Bijgewerkt: 6 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen wil ruimte voor meer sociale pilots

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
27-05-2013

De ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de komende raadsvergadering van woensdag 29 mei 2013 een motie indienen moet het verzoek aan het college om ruimte te geven voor meer pilots inzake sociale samenhang. In de vergadering van 12 december 2012 besloot de gemeenteraad om niet meer dan drie pilots per jaar toe te staan. De ChristenUnie wil dit aantal graag verruimen, nu inmiddels gebleken is, dat er veel meer animo voor deelname aan pilots is dan werd verwacht.  

Er zijn tot 1 maart 2013 al drie verzoeken voor een pilot ingediend. Op alle drie verzoeken heeft het college in beginsel positief beslist. Tijdens de laatste vergadering van de commissie Burgers en Samenleving sprak een vertegenwoordiger van de bewoners-initiatiefgroep van wijkcentrum De Bolder in. Daaruit bleek, dat ook deze bewoners-initiatiefgroep vanaf 1 januari 2014 een pilot wil starten.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de raadsvergadering in april 2013


De aanvraag voor een pilot had echter voor 1 maart 2013 moeten worden ingediend. Op die datum was de initiatiefgroep echter nog niet zover. Wethouder Jacqueline Koops gaf tijdens de commissievergadering al aan bijzonder soepel met de datum van 1 maart 2013 te willen omgaan, maar zij kan daarover echter geen beslissing nemen zonder, dat de gemeenteraad daarover een uitspraak heeft gedaan. De ChristenUnie komt daarom met een motie om meer pilots mogelijk te maken.  

Dat er zoveel animo onder wijkbewoners is om meer taken, zoals beheer van een wijkcentrum en de coördinatie van activiteiten, zelf uit te voeren, is een positieve verrassing. Het besluit over het nieuwe beleid met betrekking tot het welzijnswerk in de wijken, dat zal ingaan per 1 januari 2014, is nog maar net door de gemeenteraad aangenomen, namelijk in de laatste vergadering van de gemeenteraad in 2012.

Daarbij bleek de roep om professionele ondersteuning groot, maar nu blijkt in de praktijk dat er in de wijken ook groepen bewoners zijn die ook zelf graag de handen uit de mouwen willen steken. Een pilot-status wordt verleend aan een dergelijke groep bewoners (bewonersinitiatiefgroep) die zelf meer taken en verantwoordelijkheden op zich wil nemen dan een ‘gewone’ bewoners-initiatiefgroep.

Dat kunnen taken zijn zoals het beheer van een wijkcentrum of de coördinatie van activiteiten in het wijkcentrum of van activiteiten elders in de wijk. In het geval van een pilot kent de gemeente aan de bewonersinitiatiefgroep een subsidie toe van 80% van het budget dat anders aan Cardanus was betaald. Meer pilots leiden er dus toe dat met minder geld, meer door de bewoners van de wijk zelf kan worden gedaan.

Nog belangrijker vindt de ChristenUnie het, dat de pilots meer sociale samenhang opleveren. Doordat wijkbewoners meer activiteiten met elkaar organiseren, leren ze elkaar beter kennen en wordt daardoor de sociale samenhang in een wijk of buurt vergroot. Om die reden vindt de ChristenUnie het belangrijk, dat er ruimte komt voor meer pilots.

“Wij zien veel belangstelling voor pilots en wij zullen elk burgerinitiatief daartoe, dan ook van harte ondersteunen. Laten we vooral geen belemmeringen opwerpen als wijkbewoners zich meer willen inzetten voor hun buurt, of wijk. Ik roep daarom de gemeenteraad op om unaniem voor onze motie te stemmen”, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.