Bijgewerkt: 30 november 2021

ChristenUnie-Amstelveen bijdrage voor de Kadernota 2014

Nieuws -> Politiek

Bron: Bert de Pijper, ChristenUnie-Amstelveen
04-07-2013

Deze tekst heeft Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen voorgelezen tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2013:

'Toen ik hier vorig jaar stond, heb ik in mijn bijdrage de kadernota aangeduid als een soort 'state of the union'. Maar dan de 'staat' van Amstelveen. Hoe staat Amstelveen er voor? Ondanks alle economische en financiële onzekerheden en ondanks de rijksbezuinigingen die via de decentralisaties op ons afkomen, is de staat van Amstelveen nog steeds financieel stabiel en zijn we nog steeds in staat om de kwaliteit van onze samenleving te handhaven.

Vandaag is het de vierde en laatste kadernota van deze collegeperiode. In de inleiding van de Kadernota 2014 staat de volgende zin. “Reeds bij de Kadernota en begroting 2013 kon worden geconcludeerd, dat de bij aanvang geformuleerde koers consequent is gevolgd en dat de gestelde ambities in grote lijnen zijn gerealiseerd.” De ChristenUnie vindt het een verdienste van dit college, dat dit zelfs gesteld kan worden in de periode van economische malaise en de financiële crisis waarin we zitten. 

De afgelopen jaren is ondanks de moeilijke economische en financiële omstandigheden niet alleen veel voor Amstelveen behouden, maar zijn ook nieuwe plannen ontwikkeld. Ondanks het feit dat er moeilijke besluiten moesten worden genomen, zoals de bezuinigingen op de subsidies van een groot aantal instellingen in Amstelveen, is het gelukt om de levensstandaard van de minima en de mensen aan de onderkant van de samenleving te beschermen. En dat is het resultaat van het verstandige en solide financieel beleid van dit college.

En kan komen we uit bij wat voor de ChristenUnie het raamwerk is voor deze Kadernota. Wat ons betreft zijn dat de volgende twee uitgangspunten:

1. Er moet een stabiel en terughoudend financieel beleid worden gevoerd, waarbij gestreefd wordt naar een solide begroting die in evenwicht is. Ik benadruk de zin op pag. 6: Over de hele linie is een structureel sluitende begroting gehandhaafd. Voor ons is dat de kurk waarop het gemeentelijk voorzieningenpakket in Amstelveen moet drijven.    

2. Maar de ChristenUnie hecht er ook aan dat levensstandaard van de minima, de mensen die in moeilijke omstandigheden leven en de mensen aan de onderkant van de samenleving gehandhaafd wordt. Voor ons is het heel belangrijk, dat de minima bij de bezuinigingen worden ontzien, waarbij er in het gemeentelijk beleid voortdurend aandacht is voor de mensen die het moeilijk hebben.

Er zijn grote veranderingen in en om Amstelveen in ontwikkeling. Bedreigingen voor een gezonde financiële huishouding, maar het zijn ook projecten die van belang zijn van een goede economische en sociale ontwikkeling van onze stad: het A-9 project, de Amstelveenlijn en de vernieuwing van het Stadshart en de omgeving van het Stadshart (hoe fout het ook is gegaan rond de Schildersbuurt). Verder hechten we er ook aan dat juist in deze moeilijke economische tijden geïnvesteerd kan worden in goede onderwijshuisvesting, veiligheid en versterking van de lokale economie. Dat al jarenlang de gelden opzij zijn gezet, zodat in deze jaren heel Amstelveen van nieuwe schoolgebouwen kon en kan worden voorzien, is een voorbeeld van prudent verstandig financieel beleid.

De ChristenUnie maakt zich echter grote zorgen over de gevolgen van een andere grote ontwikkeling, namelijk de decentralisaties: de overkomst van taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ-zorg en werk & inkomen. Het zijn allemaal onderwerpen die vallen binnen het sociale domein en die de ChristenUnie daarom zeer ter harte gaan. Nog veel is onduidelijk en met name de financiële kant is nog onduidelijk.

Wat gaat dit allemaal voor de Amstelveense samenleving betekenen en vooral hoe zullen al die nieuwe taken voor Amstelveen gefinancierd gaan worden. Dan kom ik bij de eerste vraag aan het college. Wil het college ons niet alleen stapsgewijs meenemen, hoe de overkomst van taken van het rijk in de gemeentelijke organisatie wordt ingepast, maar kan het college ons ook stapsgewijs meenemen wat dit financieel allemaal gaat betekenen.

Voorstel 1 van de Kadernota luidt als volgt: Via een integrale benadering wordt van het sociaal domein inclusief het nieuwe gemeentelijke takenpakket zoveel mogelijk binnen de huidige budgetten en de overkomende decentralisatiegelden uitgevoerd. Wij maken ons daar zorgen over, juist omdat de decentralisaties met name betrekking hebben op het sociale domein. Wij willen het college er daarom aan houden om het sociale domein en de taken die voortvloeien uit de decentralisaties zoveel mogelijk binnen de daarvoor bestemde budgetten uit te voeren.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen leest zijn toespraak voor tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2013


Als dat niet lukt, mogen wat ons betreft de noodzakelijke aanvullende bezuinigingen niet ten koste gaan van de sociale regelingen bestemd voor de minima en de mensen aan de onderkant van de samenleving, en dan denk ik met name aan de bijstand, pijlers 1 en 2 uit de WMO, Wajong, Wsw, de re-integratieregelingen die bij deze wetten behoren en de nog komende Participatiewet. Wat ons betreft worden de aanvullende bezuinigingen gezocht binnen de andere beleids-programma’s. Er moet gewaakt worden voor een stapeling van bezuinigingen die de samenleving kapot bezuinigen.

De OCA en de ChristenUnie komen daarom met een motie: Nadere invulling aanvullende bezuinigingen niet binnen sociale minimaregelingen, die ik straks zal voorlezen. Wij vinden het belangrijk, dat als duidelijk wordt dat er aanvullende bezuinigingen nodig zijn, het college met een richtinggevende notitie komt, waarin voorstellen daarvoor worden gedaan. Voor de OCA en de ChristenUnie is het gebied van de bovengenoemde regelingen voor aanvullende bezuinigingen een “no-go-area”. Wij willen met deze motie een signaal afgeven aan de Amstelveense samenleving.  

De andere kant is dat de ChristenUnie noodzakelijke bezuinigingen ook niet uit de weg gaat. Wij willen met nadruk hier uitspreken dat de andere kant is dat juist in deze tijden van crisis gezocht moet worden hoe in het functioneren van het gemeentelijk apparaat efficiencywinst kan worden geboekt en te zoeken naar creatieve oplossingen die in het verleden nog niet mogelijk waren. Ik heb bij de commissiebehandeling aan de wethouder al gevraagd om hier aandacht voor te hebben. Wij hebben het college gevraagd te onderzoeken, of er in het kader van de ambtelijke samenwerking te onderzoeken wat meer mogelijk is, bijv. het inzetten van de deskundigheid van ambtenaren van een bepaalde gemeente voor andere gemeenten, zodat er ook in die zin efficiencywinst kan worden geboekt en er minder externen hoeven te worden ingehuurd. Graag de toezegging van de wethouder om ons met regelmaat hiervan op de hoogte te houden.  

Verder vinden wij het verheugend, dat de bouw van nieuwe schoolgebouwen nagenoeg op schema ligt. Een verstandig financieel beleid waarbij al vele jaren is gereserveerd, geld opzij is gezet voor dit programma van nieuwe schoolgebouwen in Amstelveen, gaat nu zijn resultaat geven. Met enige regelmaat komen in deze jaren nieuwe schoolgebouwen klaar, of wordt met de bouw van andere schoolgebouwen begonnen. Goed onderwijs voor de Amstelveense jeugd in mooie, nieuwe schoolgebouwen, daar wordt de ChristenUnie blij van. 

Dan een punt, dat bij de commissiebehandeling van de Kadernota aan de orde is geweest, de toename van het aantal inbraken. De ChristenUnie vindt, dat een zorgelijke ontwikkeling. Teveel hoor ik de laatste tijd weer over inbraken. Ik weet niet, of de cijfers dat ondersteunen. Maar toch de vraag aan het college om hier aandacht voor te hebben. Als het aantal inbraken echt stijgt, wat kan daar aan gedaan worden en als dat niet zo is, wat kan er gedaan worden aan het gevoel van onveiligheid.

Nog een opmerking over de leegstandsproblematiek. De gemeente probeert een regisserende rol te spelen bij de leegstand in de Amstelveense kantoor-  en gebruiksgebouwen. Wij zouden aan de wethouder willen vragen, of te zien is dat die regisserende rol al effect begint te sorteren. Zijn er al voorbeelden, dat de kantoren al worden ingezet voor scholen, of andere alternatieve gebruiksmogelijkheden. Hoe staat het met het mogelijke hergebruik van het oude KPMG-gebouw aan de burg. Rijnderslaan?

In de Kadernota staan ook nog een aantal voorstellen voor bestuurlijke beleidsintensiveringen. De ChristenUnie vindt daarbij met name bijdrage van € 150.000 als kwaliteitsimpuls onderwijs voor de kwetsbare leerlingen, belangrijk. Het maakt het individuele maatwerk, dat deze leerlingen zo verdienen, mogelijk.

De OCA en de ChristenUnie willen nog één kwaliteitsimpuls toevoegen in de vorm van de motie VOG voor vrijwilligers in ouderen- en jeugd- en kinderwerk. Een kwaliteitsimpuls op het grensgebied van veiligheid en het sociale domein. Wat ons betreft komt er een tegemoetkoming voor vrijwilligers werkzaam met ouderen in jeugd- of kinderwerk, waarvoor een Verklaring Omtrent Gedrag nodig is. Collega Fokkink heeft de motie over dit onderwerp al voorgedragen.

Samenvattend. Het college komt in deze Kadernota met een groot aantal beleidsvoornemens die inhoud geven aan de bestendige beleidslijn, waarvoor dit college heeft gekozen. Die bestendige beleidslijn is o.i., dat het college een stabiel verantwoord financieel beleid wil voeren, waarbij de kwaliteit van de Amstelveense samenleving gewaarborgd blijft en er een vangnet is voor die mensen in de samenleving die het moeilijk hebben. Een kwalitatief goede samenleving op een stabiel financieel fundament. Daar staat dit college voor, daar staat deze kadernota voor en daar staat zeker ook de ChristenUnie voor.

Bert de PijperAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS