Bijgewerkt: 24 februari 2024

CDA wil meer ruimte voor nieuwe bouwprojecten in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
07-04-2013

Het ruimtelijk kwaliteitskader beschrijft de stedenbouwkundige waarden van de wijken in Amstelveen. Deze beleidsnota bevat ook criteria op basis, waarvan de gemeente mee kan werken aan bestemmingsplanwijzigingen voor nieuwe bouwprojecten en ruimtelijke ontwikkelingen die afwijken van een bestemmingsplan.

Onder het motto ‘Streng, waar het moet en soepel, waar het kan’ -heeft het CDA-Amstelveen in november 2012 met dit ruimtelijk kwaliteitskader ingestemd voor wat betreft de bescherming van monumentale en beeldbepalende wijken, straten en panden. Dit betreft vooral de oude(re) delen van de stad, zoals bijvoorbeeld het Oude Dorp en Elsrijk.

Het CDA is echter van mening, dat dit kader veel te streng is voor de nieuwe(re) wijken, zoals Westwijk, Middenhoven, Waardhuizen en Bankras. Voor deze wijken werden via strenge criteria letterlijk de dakvormen en de kleuren baksteen voorgeschreven, waardoor nieuwe bouwinitiatieven onnodig werden belemmerd.

janssen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen, lid van de raadscommissie RWN tijdens de raadsvergadering op 6 februari 2013


Het CDA heeft daarom met brede steun van de raad een wijzigingsvoorstel ingediend om de criteria voor genoemde wijken te versoepelen. Daardoor ontstaan er voor het college meer mogelijkheden om medewerking te verlenen aan nieuwe bouwinitiatieven en andere ruimtelijke ontwikkelingen. De raad zal hierover in zijn vergadering van 24 april 2013 een definitief besluit nemen.

westwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Woningen in aanbouw in Amstelveen, Westwijk Zuid-West. De stand van zaken op 26 februari 2013


De vrijheid om te bouwen is overigens zeker niet onbegrensd. Het bestemmingsplan blijft  het toetsingskader voor bouwplannen en bouwprojecten die daarvan afwijken, mogen de groenstructuur en de hoofdkenmerken van de stedenbouwkundige structuur van een wijk, of straat niet aantasten. Ook de welstandscriteria blijven gelden.

Deze versoepeling van criteria past in een reeks van maatregelen die op initiatief van het CDA de afgelopen jaren met vaak een brede steun van de gemeenteraad is ingevoerd om de vastgelopen bouw- en woningmarkt in Amstelveen weer op gang te brengen en de doorstroming te stimuleren.

Zo is de vergunningprocedure voor bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan verkort, waardoor burgers en bedrijven sneller over een vergunning beschikken en eerder kunnen gaan bouwen.

Verder is het totaalbedrag voor leningen voor starters op de woningmarkt met 400.000 euro verhoogd en kunnen dankzij een door het CDA samen met de andere coalitiepartijen ingediende motie meer vrijkomende sociale huurwoningen aan Amstelveners worden toegewezen, waardoor de doorstroming wordt bevorderd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.