Bijgewerkt: 2 december 2021

CDA vragen over handhaving kinderopvang in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
31-01-2012

College van Burgemeester en Wethouders

Gemeente Amstelveen

Laan Nieuwer Amstel 1

1182 JR  AMSTELVEEN

Amstelveen, 30 januari 2012

\Betreft:          schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO

                        inzake beleidsregels kwaliteit kinderopvang

Uitspraak Raad van State

(LJN: BU8881, AFD. BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE dd 21 DECEMBER 2011, 201103651/1/H2 )

Geacht college,

Op 21 december 2011 heeft de Raad van State in de zaak Kidsstop - Gemeente Enschede uitspraak gedaan. Met name rechtsoverweging 2.9 van de uitspraak van de Raad van State heeft tot gevolg dat de gemeente voorlopig de regelgeving met betrekking tot kinderdagverblijven niet kan handhaven voor wat betreft de passende beroepskwalificaties voor pedagogische medewerkers, en de beroepskracht-kind-ratio en de inzet van beroepskrachten in afwijking van de beroepskracht-kind-ratio.

van Herteryck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marga van Herteryck, raadslid van CDA-Amstelveen


Kort samengevat, dit komt, omdat de beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang, waar tot nu toe op gehandhaafd werd, naar het oordeel van de Raad van State niet kunnen worden aangemerkt als wettelijke voorschriften in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waardoor in geval van overtreding (een leidster heeft bijvoorbeeld niet de juiste kwalificaties of er zijn te weinig leidsters op een groep), de gemeente niet bevoegd was en is om handhavend op te treden.

De overheid zal deze beleidsregels snel moeten omzetten in wettelijke voorschriften. In Den Haag is men al bezig met reparatiewetgeving, maar die wordt niet eerder dan in augustus of september verwacht. Dat betekent dus, dat er tot augustus formeel niet gehandhaafd zou kunnen worden. In Utrecht en Den Haag wil de gemeente dat oplossen door de raad een (tijdelijke) verordening te laten vaststellen, waarop dan gehandhaafd kan worden.

Aangezien het CDA grote waarde hecht aan de kwaliteit van de kinderopvang en het dus van belang is dat daar adequaat toezicht op kan worden uitgeoefend, heeft het CDA naar aanleiding van de hierboven genoemde situatie de volgende vraag aan uw College:

-Wat gaat het College in afwachting van genoemde reparatiewetgeving doen op het gebied van handhaving?

Met vriendelijke groet, Marga van Herteryck, raadslid van CDA-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS