Bijgewerkt: 6 oktober 2022

CU-Amstelveen is bezorgd over de volksgezondheid rond A9

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
19-10-2013

De fractie van de ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen voor de Amstelveners die wonen in de wijken rond de A9 van de uitkomsten van een onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Uit dat onderzoek blijkt, dat de uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie na de verhoging in juli 2012 van de maximumsnelheid van 80 naar 100 kilometer fors omhoog is gegaan met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid.

“De fractie van de ChristenUnie vindt de uitkomsten van dit rapport ronduit schokkend. Daarom willen wij graag weten, wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid van de Amstelveners die in de wijken rond de A9 wonen. Wat ons betreft gaat het college direct de gevolgen voor Amstelveen onderzoeken en maatregelen nemen”, aldus Bert de Pijper.

Uit het rapport van de DCMR is gebleken, dat na de verhoging van de maximumsnelheid op de A13 van 80 tot 100 kilometer, de uitstoot 2,5 keer zoveel is geworden, als voorzien was in de oorspronkelijke berekeningen. De levensverwachting van 8500 mensen die in de directe omgeving van A13 wonen, gedaald met 20 dagen.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen tijdens zijn toespraak bij de commissievergadering ABM op 17 oktober 2013


Analyses uit het rapport: 'Uit de analyses van de verkeersdata komt naar voren, dat de maatregel heeft geleid tot een significant hogere gemiddelde snelheid op het traject en een toename in verkeersdynamiek. Er is geen significant verschil gevonden in verkeersintensiteit tussen de twee perioden.

Uit de gemeten luchtkwaliteitsdata blijkt, dat de verkeersbijdrage NOx (stikstofoxiden), NO2 (stikstofdioxide) en EC (roet, of Elementary Carbon red.) gemeten op station Overschie significant hoger is na de snelheidsverhoging ten opzichte van de onderzochte periode ervoor.

Meervoudige lineaire regressieanalyses op de verkeersbijdrage NOx, NO2 en EC laten zien, dat de snelheidsverhoging heeft geleid tot een significant hogere bijdrage per 1000 voertuigen van respectievelijk 1,42, 0,53 en 0,02 pg/m³ bij een mediane intensiteit van 6800 auto's een stijging van respectievelijk 20, 20, en 17% ten opzichte van de verkeersbijdrage voor de maatregel.' – aldus het rapport van DCMR.

Deze mensen hebben ook een verhoogde kans op het krijgen van kanker, een beroerte, of longemfyseem. De uitkomst van dit rapport was zo ernstig, dat dit voor milieuorganisaties aanleiding was om direct een juridische procedure op te starten om te bereiken, dat de maximumsnelheid weer teruggebracht wordt naar 80 kilometer.

De ChristenUnie vraagt zich dan ook direct af, wat de gevolgen van de uitkomsten van dit rapport zijn voor de bewoners van Amstelveen die wonen in het A9 gebied? Wat betekent dit rapport voor de volksgezondheid van de Amstelveners die in het Oude Dorp wonen, aan de mr. F.A. van Hallweg en de achterliggende staatsliedenbuurt, de bewoners van de Ouderkerkerlaan, de Meanderflats en de bewoners van de flats aan Fideliolaan en de achterliggende operabuurt.

De ChristenUnie verlangt daarom, dat het college n.a.v. het rapport van de DCMR direct gaat onderzoeken wat de uitkomsten van dit rapport betekenen voor de volksgezondheid in Amstelveen. Het mag niet zo zijn, dat dit rapport voor Amstelveen onbesproken blijft, terwijl dit rapport in Rotterdam tot zoveel discussie aanleiding geeft. Amstelveen let op uw zaak!!, - aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie. Lees ook het rapport van Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond : Effect op de luchtkwaliteit - Snelheidsverhoging A13 (pdf 30 pagina’s)


Bijlage: schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie aan het college.

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO

Volksgezondheid voor bewoners die wonen in het gebied van de A9

Geacht college,

Onlangs is uit een onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), gebleken (gepubliceerd op de website www.dcmr.nl), dat de uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie fors is toegenomen.

Op dat stuk snelweg gold een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar juist in juli 2012 is de maximumsnelheid op dat deel van de A13 verhoogd van 80 naar 100 kilometer. Volgens de DCMR is gebleken dat de uitstoot 2,5 keer zoveel is geworden, als voorzien was in de oorspronkelijke berekeningen.

De levensverwachting van 8500 mensen die in de directe omgeving van de weg wonen, is gedaald met 20 dagen. Deze mensen hebben ook een verhoogde kans op het krijgen van kanker, een beroerte of longemfyseem. De uitkomst van dit rapport was zo ernstig dat dit voor milieuorganisaties aanleiding was om direct een juridische procedure op te starten om te bereiken dat de maximumsnelheid weer teruggebracht wordt naar 80 kilometer.

De fractie van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de uitkomst van dit rapport en dan met name over de gevolgen van de uitkomsten voor een gemeente als Amstelveen die ook door een snelweg wordt doorsneden, namelijk de A9. Wat betekent de maximumsnelheid van 100 kilometer voor de bewoners van Amstelveen in het A9 gebied?

Wat betekent dit rapport voor de volksgezondheid van de Amstelveners die in het Oude Dorp wonen, aan de mr. F.A. van Hallweg en de achterliggende staatsliedenbuurt, de bewoners van de Ouderkerkerlaan, de Meanderflats en de bewoners van de flats aan Fideliolaan en de achterliggende operabuurt.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bereid om op basis van de uitkomsten van het rapport van de DCMR een nader onderzoek te laten plaatsvinden naar de volksgezondheid van met name de bewoners van de hiervoor genoemde delen van Amstelveen?

2. Is het college bereid om duidelijk te communiceren naar met name de bewoners van de hiervoor genoemde wijken, hoe het college gaat reageren op de uitkomst van dit rapport en welke gelijkenis er is tussen de situatie van de A13 in Rotterdam en de A9 in Amstelveen?

3. Is het college bereid om zo snel mogelijk bij de minister van I en M te bepleiten, dat op de A9 ter hoogte van Amstelveen een 80-kilometerzone wordt ingesteld?

4. Is het college bereid om de noodzakelijke andere maatregelen die op basis van het rapport van de DCMR nodig zijn, direct te nemen, dan wel als raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen?

Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.