Bijgewerkt: 4 maart 2024

CDA wethouder Groot over de coalitievorming

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
03-02-2012

In de reeks artikelen over de coalitievorming in het Amstelveens Nieuwsblad, onderstaand de bijdrage van onze wethouder en onderhandelaar tijdens de coalitievorming Jan-Willem Groot.

Het CDA is bij uitstek een partij die past bij de gemeente Amstelveen, een stad met veel verenigingen en instellingen die zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun activiteiten. Dat noemen wij "gespreide verantwoordelijkheid": de politiek moet niet alles willen regelen en organiseren. Burgers willen dat niet, en politici kunnen het niet.

Zo moet het sociale beleid gericht zijn op het verbinden van mensen en de kwaliteit van leven, zonder een gemeentelijk monopolie op "welzijn". En moeten sportverenigingen alle ruimte krijgen om een rol te spelen in de buurt, bij naschoolse opvang, etc.

Terugkijkend op de coalitieonderhandelingen ben ik het eens met de analyse van wethouder Herbert Raat (VVD), dat D66 zich had verbonden aan het linkse blok van PvdA en GL. Deze agenda werd vrij snel duidelijk en was, ondanks alternatieve pogingen, uiteindelijk de opmaat naar de huidige coalitie.

jw-groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Ik vind niet, dat er sprake was van negatieve keuzes, maar veel meer of partijen elkaar kunnen vinden in een agenda voor de toekomst, rekening houdend met de gewijzigde tijdgeest. Dan is het vervolgens van groot belang, of de verschillende partijen elkaar wat gunnen op wat belangrijk is voor elke individuele partij. En tenslotte moet er een goede chemie ontstaan tussen personen. Je kunt nog zo veel afspreken op inhoud als je elkaar vervolgens niet goed aanvoelt, wordt het alsnog geen succes.

In die periode werd wel smalend gesproken over de “feel-good” coalitie en deze coalitie zou het maar een half jaar volhouden. We hebben inderdaad veel geïnvesteerd in de persoonlijke verhoudingen, met het oog op wat er met Amstelveen moet gebeuren. Hoe anderen daar tegenover staan, is voor mij niet zo interessant.

Op inhoud hebben we elkaar ook gevonden. Dat wil zeggen niet alleen over hetgeen je echt niet wilt bereiken (zoals een coffeeshop, maar vooral over datgene wat je wel wilt bereiken. Daarbij je op hoofdlijnen overeenstemming te krijgen wat je met de stad wilt. Ik denk, dat het goed is dat eens in de 4 jaar opnieuw wordt gekeken naar het beleid van de gemeente en dat men niet blijft vasthouden aan stokpaardjes. Het is mooi om te zien, dat veranderde inzichten vervolgens leiden tot daadwerkelijk nieuw beleid. Een paar voorbeelden.

Onze woonvisie is geheel anders dan de woonvisie uit 2005. We richten ons op vraaggericht bouwen in plaats van aanbodgestuurd bouwen. We proberen maximaal de doorstroming te bevorderen en de woningmarkt op gang te krijgen, hoe moeilijk dat ook is. Tenslotte gaat het er om dat sociale huurwoningen vrij komen.

Voor die mensen die zijn aangewezen op een sociale huurwoning is het aantal woningen niet zozeer van belang, maar wél de toegankelijkheid van die woningen. Anders dan PvdA onlangs stelde in dit blad, reserveren wij wél sociale huurwoningen voor specifieke beroepen, zoals politieagenten, brandweerlieden, onderwijzers en verpleegkundigen. Deze beroepen krijgen dus voorrang op de Amstelveense sociale huurwoningmarkt. In Amsterdam is deze regeling al afgeschaft. Hier voeren wij dus een sociaal beleid. We richten ons veel meer dan vroeger op het verduurzamen van de woningvoorraad om op die manier de lasten van de burgers niet te laten stijgen.

Het jongerenbeleid heeft een totaal andere invalshoek gekregen. Het welzijnsbeleid wordt op een andere leest geschoeid. Veiligheid is een prioriteit van deze coalitie, voor burgers en bedrijven. We investeren fors in veel veiligheidsmaatregelen. Dat kan door anderen rechts-conservatief genoemd worden, het gaat uiteindelijk om de inhoud, niet om het etiket, wat er op geplakt wordt.

Wij vinden veiligheid voor iedereen belangrijk, zeker voor de oudere bewoners van Amstelveen. En we blijven investeren in een sterke, duurzame economie om op die manier zoveel mogelijk werkgelegenheid te creëren. Dus ruimte bieden aan bestaande ondernemers, de economische structuur versterken en nieuwe bedrijven aantrekken. En daar waar het gaat om bouwprojecten zoeken we de markt daadwerkelijk op om gezamenlijk kansen te onderzoeken, in plaats van af te wachten of partijen naar ons toe komen.

Dit zijn een paar voorbeelden van grote thema’s van deze coalitie. Het CDA voelt zich prima thuis in deze inhoudelijke agenda voor de toekomst van Amstelveen en in deze coalitie. En tenslotte zijn wij van mening, dat dit heel goed past bij ons profiel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.