Bijgewerkt: 6 oktober 2022

D66-Amstelveen wil aandacht voor inspraak en groen bij plan A9

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- VVD- Amstelveen / Amstelveenweb
07-10-2013

D66-Amstelveen zal bij de behandeling van het voorstel voor de realisatie van een verdiepte en overkapte A9 zich hard gaan maken voor inspraakmogelijkheden voor bewoners, en compensatie van het verlies van het Amstelveense groen. Het Rijk heeft eerder al besloten om de A9 te verbreden.

Op 24 september 2013 hebben het Rijk en de gemeente Amstelveen een akkoord bereikt over compenserende maatregelen voor de gevolgen van de verbreding van de A9. De compenserende maatregelen bestaan uit onder meer een overkapping van de snelweg bij het Oude Dorp, een verdiepte ligging door het Stadshart en betere geluidswering. D66 kan zich in grote lijnen vinden in het plan, maar pleit voor zo min mogelijk schade voor de omgeving bij de uitvoering van het plan.

Aandacht voor inspraak en groen

D66 vindt, dat Rijkswaterstaat en de gemeente de weg en de bijbehorende verkeersafwikkeling zo goed mogelijk moeten inpassen in de stad. D66 wil, dat de inwoners actief betrokken worden bij de manier, waarop dat gaat gebeuren. Zowel op de manier, waarop de gemeente met hen daarover communiceert, alsmede over de wijze, waarop men inspraak krijgt over de invulling van de overkapping bij het Oude Dorp.

maquette Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het maquette, waar iedereen met een beetje verbeelding kon zien, wat het resultaat wordt van de verdieping van de A9 ter hoogte van Amstelveen. Van de oorspronkelijke plannen er was niet zo veel te ontdekken, of was dit gewoon Plan B?


Daarnaast maakt de partij zich zorgen over het groen. De bouw van de weg zal een deel van het Meanderpark aantasten. Ook zal de nu groene geluidswering worden vervangen door nieuwe en deels hogere schermen. “Het duurt jaren, voordat dat de groenkwaliteit weer op het niveau is van voor de verbreding” aldus fractievoorzitter Veeningen. “Wij zijn met andere partijen in gesprek over maatregelen die we kunnen nemen om het groen in Amstelveen toch op peil te houden. Wij willen dat hier een goede oplossing voor wordt gevonden.”

Geen ideale oplossing, maar toch tevreden met akkoord A9

D66 heeft zich altijd uitgesproken tegen een verbreding van de A9 zonder compenserende maatregelen voor de grotere geluids- en luchtkwaliteitsoverlast. In 2007 leek daarvoor de aanleg van een tunnel door Amstelveen het beste alternatief, mits financieel haalbaar. Omdat het door veranderde economische omstandigheden niet meer haalbaar was om een tunnel aan te leggen, was het zoeken van een alternatief de enige weg voorwaarts. Die onderhandelingen heeft het huidige college naar de mening van D66 goed gedaan.

a9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Inloopavond op 2 oktober 2013 in het Congrescentrum Amstelveen, waar de Amstelveners, die langs de A9 wonen met de verbouwingsplannen van Rijkswaterstaat konden kennismaken. Er was geen inspraakmogelijkheid om de plannen te wijzigen op een aantal punten, want zoals dat dhr Kees Abrahamse van Rijkswaterstaat vertelde: het is een Rijksweg! Dus geen inspraak, maar wel 40 miljoen euro betalen. Het is wel een vreemde constructie dachten daar veel bezoekers over


Fractievoorzitter Veeningen: “Het plan van de A9 biedt kansen, maar is niet ideaal. Het biedt kansen voor de bereikbaarheid van het centrum, het aaneensluiten van het Oude Dorp, schone lucht voor de kinderen van de Piet Hein school en het laten verdwijnen van onze eigen Amstelveense muur die nu met geluidsschermen van 10 meter hoog door onze stad loopt.

Maar er kleven ook nadelen aan. Bijvoorbeeld voor de bewoners van de Meester F.A. Van Hallweg die vier jaar lang een scherm recht voor hun huis krijgen wanneer de weg gebouwd wordt. Ook voor bewoners aan de Meander is er een keerzijde; zij zullen een deel van het park zien verdwijnen.

De plannen moeten nog nader uitgewerkt worden. Om die reden pleiten wij voor compensatie van het groen dat verloren gaat, en het waar mogelijk betrekken van onze inwoners bij de uitwerking van de plannen.”


VVD en D66: Groenverlies bij de A9 compenseren.

De verbreding van de A9 gaat ten koste van een deel van het Meanderpark. De raadsfracties van VVD en D66 willen, dat de gemeente de aantasting van het groen gaat compenseren door minimaal dezelfde hoeveelheid én kwaliteit terug te brengen in de stad. Beide partijen zullen bij de bespreking van het nieuwe akkoord in de gemeenteraad daarvoor pleiten. De liberalen willen, dat al in 2015 begonnen wordt met de aanleg van het groen.

D66 raadslid Berkhout: “Natuurlijk moet Rijkswaterstaat het Meanderpark te zijner tijd zoveel mogelijk terugbrengen in de oude staat, wanneer zij klaar zijn met de verbreding. Voordat dat groen weer hetzelfde kwaliteitsniveau heeft als dat het nu heeft, gaan er jaren overheen. Dat duurt ons veel te lang.”

VVD raadslid Feenstra vult aan: ‘Juist daarom moeten we nu al nadenken over alternatieven. Bijvoorbeeld over het voorstel van de Groenraad om in het verlengde van het huidige Meanderpark de oude oprit aan de oostkant van de stad om te vormen tot een park. Ik vind dat een heel interessant voorstel en het onderzoeken waard.”

Het akkoord tussen het Rijk en de gemeente over de verbreding van de A9 wordt op 6 november 2013 in de gemeenteraad behandeld. De verbreding zal met name aan de noordkant van de weg leiden tot het aantasten van de groenvoorziening, omdat tijdens de bouw van de weg extra ruimte nodig is.

VVD en D66 willen, dat al voordat begonnen wordt met de bouw van de A9 geïnvesteerd wordt in groen. In de motie van de partijen wordt het college gevraagd om medio 2014 met uitgewerkte voorstellen te komen, zodat in 2015 al kan worden begonnen met de aanleg.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.