Bijgewerkt: 6 december 2021

ChristenUnie vragen over de golfbaan in de Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
09-10-2010

Mondelinge vragen door de fractie van de ChristenUnie over de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 6 oktober 2010 indringende mondelinge vragen gesteld aan het college over de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder.

Directe aanleiding voor de vragen is de patstelling die tussen de gemeente Amstelveen en de provincie Noord Holland is ontstaan over het verzoek van de provincie aan de gemeente Amstelveen om te handhaven dat het grondwerk ter voorbereiding van de aanleg van een golfbaan binnen de door het ministerie van VROM gestelde voorwaarden zou blijven. Volgens de provincie is dit in strijd met het vigerende bestemmingsplan. De gemeente Amstelveen vindt, dat de golfbaan wel past binnen het bestemmingsplan, er geen aanlegvergunning vereist is en daarom niet zal gaan handhaven.

De pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Bert de Pijper, raadslid voor de ChristenUnie-Amstelveen in de raadzaal


Deze zomer heeft het ministerie van VROM aangegeven geen regierol meer te willen vervullen in het “dossier” golfbaan, maar deze regierol aan de provincie NH over te laten. Voorwaarde die het ministerie van VROM daarbij stelde was, dat als er weer grondwerk ter voorbereiding van de aanleg van de golfbaan verricht zou gaan worden, de grond maximaal 30 cm zou mogen worden opgehoogd en het kavelpatroon in stand zou moeten blijven. Het handhaven van deze voorwaarden valt onder de regierol van de provincie NH.

Nadat het grondwerk was hervat, bleken er al gauw twijfels te ontstaan, of het grondwerk wel binnen de hiervoor geformuleerde voorwaarden bleef. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten van de provincie NH aan de gemeente Amstelveen gevraagd de voorwaarden van het ministerie van VROM te gaan handhaven. De gemeente Amstelveen heeft in een brief aan de provincie aangegeven, dit echter niet te zullen doen, omdat de werkzaamheden passen binnen het bestemmingsplan en er geen strijdigheid is met afgegeven vergunningen.

Gedeputeerde Staten heeft daarop aangegeven de gemeente Amstelveen een aanwijzing te geven om wel te gaan handhaven en deze aanwijzing eventueel via de voorzieningenrechter in rechte te zullen afdwingen. In de mondelinge vragen vraagt de fractie van de ChristenUnie de wethouder naar de argumentatie uit de brief van de gemeente Amstelveen aan GS van de provincie NH, om niet te gaan haven.

Tevens is gevraagd, of het juist is, dat de provincie NH de gemeente Amstelveen een aanwijzing zal gaan geven en als dat het geval is, of dat reden is voor het college om alsnog te gaan handhaven. Tenslotte heeft de fractie van de ChristenUnie om een juridische taxatie gevraagd over de mogelijke uitkomsten van een procedure bij de voorzieningenrechter.

Uit de antwoorden van de wethouder blijkt, dat er inderdaad een patstelling tussen de provincie NH en de gemeente Amstelveen is ontstaan. De gemeente Amstelveen is daarbij echter van oordeel op juridische gronden niet te hoeven handhaven, terwijl de provincie NH  juridische middelen zal gaan inzetten om de gemeente Amstelveen te dwingen dat wel te doen. De ChristenUnie is altijd kritisch tegen de aanleg van de golfbaan geweest en maakt zich ernstig zorgen over de patstelling, die thans tussen de verschillende overheden is ontstaan.

Inmiddels is gebleken, dat de provincie NH een voorlopige voorziening heeft aangevraagd bij de voorzieningenrechter om de werkzaamheden voor de aanleg van de golfbaan stil te leggen. Een zitting zal binnenkort plaatsvinden.

De vragen:

De wethouder heeft toegezegd de argumentatie uit de brief van de gemeente Amstelveen aan GS van de provincie NH, waarin wordt aangegeven om niet te gaan handhaven, te publiceren op raadsweb. Kan de wethouder dat alsnog doen, en zo mogelijk ook de brief zelf van de gemeente Amstelveen om niet te gaan handhaven, openbaar maken?

NB: De brief is inmiddels op het afgeschermde deel van het Intranet van de gemeente gepubliceerd.  1. Is het juist dat de provincie NH de gemeente Amstelveen een aanwijzing zal gaan geven en als dat het geval is, is dat reden voor het college om alsnog te gaan handhaven?

  2. Als de gemeente de aanwijzing niet zal opvolgen, kan het college dan een juridische taxatie geven van mogelijke uitkomsten van een procedure bij de voorzieningenrechter?

  3. Kan de wethouder aangeven wat de consequenties zullen zijn als de voorzieningenrechter van oordeel zal blijken te zijn dat de gemeente Amstelveen moet gaan handhaven.


Namens de fractie van de ChristenUnie

Bert de PijperAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.