Bijgewerkt: 25 juli 2024

CU: Conclusies uit rapport van ongeluk Poortwachter opvolgen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
15-11-2012

De ChristenUnie-Amstelveen heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de uitkomsten van het onderzoeksrapport (pdf) naar aanleiding van het ernstige verkeersongeval, dat op de avond van 7 januari 2012 plaatsvond op de kruising Poortwachter. Bij het ongeval botsten een bus en een sneltram op elkaar en was bij het ongeval een dode te betreuren.

Het betreft hier een uitermate gevaarlijke kruising. Het is niet alleen, dat de kruising gevaarlijk is voor de verkeersdeelnemers die de kruising passeren, zoals de inzittenden van bussen en sneltrams en automobilisten, fietsers en voetgangers, maar ook de omwonenden zitten in angst, dat er niet weer een verkeersongeval op deze kruising gebeurt.

Het is daarom belangrijk, dat de conclusies uit dit rapport door het college worden opgevolgd en er afdoende maatregelen worden getroffen, -aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

de pijper Amstelveen
(Bron ILENT - 2012)

Op 7 januari 2012 om 21:54 uur werd de bus 174 op de tram-wegkruising bij station Poortwachter in Amstelveen aangereden door de tram 51. Bij de aanrijding kwam een passagier van de bus om het leven. De bus raakte bij de aanrijding zwaar beschadigd en de tram licht beschadigd


Het verkeersongeval begin dit jaar had grote impact, niet alleen op degenen die bij dit ongeluk betrokken waren, maar ook voor de direct omwonenden. De ChristenUnie stelde daarom destijds schriftelijke vragen aan het college over de oorzaak van het ongeluk en over maatregelen die getroffen zouden kunnen worden om de veiligheid op het kruispunt te verbeteren.

Inmiddels is het onderzoeksrapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de oorzaken van dit ongeluk, gereed. De conclusies uit het rapport zijn voor de ChristenUnie aanleiding opnieuw een aantal vragen aan het college te stellen. De ChristenUnie wil van het college weten, of het rapport aanleiding is voor het nemen van aanvullende maatregelen. Deze kruising moet voor alle betrokkenen veiliger worden -aldus Bert de Pijper.

N.a.v. de conclusies van het onderzoeksrapport vraagt de ChristenUnie daarom aan het college, welke verkeersmaatregelen, aanvullend op de eerder gerealiseerde maatregelen op, of rond de kruising Poortwachter, kunnen worden aangebracht.

De fractie van de ChristenUnie denkt daarbij met name aan het al eerder geopperde idee van het aanbrengen van slagbomen, zodat bij de nadering van de kruising door een sneltram het overige verkeer gedwongen wordt te stoppen voor de kruising. Het moet mogelijk zijn deze kruising met voldoende maatregelen verkeersveilig te maken, en daar gaat het de ChristenUnie om- aldus Bert de Pijper.
Uitkomst onderzoeksrapport ongeluk Poortwachter

Amstelveen, 14 november 2012

Aan: College van B&W Amstelveen

Postbus 4

1180 BA Amstelveen

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO

Uitkomsten onderzoeksrapport verkeersongeval tussen bus en sneltram bij station Poortwachter op de avond van 7 januari 2012

Geacht college,

Aan het begin van dit jaar, op de avond van zaterdag 7 januari 2012 vond op de tram-wegkruising van Poortwachter een zwaar verkeersongeval plaats. Een lijnbus van Connexxion (lijn 174) en een sneltram van lijn 51 kwamen op deze kruising met elkaar in botsing. Bij dit ongeluk was helaas een dode te betreuren. De fractie van de ChristenUnie heeft kort na het ongeval schriftelijke vragen aan het college over dit ongeval gesteld. De vragen gingen met name over de toedracht en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om in de toekomst deze kruising veiliger te maken. Inmiddels is het onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar het onderzoek gepubliceerd (www.ilent.nl/onderwerpen/transport/rail/).

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 7 november 2012


Uit dit onderzoeksrapport komen drie belangrijke conclusies naar voren:

-Waarschijnlijk is menselijk falen de oorzaak van de botsing.

-De inrichting tram-wegkruising Poortwachter is niet afgestemd op veilig gebruik van de kruising.

-De wet- en regelgeving stelt geen eisen aan de reizigersveiligheid in bussen om de gevolgen van een zijwaartse aanrijding te beperken.

Deze conclusies zijn voor de fractie van de ChristenUnie aanleiding de volgende aanvullende vragen aan het college te stellen. Er zijn inmiddels na het ongeluk aanvullende maatregelen genomen bij de tram-wegkruising om de veiligheid van de kruising te verhogen. De inrichting van verkeersborden en markeringen is verbeterd; er is een spiegel en verkeersbord geplaatst en de instelling van de verkeersregelinstallatie is aangepast. Overweegt het college naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport nog aanvullende maatregelen, en zo ja welke?

Waarschijnlijk is menselijk falen de oorzaak voor dit ongeval. Uit het onderzoeksrapport komt een beeld naar voren dat de buschauffeur bij het naderen van de kruising in een zeer korte tijd voor te veel verkeerstechnische zaken aandacht moest hebben (fietsers die de kruising naderen vanaf het fietspad, een eventueel naderende sneltram, aandacht voor het overige verkeer). Welke (aanvullende) maatregelen kunnen worden genomen om de buschauffeur die deze kruising met zijn/haar bus oversteekt, en ook andere verkeersdeelnemers, hierin te beschermen en te ondersteunen?

De fractie van de ChristenUnie heeft destijds aan het college gevraagd, of het aanbrengen van slagbomen een oplossing voor deze gevaarlijke kruising zou kunnen zijn. Hoe denkt het college daar nu over na het verschijnen van het onderzoeksrapport? In media zijn berichten verschenen, dat er bij de kruising onvoldoende ruimte voor slagbomen zou zijn, kan het college dit nader toelichten?

-Als de voorgaande vragen aanleiding zijn voor aanvullende verkeersmaatregelen rond de kruising Poortwachter, is het college dan bereid deze maatregelen bij voorrang te treffen en het budget voor deze maatregelen beschikbaar te stellen, bijv. uit het budget dat beschikbaar is voor de verkeersmaatregelen die zijn genoemd in de nota Wegen?

-Op welke termijn zouden op of rond de kruising Poortwachter nog aanvullende verkeersmaatregelen tot stand kunnen worden gebracht?    

-Wat de conclusie betreft dat bussen zouden moeten worden voorzien van een barrière die voorkomt dat een passagier door een zijwaartse aanrijding buiten de bus terecht kan komen, is de vraag of het college bij Connexxion wil nagaan of een deze suggestie aldaar is overgenomen?

-Welke acties kan het college nog ondernemen om niet alleen de verkeersdeelnemers die de kruising Poortwachter passeren een gevoel van veiligheid te geven, maar ook de ongerustheid bij omwonenden te kunnen wegnemen dat het wachten is op het volgende ernstige verkeersongeval bij deze kruising.  

Namens de fractie van de ChristenUnie, B. de PijperAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.