen subsidie?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het Openluchttheater Elsrijk op 10 juni 2015, tijdens het bezoek van de wethouders Peter Bot (BBA) Groenbeheer en Jeroen Brandes (PvdA) Welzijn. Op zaterdag 27 juni 2015 werd het theater officieel geopend


Recent zijn via diverse kanalen berichten verschenen dat de samenwerking tussen het bestuur van Stadsdorp Elsrijk en het bestuur van het theater is geklapt. Vier zeer deskundige en enthousiaste bestuursleden, inclusief de voorzitter, zijn opgestapt vanwege een te lange onwerkbare samenwerking met het bestuur van Stadsdorp Elsrijk. Zijn er eerder signalen geweest dat de samenwerking tussen de theatergroep en Stadsdorp Elsrijk niet goed verliep? Is bekend welke reden aan het conflict ten grondslag ligt? Is het bekend in hoeverre deze niet goed lopende samenwerking de ontwikkeling van het openluchttheater belemmert? Zijn er gesprekken geïnitieerd tussen betrokkenen om deze situatie op te lossen? Is door de ontstane situatie de continuïteit en kwaliteit van de programmering in  gevaar gekomen?

Bent u het met het CDA eens dat wellicht een situatie als hierboven beschreven te voorkomen was wanneer het theater onder toeziend oog van de gemeente had gestaan? Tot slot zijn wij ons ervan bewust dat het Openluchttheater Elsrijk midden in een wijk (wij verwijzen hierbij naar de soortgelijke situatie van het Poppentheater) ligt en wellicht met uitbreiding van programmering de overlast (voor zover deze er is) toeneemt. Is bekend of omtrent overlast klachten bij de gemeente zijn binnen gekomen en wat de strekking van deze klachten is? Graag zien wij uw reactie tegemoet, bij voorbaat dank! Vriendelijke groet, Sandra van Engelen, raadslid CDA-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.