Bijgewerkt: 4 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen analyseert de Perspectiefnota 2019

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
18-07-2018

De ChristenUnie-Amstelveen zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2019 (pdf 62 pagina’s) aandacht vragen voor drie belangrijke punten om Amstelveen perspectief voor de toekomst te geven voor 2019 en de daaropvolgende jaren. 'De gevolgen van de uitvoering van de grote projecten (Amstelveenlijn, A9 en renovatie Stadshart), een ICT en personele organisatie op het raadhuis, die een goede dienstverlening aan burgers en ondernemers ook voor de toekomst garandeert en investeringen in de wijken van Amstelveen op het gebied van infrastructuur, sociaal domein en duurzaamheid, zijn de belangrijke uitdagingen voor het college voor de komende jaren' - aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


De drie grote projecten gaan de komende jaren van voorbereiding naar uitvoering. Dit wordt de grote uitdaging van het college. Hoe kunnen we de overlast voor inwoners en bedrijven in Amstelveen zoveel mogelijk beperken? Hoe kunnen we vermijden dat Amstelveen door de projecten toch weer voor extra kosten komt te staan? Geen groot project zonder kostenoverschrijding! Dus hoe gaan we dit goed monitoren? Daarnaast, hoe kunnen we een adequate en bij deze tijd passende gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers blijven garanderen? Daarvoor is nodig een modern, bij deze tijd passend ICT-instrumentarium en een daarmee samenhangende inrichting van de personele organisatie hier op het raadhuis. Tenslotte vindt de ChristenUnie dat er geld beschikbaar moet zijn om te investeren in de eigen cultuur en dynamiek van de wijken van Amstelveen in infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid, om zo elke wijk een eigen toekomst te geven.

'De ChristenUnie wil graag over het te ontwikkelen uitvoeringsprogramma met ieder van de vijf wethouders in gesprek gaan. Wij vragen daarvoor ruimte in de agenda’s van de desbetreffende wethouders. Tenslotte willen wij het college wijsheid toewensen om een uitvoeringsprogramma tot stand te brengen dat ook voor de komende jaren voor alle Amstelveners een goede leefomgeving realiseert. Een uitvoeringsprogramma dat gedragen wordt door de hele gemeenteraad. Dan zal het goed gaan met deze stad en zijn inwoners!' aldus Bert de Pijper.

Bijdrage ChristenUnie-Amstelveen: Perspectiefnota 2019

'Vorige jaar hebben we besloten om de kadernota perspectiefnota te gaan noemen. Daarmee moest tot uitdrukking worden gebracht dat met de nota beleid wordt ontwikkeld met een perspectief voor de toekomst van Amstelveen. Doordat het college echter nog geen uitvoeringsprogramma heeft, biedt de nota nu nog weinig perspectief. Het is een nota die de bestaande beleidskaders aangeeft voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie in 2019 ten behoeve van de Amstelveense samenleving. Een beleidsindexering op basis van een nulmeting, anno juli 2018.

Wat zijn dan voor de ChristenUnie de belangrijke punten om Amstelveen perspectief voor 2019 en de daaropvolgende jaren te bieden? Ik noem de drie belangrijkste. Het eerste punt zijn er de drie grote projecten (Amstelveenlijn, Stadshart en A9) die de komende jaren van voorbereiding naar uitvoering gaan. Ik heb het al eerder gezegd, dit wordt o.i. de uitdaging voor het college in 2019 en de daaropvolgende jaren. Hoe kunnen we de overlast voor inwoners en bedrijven in Amstelveen zoveel mogelijk beperken, zodat Amstelveen InZicht niet overvoerd wordt met werk. En hoe kunnen we vermijden dat Amstelveen door de projecten toch weer voor extra kosten komt te staan. Geen groot project zonder kostenoverschrijding! Dus hoe gaan we dit goed monitoren. En om die reden herhaal ik nog maar eens mijn eerder gedane verzoek dat er op de kamers van de wethouders Ellermeijer en Raat aan de muur een tijdschema van 2018 tot en met 2022 komt te hangen met per maand ingetekend wat er die maand gebeurd en wat de risico’s daarvan zijn voor overlast voor inwoners en bedrijven en uit de bocht vliegende kosten. Met als doel dat beide wethouders goed kunnen sturen op de projecten en direct kunnen acteren bij onverwachte ontwikkelingen.

Het tweede punt is de modernisering van de ICT en een daarmee samenhangende ontwikkeling van een nieuwe inrichting van de personele gemeentelijke organisatie. Wat dat laatste betreft, past ons terughoudendheid als gemeenteraad en laten we het personeelsbeleid over aan de interne organisatie hier op het raadhuis. We hebben als gemeenteraad echter wel een eigen verantwoordelijkheid dat ook voor de toekomst, er een adequate en bij deze tijd passende gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers moet zijn. Dit op basis van een modern, bij deze tijd passend ICT-instrumentarium en een daarmee samenhangende inrichting van de personele organisatie hier op het raadhuis.

Het derde punt is het behouden van een goede leefomgeving in de wijken van Amstelveen, gefinancierd met financiële middelen uit de reserve Sparen Vooraf. Het Oude Dorp is eeuwen oud, Patrimonium (voor een groot deel), Randwijck en Elsrijk dateren van voor de tweede wereldoorlog, Keijzer Karelpark is gebouwd tussen de tweede wereldoorlog en 1960, Groenelaan met de hoge flats heeft de bouwstijl van de jaren 60 van de vorige eeuw, Waardhuizen dateert van tussen 1970 en 1980, Middenhoven tussen 1980 en 1990, de Westwijk is vanaf 1990 gebouwd. Elke wijk van Amstelveen heeft zijn eigen cultuur en dynamiek. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er geld beschikbaar is om te investeren in de eigen cultuur van die wijk in infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid en zo elke wijk in Amstelveen een eigen toekomst te geven.

Dan nog enkele woorden over het komende uitvoeringsprogramma van dit college. We hebben overwogen om met moties te komen om te proberen op deze wijze invloed te nemen op het uitvoeringsprogramma. We moeten straks nog door een berg moties heen. We hebben niet het idee dat het productief is daar ook nog eens een paar moties van de ChristenUnie aan toe te voegen. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt. De fractie van de ChristenUnie zou graag in de agenda van ieder van de vijf wethouders ca. 1 uur ruimte willen krijgen om met ons in gesprek te gaan over onderwerpen die de ChristenUnie belangrijk vindt uit de portefeuille van desbetreffende wethouder, en die we graag opgenomen willen hebben in het uitvoeringsprogramma. Dus graag een afspraak en ruimte in de agenda’s van de wethouders.

Tenslotte wil ik als fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen nog het volgende aan het college meegeven. De stadsdominee van Amstelveen, Werner Pieterse, heeft tijdens een bijeenkomst van AmstelveenZ, in maart 2018 vlak voor de verkiezingen, een overdenking gehouden over het verhaal uit de Bijbel over Salomo die aan het begin van zijn regeerperiode over Israël, van de Here de eigenschap van wijsheid kreeg om het land goed te kunnen besturen. De stadsdominee wenste de Amstelveense politiek ook die wijsheid toe voor na de verkiezingen. In lijn met die overdenking wil ik het college de Wijsheid van de Here toewensen om een uitvoeringsprogramma tot stand te brengen dat ook voor de komende jaren voor alle Amstelveners een goede leefomgeving realiseert. Een uitvoeringsprogramma dat gedragen wordt door de hele gemeenteraad en dus door ons allemaal. Dan zal het goed gaan met deze stad en zijn inwoners!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.